Logo
12.06.2020

Важни крайни срокове за изготвяне на вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпиране на пари


В 24.00 часа на 21 август 2020г. e крайният срок за приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Според Закона за мерките срещу изпиране на пари („ЗМИП“) широк кръг от субекти са задължени да въведат в работата си ясни мерки в изпълнение на международните изисквания за превенция на прането на пари.

Първоначално определеният краен срок следваше да изтече на 9 юни 2020г., 6 месеца след публикуването на резултатите от Националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция '”Национална сигурност” (“ДАНС“).

Във връзка с обявяването на извънредно положение на територията на Република България, някои срокове, сред които и този за приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, спряха да текат.

На 14.05.2020г. влезе в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (“ЗИДЗЗ“). Съгласно §13 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗЗ сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., започват да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на ЗИДЗЗ.

Поради това, сроковете за изготвяне на вътрешни правила срещу изпирането на пари изтичат в 24.00 часа на 21 август 2020 г.

За юридическите лица с нестопанска цел:

  -когато не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от ЗМИП, и

  -които имат годишен оборот над 20 000 лв. и

  -за които е възникнало задължението да изготвят оценка на риска чрез използване на критерии за оценка на риска, изготвени и публикувани от Държавна агенция „Национална сигурност",

  срокът за приемане на вътрешните правила изтича в 24.00 часа на 13 септември 2020 г.

  Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари следва да определят:

  1. ясни критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти;

  2. реда за използването на технически средства за предотвратяване и разкриване изпирането на пари;

  3. система за вътрешен контрол върху изпълнението на задълженията, установени в ЗМИП и в актовете по прилагането му;

  4. възможност за извършването на преглед от вътрешен одит, когато лицето по чл. 4 от ЗМИП е създало такъв, при който да се проверяват и оценяват правилата, процедурите и изискванията;

  5. възможност за извършването на независим одит, при който да се проверяват и оценяват правилата, процедурите и изискванията по тази алинея, когато това е целесъобразно с оглед на размера и естеството на стопанската дейност на лицето по чл. 4 от ЗМИП;

  6. вътрешната система за установяване на клиенти – видни политически личности или свързани с тях лица;

  7. вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите;

  8. пропорционални на размера и естеството на стопанската дейност на лицето по чл. 4 от ЗМИП политики, механизми за контрол и процедури за ограничаване и ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени на равнището на Европейския съюз, на национално равнище, както и на равнище задължен субект;

  9. правила и организация за изпълнение на задълженията за изясняване произхода на средствата и източника на имущественото състояние;

  10. условията и реда за събиране, съхраняване и разкриване на информация;

  11. времевите интервали, през които се преглеждат и актуализират поддържаните бази от данни и клиентските досиета в изпълнение на чл. 15 и 16 от ЗМИП, при съобразяване на установеното и документирано по реда на чл. 98 от ЗМИП ниво на риска за клиентите и деловите взаимоотношения;

  12. разпределението на отговорността за прилагане на:

  - мерките срещу изпирането на пари по клоновете на лицето по чл. 4 от ЗМИП и

  - мерките, включващи процедури за оценка на риска по отношение на клонове и дъщерни дружества при условията на чл. 7 от ЗМИП, ако има такива;

  13. правилата за организиране и за работа на специализираната служба по чл. 106 от ЗМИП, както и правилата за обучение на служителите в специализираната служба;

  14. правилата за обучение на останалите служители;

  15. разпределението на отговорността на представителите и служителите на лицето по чл. 4 от ЗМИП за изпълнението на задълженията, установени в този закон и в актовете по прилагането му, както и данни за контакт с лицето по чл. 4 и с отговорните му представители и служители, за целите на този закон;

  16. пропорционална на размера и естеството на стопанската дейност на лицето по чл. 4 от ЗМИП процедура за анонимно и независимо подаване на вътрешни сигнали от служители за нарушения на този закон и актовете по прилагането му;

  17. оценката по чл. 98, ал. 4 от ЗМИП;

  18. други правила, процедури и изисквания съобразно особеностите на дейността на лицето по чл. 4 от ЗМИП.         

  Предстои за някои категории задължени лица Дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност" да изготви и публикува на интернет страницата си примерни вътрешни правила.

  Съгласно промените в ЗМИП от месец май 2019 г. след изготвянето на вътрешните правила, същите не следва да бъдат изпращани в ДАНС.

  В допълнение, на 7 май 2020г. Европейската комисия прие нов делегиран регламент, изменящ Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675, във връзка с трети страни, които имат стратегически дефицити в своите режими за борба с прането на пари, и които представляват сериозна заплаха за финансовата система на Европейския съюз. С делегирания регламент Европейската комисия допълни списъка на юрисдикциите, имащи стратегически дефицити в своите системи: Афганистан, Бахамите, Барбадос, Боцвана, Камбоджа, Северна Корея, Гана, Иран, Ирак, Ямайка, Мавриций, Монголия, Мианмар, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Панама, Тринидад и Тобаго, Уганда, Вануату, Йемен и Зимбабве. Съгласно чл. 46 от ЗМИП задължените лица по закона следва да прилагат мерки за разширена комплексна проверка по отношение на операции и сделки с лица от държави, като изброените, които не прилагат международните стандарти в противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.   

     

  За повече информация: Иво Александров и Ирен Кирязова  

  Свързано съдържание: Регулаторни режимиКорпоративни злоупотреби


  Запишете се за нашия информационен бюлетин и следете страницата ни в LinkedIn, за да не пропускате важни новини и ескпертни анализи.