EN
Kmabourov and partners - attorneys at law
Inspired by solutions. Inspired by solutions.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
Данъчно и Митническо право

Кантората консултира средни и големи местни и международни предприятия по всички въпроси на данъчното облагане, включително оптимизиране на данъчните задължения, трансферно ценообразуване, данъчно и имуществено планиране. Отделът има компетентност по всички видове преки и косвени данъци и такси, включително корпоративно облагане, ДДС, местни данъци и такси, както и експертност в областта на международното данъчно облагане и особено в тълкуването и прилагането на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и данъчното планиране в контекста на трансгранични сливания и придобивания Кантората предоставя съвети относно българските счетоводни стандарти и представителство пред митническата администрация.  
 
Представляваме клиенти пред органите по приходите и съда в административни и съдебни производства, свързани с установяване и оспорване на данъчни и други публични задължения, налагане на административни санкции, имуществени санкции и глоби. Екипът се радва на особено висока степен на успеваемост по данъчни дела.  

 

Отзиви
 The team provides us with a range of different options and clear advice on which is the best one for us  

Повече