Logo

Публикации

09.04.2021

Форма на хазарт ли са кутиите със съкровища (loot boxes)?

Популярността на кутиите със съкровища кара регулаторните органи в много страни по света да им обърнат внимание и да изследват въпроса дали те не представляват форма на хазарт, която се извършва без съответен лиценз и се предлага и на непълнолетни.

Прочети още
07.04.2021

Какво ново в регулацията на финансови услуги?

През февруари 2021 г. Народното събрание прие промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, сред които уреждането на незабавни плащания в български лева.

Прочети още
02.04.2021

Кой отговаря за задълженията на юридическите лица - актуална съдебна практика

Върховният административен съд се произнесе с ново Тълкувателно решение, засягащо отговорността на трети лица (управители, прокуристи, членове на орган на управление, търговски представител и търговски пълномощник) за задължения на юридически лица по чл. 19, ал. 1-2 от ДОПК.

Прочети още
29.03.2021

Министерството на правосъдието с предложение за мащабна реформа в производството по несъстоятелност

Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, целящ усъвършенстване на правната рамка на несъстоятелността в България, е публикуван за обществено обсъждане, Той е и в изпълнение на последващите ангажименти на България след присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и с оглед на стремежа ни към бъдещо членство в еврозоната.

Прочети още
18.03.2021

Сгради със зелен покрив - действаща правна уредба

Многобройните предимства на сградите със зелен покрив са отчетени твърде оскъдно от действащата правна уредба, но това в никакъв случай не трябва да спира инвеститорите в големите градове да предвиждат изграждането на зелени покриви за своите сгради. В настоящата статия е направен преглед на българското законодателство в тази област.

Прочети още
17.03.2021

Какви са правилата при наличието контролираното чуждестранно дружество?

Правилата, касаещи контролираните чуждестранни дружества („КЧД“), целят да предотвратят укриването на данъчни задължения в случаите, в коитодадено дружество, местно лице на държава с висок корпоративен данък, притежава чуждестранно дъщерно дружество, местно лице на държава с нисък корпоративен данък.

Прочети още
12.03.2021

Освобождаване от данъци за COVID-19 инвитро диагностични медицински изделия и ваксини срещу COVID-19

За да се помогне на жертвите на пандемията, Директива (ЕС) 2020/2020 на Съвета от 7 декември 2020 г. позволява на държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за доставката на инвитро диагностични медицински средства и услуги за COVID-19. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, в срок от два месеца след приемането им.

Прочети още
12.03.2021

Стартъп виза в българското законодателство

Последните изменения на Закона за чужденците в Република България въвеждат дългоочакваната "стартъп виза", касеща предприемачи и рискови инвеститори.

Прочети още
11.03.2021

Гласуване при съпритежание на акции в акционерно дружество - актуална съдебва практика

Върховният касационен съд („ВКС“) на Република България скоро се произнесе по въпроса относно упражняване на правото глас в общо събрание при съпритежание на акции в акционерно дружество.

Прочети още
08.03.2021

Задължението за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ

Има два варианта за подаване на ГДД – на място, в териториална дирекция на Националната агенция по приходите („НАП“), или онлайн. Компетентната териториална дирекция на НАП за приемане на ГДД е тази по постоянния адрес на физическото лице (чл. 54 ЗДДФЛ). ГДД следва да бъде подадена лично.

Прочети още
04.03.2021

Мерки за закрила от дискриминация на работното място

Законът за защита от дискриминация предвижда комплекс от задължения за работодателя, свързани със създаването на недискриминационна среда за упражняване на правото на труд. Той въвежда и задължение за работодателя да се намеси активно, ако е налице дискриминация сред колектива. 

Прочети още
25.02.2021

Механизмът за възстановяване и устойчивост на стойност 672.5 млрд. е одобрен от ЕП

След одобрението, което получи от Европейския парламент, Механизмът за възстановяване и устойчивост може да влезе в сила през втората половина на месец февруари. От държавите членки се изисква да представят национални планове за възстановяване и устойчивост, които предвиждат конкретни реформи и проекти за публични инвестиции до 30 април.

Прочети още
16.02.2021

Цифровото бъдеще на Европа: Основни моменти от предложението на Европейската комисия за Законодателен акт за цифровите услуги

На 15 декември 2020 г. Европейската комисия публикува предложение за Законодателен акт за цифровите услуги. В него тя подчертава, че предложените нови правила са пропорционални, насърчават иновациите, растежа и конкурентоспособността, и улесняват разрастването на по-малките платформи, МСП и стартиращите предприятия.

Прочети още
04.02.2021

Самолетно финансиране: Защо България трябва да се присъедини към Кейптаунската конвенция?

Фактът, че България не е договаряща се страна към Конвенцията, води до невъзможност на кредиторите да се възползват от предпазните мерки на Конвенцията, когато длъжникът е български авиооператор, което от своя страна усложнява разработката на договор за финансиране и увеличава разходите.

Прочети още
03.02.2021

Актуализирани Насоки на ОИСР за ефекта от COVID-19 върху данъчните спогодби

На 21 януари 2021 г. ОИСР публикува актуализирана версия на своите Насоки, публикувани през април 2020 г., които имат за цел даосигурят повече сигурност на данъкоплатците.

Прочети още
13.01.2021

Дигитализация в публичния сектор по време на пандемията от COVID-19

След първоначалния шок от сблъсъка с COVID-19 и когато правителствата и гражданите осъзнаха, че ще живеем с този вирус по-дълго от очакваното, „новото нормално“ принуди публичните органи, а и много бизнеси да дигитализират своите услуги, правейки ги лесно достъпни онлайн.

Прочети още
05.01.2021

Glencore wins a transfer pricing lawsuit against the tax commissioner

The dispute brought by the Australian tax authority cornered around the conditions of the intra-group arrangements for the sale of copper concentrate in the years 2007-2009.

Прочети още
05.01.2021

OECD releases guidance on transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic

On 18 December 2020, OECD published a guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic.

Прочети още