EN
Kmabourov and partners - attorneys at law
legal info
ADDICTED TO EXCELLENCE.
Юридическа информация
Адвокатско дружество "Камбуров и съдружници" е вписано в регистъра на адвокатските дружества под No 80, том 2, стр.169 по ф.д. No 4193/2007.
Адвокатско дружество "Камбуров и съдружници", ЕИК: 175253221, със седалище и адрес на управление ул."Фритьоф Нансен" 37А, ет.5, има следния предмет на дейност: оказване на процесуално представителство и защита пред съд, предоставяне на юридически консултации, оказване на правна помощ и съдействие при водене на преговори и сключване на сделки, както и всякакви други юридически дейности, свързани с упражняването на адвокатската професия.


Управляващи съдружници:

Явор Камбуров
Владимир Рангелов
Стефан Цаков