Logo
21.12.2022

Възможност за корекция на ДДС при несъбираемост на вземане в българския ЗДДС   

На 15.12.2022 г. българският парламент прие на второ четене проект на Закона за изменение и допълнение на Закон за данък върху добавената стойност („ЗИД на ЗДДС“).

С проекта на ЗИД на ЗДДС се въвежда предвидената възможност в чл. 90, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност („Директивата за ДДС“) за намаляване на данъчната основа на доставката при пълно или частично неплащане, което може да стане несъбираемо, както и привеждане на българското законодателство в в съответствие с решенията на Съда на Европейския съюз („СЕС“), свързани с възможността за намаляване на данъчната основа на доставката при пълно или частично неплащане

На първо място, въвежда се дефиниране на условията, които да се приемат за материална предпоставка за извършване на корекция при неплащане, както и на реда за извършването й.

В ЗДДС се въвежда приетото в решение по дело С-242/18 на СЕС, а именно, че държавата членка не може да се възползва от дерогацията по чл. 90 параграф 2 от Директивата за ДДС по начин, че изобщо и напълно да изключи корекциите на ДДС при неплащане.

Мотивите на СЕС са свързани с обстоятелството, че корекцията на начислен ДДС при пълно или частично неплащане представлява израз на основния принцип на Директивата за ДДС, че данъчната основа се състои от действително получената насрещна престация, от който пряко следва, че данъчната администрация не може да събира ДДС в размер, надвишаващ получения от данъчно задълженото лице.

Целта на приетите промени е да се даде право на лицата да намаляват данъчната основа при установено несъбираемо вземане по доставка.

Изричната законова регламентация в този смисъл ще доведе до еднакво третиране на случаите, в които са налице предпоставки за извършване на корекция на данъчната основа, съответно на ползвания данъчен кредит, както и ще улесни извършването на контролната дейност на органите по приходите.

На следващо място, предвидено е наличието на определени условия, за да се допусне намаляването на данъчната основа и начисления данък.

Намаляването на данъчна основа и начисления ДДС при несъбираемо вземане, когато получателят по доставката е регистрирано по закона лице или е било регистрирано лице към момента на доставката, ще се извършва от доставчика чрез издаване на кредитно известие до размера на пълното или частично неплащане по доставката в тримесечен срок от изтичане на данъчния период, през който е възникнало съответното обстоятелството.

Намаляването на данъчната основа и на начисления данък, когато получателят по доставката е нерегистрирано по закона лице или е било нерегистрирано лице към момента на доставката, ще се извършва от доставчика чрез издаване на протокол по ред, определен с правилника за прилагане на ЗДДС.

Намаляването ще се извършва с протокол и когато получателят по доставката е заличен след приключило производство по несъстоятелност или ликвидация или е регистрирано по закона лице, което използва получените стоки или услуги за извършване на доставки, за които не е налице право на приспадане.

В горепосочените хипотези, издаденият протокол следва да се отрази в дневника за продажби и справка-декларацията в тримесечен срок от изтичане на данъчния период, през който е възникнало съответното обстоятелство.

Данъчната основа и начисленият данък при пълно или частично неплащане по облагама доставка няма да се намаляват, когато доставчикът е знаел или е бил длъжен да знае, че няма да получи дължимата сума по доставката.

Също така се приема, че когато доставчикът - регистрирано по закона лице, получи пълно или частично плащане по доставка, за която данъчната основа и начисленият данък са намалени, или вземането по доставката е погасено изцяло или частично по друг възмезден начин, доставчикът е длъжен да издаде дебитно известие през данъчния период, през който е получено плащането или е погасено вземането, до размера на полученото плащане или погасяване по доставката.

Предвиждат се правила и за корекция на ползвания данъчен кредит в случаите на намаляване на данъчната основа и начисления данък на доставка при пълно или частично неплащане по облагаема доставка се.

Във връзка с това, когато получателят е регистрирано по закона лице, той ще бъде длъжен да коригира размера на ползвания данъчен кредит, като корекцията ще се извършва за данъчния период на получаване на кредитното известие, издадено от доставчика.

Когато извърши пълно или частично плащане или погаси изцяло или частично задължението по доставката по друг възмезден начин, за която е извършена корекция на данъчния кредит, получателят ще има право на данъчен кредит, при условие че притежава дебитно известие, издадено през данъчния период, през който е извършено плащането или погасяването.

Приети са и правила за корекция на данъчната основа за лица с прекратена регистрация по закона при настъпване обстоятелство за изменение на данъчната основа или за разваляне на доставката (несъбираемост).

Във връзка с това лице, на което е прекратена регистрацията по закона, при получаване на кредитно известие за изменение на данъчната основа на доставка, за която е упражнило право на приспадане на данъчен кредит по издаден данъчен документ с начислен ДДС преди датата на прекратяване на регистрацията му, писмено уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите („НАП“) в 7-дневен срок след получаване на кредитното известие, която издава разрешение за включването му в дневника за покупките и в справката-декларация.

В 14-дневен срок от получаване на разрешението лицето подава справка-декларация и отчетни регистри за периода, през който е получено кредитното известие, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

Аналогични правила са предвидени и за лице, на което е прекратена регистрацията по този закон преди издаване на кредитно известие за изменение на данъчната основа на доставка, за която е издало данъчен документ с начислен данък преди датата на прекратяване на регистрацията му.