Logo

Вяра Христова

Вяра Христова

Вяра Христова се присъединява към екипа на „Камбуров и съдружници – Данъчно консултиране“ през февруари 2021 г. като част от отдела за международни данъци и трансферно ценообразуване. По време на юридическото си образование тя участва в редица студенстки състезания, сред които състезанието по международно публично право „Телдърс“ (2019 г.) и състезанието по международен търговски арбитраж "Willem C. Vis" (2020 и 2021 г.).

Преди присъединяването си към "Камбуров и съдружници - Данъчно консултиране", Вяра е стажант в администрацията на Министерски съвет (2016). 


Образование   

  • Магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2020)   

Членства   

  • Младежко звено на Международен съвет за търговски арбитраж (ICCA)

Публикации

Промени в ЗДДС от юли 2022 г. Имат ли право икономически неактивните граждани на ЕС да бъдат включвани в обществената здравноосигурителна система на държава членка, в която са се установили? Задължението за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ Кой отговаря за задълженията на юридическите лица - актуална съдебна практика СЕС определя кога отдаването под наем на недвижим имот се счита за постоянен обект Нова Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане между България и Нидерландия Приходи от дивиденти и финансови инструменти - скорошна практика на СЕС и текущо данъчно третиране Преход от LIBOR: Перспективата на трансферното ценообразуване Преходът към LIBOR: Какво ново през 2022 г.? Ново Решение на ВАС разяснява обема на солидарната отговорност в случай на ДДС злоупотреба България ратифицира Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби