Logo
10.09.2020

Изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

В средата на юли българският парламент прие изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), чрез които в националното законодателство се въвеждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (“Регламента”).

Основната цел на Регламента е да улесни достъпа на дружествата, особено на малките и средните предприятия, до различни форми на финансиране чрез капиталовия пазар. Същевременно цели да се гарантира необходимото ниво на защита на инвеститорите в ценни книжа. Това се постига чрез усъвършенстване на нормативната уредба във връзка с изготвянето, одобрението и разпространението на проспекта. Проспектът се публикува от емитенти, предложители и други лица при публично предлагане на ценни книжа или за допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар. С измененията в ЗППЦК се въвежда изискване проспектът да бъде одобрен от Комисията за финансов надзор (КФН).

Изключения от задължението за публикуване на проспект

Съобразно изрично предвидената възможност в чл. 3, параграф 2 от Регламента, с измененията в ЗППЦК се въвежда национално изключение от задължението за публикуване на проспект по отношение на публично предлагане на ценни книжа. Изключението касае емисии ценни книжа с обща стойност по-малка от левовата равностойност на 3 000 000 евро, изчислена за период от 12 месеца. Публично предлагане на ценни книжа под посочения праг без публикуван проспект може да бъде осъществявано само на територията на Република България и не подлежи на паспортизиране по Регламент (ЕС) 2017/1129.

При публично предлагане на емисия ценни книжа с обща стойност по-малка от левовата равностойност на 3 000 000 евро се иска допускане до търговия на многостранна система за търговия. Предвижда се емитентът или предложителят вместо проспект да изготви документ съгласно правилата на многостранната система за търговия и да го предостави на КФН не по-късно от 5 работни дни преди допускането на ценните книжа до търговия.

Когато се извършва публично предлагане на емисия ценни книжа с обща стойност по-малка от левовата равностойност на 3 000 000 евро, без да се иска допускане до търговия на регулиран пазар или многостранна система за търговия, емитентът вместо проспект, съответно документ за допускане до търговия, изготвя и публикува документ за публично предлагане с облекчени форма и съдържание.

За емисии ценни книжа, за които се иска допускане до търговия на многостранна система за търговия без публично предлагане на ценни книжа, се изготвя документ съгласно правилата на системата, като за допускането до търговия не се прилага ЗППЦК или Регламентът.

Задължение за публикуване на проспект

С цел информираност на потенциалните инвеститори се въвеждат изисквания за оповестяване, които не представляват непропорционална административна тежест за емитентите.

Когато за публично предлагане на емисия ценни книжа над прага от левовата равностойност на 3 000 000 евро се иска допускане до търговия на многостранна система за търговия, за нея следва да бъде изготвен и одобрен проспект. В случай, че емитентът отговаря на изискванията на чл. 15 от Регламент (ЕС) 2017/1129, той може да изготви проспект на ЕС за растеж със съдържание, посочено в Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129.

С оглед осигуряване на защита интересите на инвеститорите се предлага преди публикуване документът за публично предлагане да бъде предоставен на КФН. С цел облекчаване на административната тежест за емитентите не се предвижда нарочно одобрение от КФН на документа за публично предлагане, но същевременно са предвидени механизми и правомощия за намеса на КФН при необходимост от допълване на информацията.


Запишете се за нашия информационен бюлетин и следете страниците ни в LinkedIn и Twitter, за да не пропускате важни новини и експертни анализи. Можете да ни намерите и в Instagram.