Logo
11.08.2020

Изменения в Закона за хазарта

На 23 юли българският парламент прие на второ четене Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта („ЗИДЗХ“). ЗИДЗХ беше обнародван в Държавен вестник на 29 юли 2020, а измененията влязоха в сила в понеделник,10 август 2020.

Една от ключовите промени е, че отсега нататък надзорът върху хазарта и свързаните с хазарт дейности ще се осъществява от Националната агенция за приходите, а не от Държавната комисия по хазарта, както беше досега.

Държавната комисия по хазарта спира да съществува и нейните активи, пасиви, архив, както правата и задълженията ѝ преминават към Националната агенция за приходите. Недвижимите имоти, предоставени на Държавната комисия по хазарта до влизането в сила на измененията, също преминават в управление на Националната агенция за приходите.

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите получава правомощието да издава, прекратява и отнема лицензи за организиране на хазартни игри. В следствие на това, данъчните власти ще отговарят за контрола на извършените инвестиции, използвани за организиране на хазартни игри от лицензирани организатори.

Освен всичко друго се предвижда сроковете на лицензите, за които са образувани производства по прекратяване, да бъдат удължени, докато изпълнителният директор на Националната агенция за приходите не вземе своето решение.

Процедура за издаване на лиценз, която не е приключила до влизането в сила на промените в Закона за хазарта, приключва в съответствие със съществуващите законови изисквания (т.е. изискванията преди приемането на измененията) в рамките на 6 месеца от датата на влизане в сила на измененията.

Съгласно влезлите в сила изменения на Закона за хазарта, размерът на сумите за направени инвестиции като условие за получаване на лиценз, е увеличен:   

► направените инвестиции в размер, не по-малък от 1 000 000 лв. и средства за организиране на играта в размер, не по-малък от 1 000 000 лв. са заменени от инвестиции в размер, не по-малък от 2 500 000 лв. и средства за организиране на играта в размер, не по-малък от 1 000 000 лв.;  

► размерът на сумата по изискването за изцяло внесен капитал е увеличен до 1 500 000 лв. за казина и игрални зали.    

Предложението за увеличен размер на еднократната такса за казина и игрални зали беше широко разисквано между първото и второто изслушване на ЗИДЗХ и в крайна сметка народните представители определиха такса между 250 000 и 500 000 лв.

В съответствие с промените в Закона за хазарта, финансовите изисквания за малките компании в бранша са по-големи, а достъпът на едноличните търговци до лицензи за казина и игрални зали е спрян. Само дружества с ограничена отговорност или акционерни дружества с акции имат право да организират хазартни игри.

Освен това Националната агенция за приходите замества Държавната комисия по хазарта в административните и административнонаказателни производства, започнати от Комисията.

Народните представители решиха и 10% от приходите след данъчно облагане от дейността на Българския Спортен Тотализатор да отидат за подпомагане на културата.


Запишете се за нашия информационен бюлетин и следете страницата ни в LinkedIn, за да не пропускате важни новини и експертни анализи.