Logo

Общи условия

I. Общи условия на Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници” за обслужване на клиенти

Настоящите Общи условия на АД „Камбуров и съдружници” за обслужване на клиенти се прилагат към ангажиментите на АД „Камбуров и съдружници” по консултативни, общи правни и процесуални проекти след тяхното приемане от страна на клиенти чрез подписване на договор за правно обслужване или формално споразумение, потвърждаващи представянето и получаването на настоящите Общи условия от страна на клиентите.

1. Членове на екипа

1.1 За предоставяне на юридически консултации и услуги, АД „Камбуров и съдружници” следва да образува работен екип, състоящ се само от служители на АД „Камбуров и съдружници” освен ако изрично и предварително не е уговорено друго.

1.2 АД „Камбуров и съдружници” се задължава, че всички членове на работния екип са задължени от правно обвързващи инструменти да спазват поверителност и АД „Камбуров и съдружници" следва да поеме отговорност за нарушаване на поверителността от даден член съгласно общите правни разпоредби.

1.3 АД „Камбуров и съдружници” не може да преназначава услуги или дейности, възложени от Клиента във връзка с проект на трети лица без предварително писмено одобрение от страна на Клиента. В случай на преназначаване на правни услуги на трети страни, АД „Камбуров и съдружници” продължава да носи отговорност пред Клиента за доброто качество и коректността на преназначените услуги.

1.4 Всяка допълнителна не-юридическа работа, необходима за предоставянето на услугите, се възлага от АД „Камбуров и съдружници” само на собствени служители (секретари, помощници и друг помощен персонал). АД „Камбуров и съдружници” поема задължението за поверителност за всеки един от членовете на персонала, ангажиран в предоставянето на услугите. Работата на помощния персонал не следва да бъде за сметка на Клиента.

1.5 Работният екип на АД „Камбуров и съдружници”, сформиран за предоставяне на услуги за всяко отделно възлагане ще бъде съобщен в писмена форма на Клиента, съдържайки името, позицията, данните за контакт (включително мобилен телефон и електронна поща) на всеки член на екипа. Посредством тази комуникация, АД „Камбуров и съдружници” ще уточни ръководител на екипа и/или мениджър на проекта от най-високо ниво на вътрешната организация на АД „Камбуров и съдружници” и притежаващ съответния опит.

1.6 АД „Камбуров и съдружници” се задължава, че всички членове на екипа са англоговорящи.

1.7 Клиентът може да се свърже с член на екипа по всяко време в рамките на стандартния работен ден в България, т.е. всеки работен ден в България между 9ч. и 18ч. местно време, в изключителни случаи, извън нормалното работно време и на официални български празници.

1.8 АД „Камбуров и съдружници” може да раздели между членовете на работния екип дейностите, свързани с предоставянето на съответните услуги. Независимо от вътрешното разпределение на работата между членовете на работния екип, АД „Камбуров и съдружници” е отговорно за доброто качество и навременното предоставяне на възложените услуги.

1.9 АД „Камбуров и съдружници” може по всяко време да промени членовете на работния екип, при положение че са изпълнени условията по точка 1. Всякакви промени в работния екип по време на предоставянето на правни и консултантски услуги следва да бъдат съобщени на Клиента.

1.10 АД „Камбуров и съдружници” притежава застраховка за професионална отговорност. Общото покритие на застраховката за професионална отговорност и покритието за един случай ще бъде съобщено на Клиента при поискване. Всички членове на екипа на АД „Камбуров и съдружници” попадат под действието на посочената застраховка. При поискване, Клиентът би могъл да получи копие на съответната застрахователна политика/и.

2. Условия за предоставяне на правни услуги

2.1 Подписването от страна на АД „Камбуров и съдружници” на съответния договор за правно обслужване или формално споразумение се извършва само след извършена проверка за наличие на конфликт на интереси и такова подписване представлява потвърждение от името на АД „Камбуров и съдружници”, че не се намира в конфликт с Клиента и с възложените юридически услуги и работа.

2.2 Обхватът на възлагане на АД „Камбуров и съдружници” не включва каквито и да било въпроси, които не са изрично разгледани в съответния договор за правно обслужване или официално споразумение, както и всички въпроси, дейности, услуги по криминални, досъдебни, прокуроски, следователски, полицейски и административно-наказателни производства и процедури. Такива могат да бъдат възложени само с изрични и писмени споразумения.

2.3 Съответните договори за правно обслужване и формални споразумения, заедно с настоящите Общи условия уреждат отношенията между Клиента и АД „Камбуров и съдружници” само по отношение на обхвата и срока на ангажиране за предоставяне на юридически услуги и работа, конкретно възложени от същите договори за правно обслужване и формални споразумения. Освен ако изрично не е уговорено друго в писмена форма, подписаните договори за правно обслужване и формални споразумения не заменят, нямат върховенство над, не променят, изменят, допълват или нарушават по никакъв начин отношенията между АД „Камбуров и съдружници” и същия Клиент или негови подразделения, създадени въз основа на други договори за правно обслужване и формални споразумения.

2.4 Правно консултиране и услуги се предоставят само след изричното нареждане на Клиента и на физически/юридически лица, посочени от Клиента.

2.5 След получаване на заявка от клиент, АД „Камбуров и съдружници” следва да отговори, доколкото това е възможно в зависимост от естеството на работата, в рамките на срока, изискван от страна на Клиента.

2.6 АД „Камбуров и съдружници” е длъжно да предостави правно консултиране и услуги по начин и във формат, изискан от страна на Клиента. Комуникацията с Клиента се извършва на български и/или английски език освен ако не е уговорено друго.

2.7 АД „Камбуров и съдружници” е отговорно за точността и надеждността на правните съвети и услуги по отношение на българското законодателство и практиката на държавните и общинските органи, на българските държавни и арбитражни съдилища. АД „Камбуров и съдружници” следва да вложи най-добросъвестна грижа по отношение на правни съвети и услуги във връзка с области от ключово значение за Клиента.

2.8 Отношенията и кореспонденцията между АД „Камбуров и съдружници” и Клиента следва да бъдат строго поверителни. АД „Камбуров и съдружници” се задължава да не разкрива на трети лица каквато и да е информация и документи за работата, възложена от страна на Клиента, нейния предмет и обхват, както и за целите на Клиента, станали известни във връзка с предоставянето на услугите.

2.9 АД „Камбуров и съдружници” е длъжно да действа изключително в полза на Клиента. АД „Камбуров и съдружници” поема задължението да не предоставя каквито и да било правни услуги или разкрива каквато и да е информация на други клиенти, физически и юридически лица по отношение на дейностите и делата, възложени от Клиента на АД „Камбуров и съдружници”. Освен това, АД „Камбуров и съдружници” се задължава да не предоставя правни услуги на други клиенти, в случай че другите клиенти потърсят правна помощ по въпроси, свързани с Клиента и делата, възложени от Клиента на АД „Камбуров и съдружници”.

2.10 АД “Камбуров и съдружници” следва да предоставя на Клиента и да извършва само дейности, възложени от Клиента. АД „Камбуров и съдружници” няма да предприема каквито и да било дейности, които не са възложени от Клиента, независимо от факта, че АД „Камбуров и съдружници” счита тези дейности за такива в интерес на Клиента. В последния случай, обаче, АД „Камбуров и съдружници” ще информира Клиента своевременно.

2.11 Клиентът следва да представи на АД „Камбуров и съдружници” цялата информация, документи и съдействие, необходими за правилното и навременно предоставяне на услугите с цел изпълнение на възлагането.

2.12 Клиентът следва да назначи лице/лица, които са служители или правоприемници на Клиента за реализиране на работните отношения и кореспонденция с членовете на екипа на АД „Камбуров и съдружници”. В рамките на тези отношения, Клиентът ще предостави на АД „Камбуров и съдружници” редовен и постоянен достъп до помещения, документация, кореспонденция и служители/правоприемници на Клиента, както е необходимо за осигуряване на обслужването на Клиента. Клиентът е длъжен да подсигури, че неговите служители/експерти, притежаващи специфичен опит, умения, знания и ноу-хау (като счетоводители, оперативни мениджъри, мениджъри по човешки ресурси, финансови директори и т.н.) осигуряват пълно съдействие и подкрепа на членовете на екипа на АД „Камбуров и съдружници” за целите на правилното предоставяне на възложените правни услуги.

2.13 В случаите, в които Клиентът ползва други консултанти или адвокати по въпроси, възложени от съответния договор за правно обслужване или формално споразумение или по въпроси, влияещи върху възлагането в рамките на съответния договор за правно обслужване или формално споразумение, услугите се предоставят само след изрично решение на Клиента. АД „Камбуров и съдружници” ще си сътрудничи с такива адвокати и консултанти по най-добрия начин с оглед на правилното предоставяне на услугите, възложени на АД „Камбуров и съдружници”. Клиентът е длъжен да координира взаимоотношенията и кореспонденцията между тези други адвокати и консултанти и АД „Камбуров и съдружници”. В случай че помощта или съветите на АД „Камбуров и съдружници” се различават от или противоречат по какъвто и да било начин с въпрос или съвет, документ или действия на друг консултант, адвокат или служител на Клиента, услугите по съответния договор за правно обслужване се предоставят само при изрични инструкции на Клиента, докато АД „Камбуров и съдружници” не носи отговорност за евентуални неблагоприятни последствия или непостигнати резултати.

2.14 Официалната кореспонденция със съдилища, органи и частни физически и юридически лица във връзка с възложените работа и услуги се извършва чрез и се получава от АД „Камбуров и съдружници” освен ако изрично не е указано друго в писмена форма от страна на Клиента. АД „Камбуров и съдружници” незабавно и в рамките на същия работен ден уведомява Клиента за всяка извършена или получена кореспонденция и при поискване от страна на Клиента я препраща на Клиента. В случай че Клиентът е инструктирал АД „Камбуров и съдружници”, че официалната кореспонденция със съдилища, органи и частни физически и юридически лица във връзка с възложените работа и услуги, се извършва или получава от Клиента или от трети страни, определени от Клиента, Клиентът е длъжен незабавно и в рамките на същия работен ден да информира АД „Камбуров и съдружници” за извършената или получена кореспонденция и да я предаде на АД „Камбуров и съдружници”.

3. Хонорари и разходи

3.1 Хонорарите на АД „Камбуров и съдружници” като външен консултант на Клиента се изплащат по банков път след предоставяне на съответната фактура на вниманието на Клиента. Хонорарите не включват държавни, общински, нотариусни, съдебни и арбитражни хонорари, разходи във връзка с данъци и ДДС, ако такива следва да бъдат таксувани и платени съгласно законодателството, приложимо за такива плащания. Клиентът потвърждава, че хонорарите, прилагани от АД „Камбуров и съдружници” ще бъдат изплатени със средства с произход от стопанска дейност на Клиента. Освен ако изрично не е договорено друго в съответния договор за правно обслужване или формално споразумение, хонорарите ще се начисляват и заплащат ежемесечно до пето число на следващия месец. Във възлагания, отнасящи се до редовното предоставяне на правни услуги, освен ако изрично не е договорено друго в съответния договор за правно обслужване или формално споразумение, хонорарите се начисляват и заплащат ежемесечно до пето число на текущия месец. Фактури или искания за плащане, предоставени от АД „Камбуров и съдружници” освен ако не са оспорени от Клиента в рамките на пет работни дни, считано от предоставянето им на Клиента, следва да служат като доказателство за приемане на предоставените услуги за сметка на Клиента.

3.2 Ако с Клиента е уговорен максимален размер на възнаграждение, тогава, независимо от факта, че плащания са били направени до този размер, АД „Камбуров и съдружници” следва своевременно и с дължимата грижа да продължи да осигурява и да завърши предоставяните услуги по реда и при условията, определени в съответния договор за правно обслужване. АД „Камбуров и съдружници” се ангажира да изпълни с дължимата грижа всички услуги и дейности, включени в определения обхват на работа и необходими за приключване на възложената работа, независимо от факта, че е достигнат представеният на Клиента максимален брой часове и независимо от броя часове, натрупани в повече и подлежащи на таксуване.

3.3 Ако е уговорено твърдо възнаграждение, хонорарът следва да бъде дължим съобразно правилата и условията, изложени в съответния договор за правно обслужване или формално споразумение с Клиента, независимо от броя часове и членовете на екипа, необходими за предоставяне на правни услуги и извършване на работата, възложена на АД „Камбуров и съдружници”.

3.4 Часовите ставки и почасови хонорари на АД „Камбуров и съдружници” се докладват и биват отчитани със започването на 15 - минутни - единици (напр. 1 единица = 15 минути, 3 единици = 45 минути, 4 единици = 1 час, и т.н.). Описания на работата и доклади, очертаващи участието на всеки член на екипа, се прилагат към съответната фактура. Описанията на работата и докладите следва да се считат за приети освен ако срещу тях няма възражения в рамките на пет работни дни, считано от тяхното представяне.

3.5 При забавено плащане на дължимите към АД „Камбуров и съдружници” хонорари, върху дължимата сума следва да бъде начислена лихва за забавено плащане, в съответствие с разпоредбите на приложимото право. В случай на забавено плащане за повече от 2 (два) месеца, считано от съответната дата на падеж на плащането, АД „Камбуров и съдружници” има право да прекрати установените договорни отношения с Клиента, без загуба на други средства за правна защита в случаи на забавяне или неплащане на хонорари средства, и в изпълнение на приложимото право.

3.6 В случай на възложено процесуално представителство (пред държавни (граждански или административни) съдилища или арбитражни съдилища), АД „Камбуров и съдружници” прилага заплащане, структурирано в две части: (i) адвокатски договор за правно обслужване и (ii) такса за непредвидени разноски. Адвокатски договор за правно обслужване е дължим за всяка една съдебна инстанция (за арбитраж се дължи само един адвокатски договор за правно обслужване). Адвокатският договор за правно обслужване се заплаща в срок до 5 (пет) работни дни, считано от възлагането на работата по отношение на всяка съответна съдебна инстанция (при арбитражни дела е дължим един адвокатски договор за правно обслужване при възлагане на работата по арбитражното дело). Хонорарът за непредвидени разходи се договоря като процент от материалния интерес, предмет на спора, който материален интерес се регулира/отхвърля в полза на Клиента. Хонорарът за непредвидени разходи е платим в срок от 5 (пет) работни дни, считано от оповестяването на окончателно съдебно или арбитражно решение или в срок от 5 (пет) работни дни от подписването/потвърждението на извънсъдебно/съдебно уреждане на възложеното дело. Хонорарът за непредвидени разходи е дължим и платим при настъпване на условията по предходното изречение и в случай че съответният ангажимент с АД „Камбуров и съдружници” е изтекъл или е бил преждевременно прекратен от страна на Клиента, но без случаи на неизпълнение по вина на АД „Камбуров и съдружници” на задълженията на АД „Камбуров и съдружници” съобразно съответния договор за правно обслужване или формално споразумение.

3.7 Средствата, необходими за извършване на възложените услуги (като телефонни сметки, разходи за пътуване извън София, консумативи, преводачески хонорари, разходи за външни експерти и консултанти , и т.н.) следва да бъдат възстановени от страна на Клиента. АД „Камбуров и съдружници” и Клиентът следва да определят максимален бюджет след предварителна оценка на съответните разходи. Разходите се възстановяват след представяне на съответните доклади за разходи и прилежащите базови документи. Във всеки случай, всички разходи, надвишаващи 500 евро (петстотин евро) подлежат на предварително одобрение от страна на Клиента. АД „Камбуров и съдружници” не следва да бъде подвеждано под каквато и да е отговорност, ако Клиентът не направи или забави предоставянето на необходимите финансови средства за покриване на разходи по предоставянето на правни услуги и по извършването на възложена работа. На Клиента следва да бъде предложено да използва специална клиентска банкова сметка на АД „Камбуров и съдружници”, където Клиентът може да предоставя текущи средства, които да бъдат използвани за покриване на хонорари и разходи, свързани с предоставянето на правните услуги, възложени на АД „Камбуров и съдружници”.

3.8 Всички задължения към АД „Камбуров и съдружници” за хонорари или възстановяване/предоставяне на средства за разходи, необходими за извършването на правни услуги и възложена работа, се изплащат в договорената валута или в нейната равностойност в български лева по официалния обменен курс според приложимото право. Всички заплащания се считат за завършени от момента, в който съответните средства са налични по банковите сметки на АД „Камбуров и съдружници” или от момента на реалното получаване на средствата в брой от страна на АД „Камбуров и съдружници”.

4. Лични данни

4.1 АД „Камбуров и съдружници” обработва лични данни на Клиента и трети страни за приключване на възложените услуги. Типът и обемът на обработените данни зависи от всяко отделно възлагане. Когато уведомленията на трети страни, които са субекти на данни съгласно обхвата на възлагането, са задължителни съгласно приложимото законодателство, Клиентът е отговорен за надлежното изпълнение на посочените уведомления.

4.2 АД „Камбуров и съдружници” възлага обработката на данни само на адвокати и лица, работещи в адвокатското дружество, които са се съгласили да поддържат конфиденциалност или са обект на подходящо законово задължение за конфиденциалност.

4.3 АД „Камбуров и съдружници” предприема подходящи технически и организационни мерки, за да осигури ниво на защита, което е адекватно на потенциалните рискове, като се вземат предвид видът, обхватът, обстоятелствата и целта на обработката на лични данни, както и вероятността от възникване и тежестта на риска за права и свободи на субектите на данни.

4.4 АД „Камбуров и съдружници” гарантира, че са налице съответните технически и организационни мерки, които да позволят на Клиента да изпълни задълженията си съгласно законодателството за защита на данните, а именно да предоставя информация, да коригира и изтрива данни, да ограничава обработката на данни и да осигурява преносимост на данните и всякакви други задължения по отношение на субекти на данни във връзка с обработката на лични данни.

4.5. АД „Камбуров и съдружници” незабавно уведомява Клиента в случай на открито нарушение на защитата на личните данни.

4.6 След приключване на възлагането, АД „Камбуров и съдружници” съхранява предоставените лични данни в рамките на сроковете за запазване, установени в приложимото българско законодателство, а именно Закона за адвокатурата, Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и др.

5. Мерки срещу изпирането на пари

5.1 Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“), обнародван в Държавен вестник на 27 март 2018, АД „Камбуров и съдружници” идентифицира Клиента, проверява неговата идентификация, както и демонстрира комплексна проверка и непрекъсната бдителност по отношение на бизнес взаимоотношенията си с Клиента и по отношение на неговите действия. За да се съобрази с комплексната проверка по отношение на сделките и бизнес взаимоотношенията, АД „Камбуров и съдружници” може да се консултира със съответните бази данни с цел получаване на информация за Клиента или да поиска информация от него или от други лица.

5.2 Клиентът признава, че АД „Камбуров и съдружници” може да поиска от Клиента или лицата в неговата организация да се легитимират на базата на валидна и официална документация, да потвърдят идентификацията на Клиента и на други съответни лица. Клиентът признава и че АД „Камбуров и съдружници” може да се консултира с конкретни бази данни, за да получи информация за Клиента, неговите действия, неговите бизнес отношения или други съответни лица.

5.3 Поради това, АД „Камбуров и съдружници” изисква от Клиента и други съответни лица да се легитимират с валидна и официална документация и да предоставят на АД „Камбуров и съдружници” цялата информация за крайните бенефициенти, членовете на Управителния съвет и др., удостоверяващи идентифицирането на такива съответни лица в юридическото лице (по-специално, ако някое от тези лица трябва да се счита за видна политическа личност, близък член на семейство на такова лице/лица или негов/техен близък сътрудник).

5.4 Освен това, Клиентът трябва да информира АД „Камбуров и съдружници” за всяка промяна, настъпила в гореспоменатата информация и трябва незабавно да предаде на АД „Камбуров и съдружници” документацията по отношение на променената ситуация. Ако в разумен срок не бъдат предоставени задоволителни доказателства за самоличността на засегнатите лица, може да има обстоятелства, при които АД „Камбуров и съдружници” да не е в състояние да продължи да предоставя услугите си на Клиента.

5.5 В случай на откриване на подозрителна стопанска дейност или поведение по време на процеса на комплексна проверка или в хода на поддържаните бизнес взаимоотношения, АД „Камбуров и съдружници” е длъжно незабавно да докладва на компетентните органи. АД „Камбуров и съдружници” не се счита за отговорно за каквито и да е щети, причинени от докладването, тъй като то е негово задължение, предвидено в българското законодателство.

6. Общи разпоредби

6.1 С приемането на съответния договор за правно обслужване/подписване на съответното формално споразумение и приемането на настоящите Общи условия на АД „Камбуров и съдружници”, Клиентът се съгласява, че са установени правни и договорни отношения между Клиента и АД „Камбуров и съдружници” с оглед на съответната задача, и те ще се регулират в съответствие с разпоредбите на действащото българското законодателство и по-специално в съответствие с разпоредбите на Закона за адвокатурата и съответните законодателни актове, свързани с неговото прилагане.

6.2 Всички спорове, свързани със сключването, тълкуването, прилагането, изпълнението и неизпълнението на договорните взаимоотношения, установени от договор за правно обслужване или формално споразумение, се решават чрез преговори между страните. Ако не бъде постигнато споразумение, спорът ще бъде отнесен за решаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, в състав от трима арбитри, като всяка страна следва да определи по един арбитър, а така определените двама арбитри избират третия арбитър. Арбитражното производство следва да се извърши на български език и в съответствие с Правилника на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата. Арбитражното решение е правно обвързващо за АД „Камбуров и съдружници” и Клиента.

6.3 Условията, конкретно договорени в съответния договор за правно обслужване или официално споразумение, имат предимство пред настоящите Общи условия.

II. Фирмена политика

Правим повече от очакваното

Отделяме време да се запознаем с бизнес модела на нашите клиенти – как е структурирана работата им, какви са специфичните им нужди, къде се крият потенциалните им слабости. Градим стабилни отношения, които ни позволяват да защитаваме в максимална степен интересите на нашите клиенти.

Целим яснота и праволинейност

Преодоляваме сложността на юридическата материя чрез ясни, точни и недвусмислени съвети. Познаваме клиентите си и говорим техния език. Анализираме и проучваме всички възможни варианти, докато намерим най-доброто решение.

Разчитаме на интелект, решителност и самообладание

Ние сме целеустремени и адаптивни. Приветстваме предизвикателствата и следваме актуалните бизнес тенденции. Предоставяме правни услуги по новаторски начин.

Мислим в перспектива

Винаги отчитаме ефекта от нашите съвети за бъдещата дейност на нашите клиенти. Предвиждаме потенциалните опасности преди да са се превърнали в проблеми.

Интегрираност

Предлагаме пълния спектър правни услуги, от които клиентът би могъл да се нуждае. Работим хармонично в екип и общите ни усилия целят да донесат успехи на нашите клиенти.

За да отговори по най-добрия начин на нуждите на своите клиенти, кантората е сертифицирана по ISO 9001:2015 и прилага система за управление на качеството, в пълно съответствие с нормативните и регулаторни изисквания.


Одобрено от Управляващите съдружници на АД „Камбуров и съдружници“.

Kambourov and Partners