EN
Kmabourov and partners - attorneys at law
Inspired by solutions. Inspired by solutions.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
Обществени поръчки, концесии, публично-частни партньорства
Опитът на кантората в тази сфера се базира на консултации и представителство на клиенти в множество процедури за възлагане на обществени поръчки в различни сектори на българската икономика. Предоставяните услуги включват съдействие при подготовката на тръжна документация, структуриране на предложения и оферти, участие в последващи контакти и преговори с компетентните държавни и общински органи. Отделът представлява клиенти пред административни съдилища при обжалването на решения за възлагане на обществени поръчки
 
Кантората предоставя съдействие в концесионни процедури - изготвяне на анализ на законодателната рамка, договаряне на параметрите на концесионното споразумение и текущо съдействие при осъществяване на дейностите по неговото изпълнение.
 
Друг акцент в практиката на отдела са предоставяните консултации в рамките на сътрудничеството между частния и държавния сектор, включително на публични органи, спонсори, изпълнители, разработчици на проекти, консултанти и др.  Екипът е отлично квалифициран по въпроси на Закона за публично-частното партньорство и други относими нормативни актове и разпоредби, регулиращи този водещ инструмент за реализиране на големи обществени проекти. Отделът разполага със специалисти с интердисциплинарна компетентност (публично, търговско, вещно, данъчно право, обществени поръчки, финанси, околна среда), които покриват всички материално-правни аспекти на този тип хибридни проекти.


 
Отзиви
 ‘hardworking’ and ‘focused’ team  

Повече
 Kambourov & Partners' ‘dedicated and proactive’ team is praised for its ‘excellent response times’ and ‘ability  

Повече