Logo
10.08.2020

България удължава сроковете за оповестяване съгласно Директивата за административно сътрудничество (DAC 6)   

2020 г. доведе до нови предизвикателства за данъкоплатците и данъчните администрации, имайки предвид настоящата пандемична ситуация. В тази връзка, новото задължение за отчитане на агресивни данъчни сделки от данъкоплатци и данъчните им консултанти не прави изключение.   

Директивата за административното сътрудничество в областта на данъчното облагане („DAC 6“) влезе в сила в Европейския съюз на 1 юли 2020 г. В контекста на пандемията COVID-19, Европейският съвет позволи 6-месечна отсрочка за подаване на задължителния обмен на информация в рамките на отчитането. Целта на ЕС с въвеждането на това ново задължение е да предотврати данъчните злоупотреби и да гарантира по-справедливо данъчно облагане. То има за цел да предостави на данъчните власти на държавите-членки на ЕС допълнителна информация, която да им позволи да реагират по-бързо срещу потенциално агресивно данъчно планиране, да затвори вратички в данъчното законодателство и да предотврати вредните данъчни практики.

На местно ниво, България транспонира DAC 6 в ДОПК на 31 декември 2019 г. (в сила на 1 юли 2020г.) Предвид възможността за отсрочка, на 4 август 2020 г. България също удължи сроковете за задължително оповестяване (отчитане) съгласно DAC 6, както следва:   

Срок за докладванеСрок
Основно оповестяване (30-дневен период за отчитане на нови трансгранични споразумения)Периодът започва от 1 януари 2021 г. (по-рано беше 1 юли 2020г.)
Отчитане на стари периоди (споразумения между 25 юни 2018 г. – 30 юни 2020 г.)28 февруари 2021 г. (по-рано 31 август 2020 г.)
Първо отчитане на търговски споразумения (споразумения за докладване между 1 юли 2020 г. – 31 декември 2020 г.)Първото отчитане трябва да се извърши до 30 април 2021 г. (понастоящем законът изисква периодично отчитане след всеки 3 месеца)

Източник: Държавен вестник, брой 69/2020 г.

Независимо от предоставените отсрочки, данъкоплатците вероятно ще се сблъскат с определени трудности що се отнася до отчитане на съдържанието, тъй като не са издадени указания от никоя местна администрация в тази посока.

1. Включени данъци:

DAC 6 обхваща конкретно директното данъчно облагане, докато косвените данъци като ДДС, мита и акцизи, както и задължителното социално осигуряване не попадат в обхвата на директивата.

2. Лица, попадащи в обхвата на DAC 6:

Новите правила засягат бизнесите, действащи в държавите членки на ЕС. Посредниците (т.е. данъчни съветници, консултанти, счетоводители, адвокати) следва да оповестяват на компетентните органи трансгранични договорености, които са определени като „данъчно агресивни“. За да подлежи на отчитане, договореността трябва да съдържа поне една от особеностите в DAC 6, така наречените „типични белези“.

В случай, че няма посредник или той е базиран извън ЕС, или посредникът е покрит от задължение за адвокатска тайна, тогава задължението за докладване на данъчната схема се прехвърля върху данъкоплатците в ЕС.

Kambourov and Partners

3. Какво представлява трансграничната данъчна схема:

Съгласно националното законодателство, трансгранична данъчна схема може да включва споразумение, сделка, мнение, схема, план, транзакция или група от тях. Данъчната схема може да се състои от няколко части или няколко етапа на изпълнение. За да се дефинира като трансгранична данъчна схема, тя трябва да засегне повече от една държава членка или държава членка и трета страна, и трябва да е налице поне едно от условията, заложени в ДОПК. Тези условия включват, наред с всичко, ситуации, в които участниците в схемата са данъчни резиденти на повече от една юрисдикция или случаи, в които схемата може да повлияе на идентифицирането на действителния собственик.

4. Трансгранични данъчни схеми в обхвата на DAC 6:

Самото съществуване на трансгранична схема не е достатъчно основание за задействане на задължението за докладване. Данъчна схема, която подлежи на докладване, трябва да има поне един от отличителните белези, определени от закона. Тези отличителни белези са разделени на няколко категории и се отнасят до следното:

- Трансферно ценообразуване;

- Трансгранични транзакции;

- Общи транзакции и т.н.

Въпреки това, в някои случаи, самото съществуване на даден типичен белег не е достатъчно, за да задейства задължението за докладване. В тези случаи данъчната схема ще бъде докладвана, ако покрива проверката „за основната полза“.

5. Срокове и неустойки:

Посредниците (консултанти, счетоводители, данъчни консултанти, адвокати и т.н.) и когато случая налага – данъчнозадължени лица, трябва да докладват трансграничните договорености на органите по приходите в рамките на 30 дни от датата, на която споразумението е предоставено или е било готово за изпълнение, или е направена първата стъпка от неговото прилагане.

Нарушаването на задълженията за отчитане води до глоби в размер от 5000 лв. за физически лица и 10 000 лв. за юридически лица и еднолични търговци за едно нарушение.

6. Как да се подготвите:

► Преглед на всички транзакции, извършени след 25 юли 2018 г.:

Това би помогнало да определите кои от тези договорености трябва да бъдат докладвани, така че да могат да се използват разумни процедури за спазване на задълженията, за да се редуцира потенциалният риск и да се избегнат санкции.

    ► Разработете вътрешен механизъм за сканиране на всички договорености и за идентифициране на тези, които трябва да бъдат докладвани

    Тъй като задълженията, произлизащи от DAC 6 към настоящия момент са новост както за данъкоплатците, така и за данъчните администрации в ЕС, с времето ще можете да идентифицирате определени повтарящи се характеристики и задачи. След като тези повторяемости бъдат определени, може да бъде разработен процес по автоматизация, за да облекчи вашия административен товар. 

    ► Определете конкретно лице / орган във вашата организация, което да отговаря за задълженията за отчитане на DAC 6:

    Това би подсигурило известна сигурност и яснота по отношение на задълженията за отчитане във вашата организация. Задачите на такова лице / орган могат да включват, наред с другото, мониторинг на споразуменията за докладване, както и изгитвянето на необходимата документация, която трябва да бъде предоставена пред Национална агенция по приходите.


    Запишете се за нашия информационен бюлетин и следете страницата ни в LinkedIn, за да не пропускате важни новини и експертни анализи.