Logo

Уведомление за поверителност

За кандидати за работа в Адвокатско дружество „Камбуров и Съдружници“

Съгласно чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („ОРЗД“)

I. Какво са лични данни?

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, или чрез която лице може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

II. Кой е администратор на Вашите лични данни в рамките на трудовото правоотношение?

Администратор по смисъла на чл. 4, т. 7 от ОРЗД е Адвокатско дружество „Камбуров и Съдружници“, код по БУЛСТАТ 175253221, („Камбуров и Съдружници ”) със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ № 37А, ет. 5, представлявано от управляващите съдружници Явор Камбуров, Владимир Рангелов и Стефан Цаков.

III. Лице отговорно за обработка на данните

За да улесним процеса по обработка на лични данни и упражняването на Вашите права в тази връзка, можете да се свържете по някой от следните начини: телефон +3592 9869999 или имейл: careers@kambourov.biz.

IV. За какви цели обработваме Вашите лични данни?

Ние обработваме Вашите лични данни, за целите на извършване на подбор на персонал за съответната позиция и сключване на трудов договор с Вас.

V. На какви правни основания обработваме Вашите лични данни?

Камбуров и Съдружници„ обработва Вашите лични на основание чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД, а именно защото обработването е необходимо за да се предприемат стъпки по Ваше искане преди сключването на договор с Вас.

VI. Пред кого може да разкрием Вашите лични данни?

С оглед осъществяване на дейността си и изпълняване на законовите си задължения, Камбуров и Съдружници" ще разкрие Вашите лични данни само пред адвокати, с които има сключен договор и с които е възможно да работите при евентуалното Ви наемане на работа, за да може да бъде извършена преценка при протичащия подбор.

VII. За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

На основание чл. 25к от Закона за защита на личните данни, ние съхраняваме Вашите лични данни за срок до 6 месеца освен ако не сте дали Вашето изрично съгласие за съхранение за по-дълъг период.

След изтичане на срока за съхранение данните Ви ще бъдат изтрити, а ако са били предоставени оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, тези документи ще Ви бъдат върнати, за което ще бъде подписан приемо-предавателен протокол.

VIII. С какви права разполагате във връзка с ОРЗД?   

1. Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.

2. Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.

3. Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

4. Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

5. Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

6. Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.

7. Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – за избягване на съмнение контролен орган е Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

IX. Оттегляне на съгласие

Доколкото обработката на Вашите лични данни се основават само и единствено на Вашето съгласие (например за по-дълъг срок за съхранение), вие имате право да го оттеглите по всяко време. В този случай, ние ще преустановим обработката на Вашите лични данни, за целите, за които сте дали Вашето съгласие незабавно.

X. Друга информация

Предоставянето на информацията във връзка с извършването на подбора за позицията, за която кандидатстване, е задължително за целите на Вашето участие в извършвания подбор. Липсата на тази информация може да доведе до невъзможност за участие в подбора и съответно до невъзможност за сключване на трудов договор, ако бъдете одобрен.

При обработката на Вашите лични данни не се използва на автоматизирано вземане на решения.

Камбуров и Съдружници" няма да трансферира Вашите данни в страни извън Европейския съюз и/или Европейското икономическо пространство.