Logo

Публикации

30.12.2020

Цифровата валута Libra и Facebook - минало, настояще и бъдеще

Libra е първото наименование на нов проект за платежна система, иницииран от Facebook в партньорство с организации в областта на финансите, технологиите, телекомуникациите, блокчейн, компании за рисков капитал, както и организации с нестопанска цел... 

Прочети още
09.12.2020

Инициативи на Европейската комисия в областта на интелектуалната собственост

На 25 ноември 2020 ЕК представи план за действие, насочен към борбата с нарушенията на правата на интелектуална собственост в ЕС и Стратегия за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост (ПИС) в трети държави.

Прочети още
04.12.2020

Въвеждане на електронни направления по време на пандемията от COVID-19

Българската система на държавно здравеопазване се оказа в ситуация на необходимост от спешни корекции, за да отговори на непосредствените изисквания и нужди, възникнали вследствие на пандемията от COVID-19. Въвеждането на обществените здравни услуги в онлайн пространството...

Прочети още
17.11.2020

Дистрибуторски договори и определяне на цени - DOs and DON’Ts

Едни от най-разпространените договори в търговския оборот са дистрибуторските, като най-често това са споразуменията между производител и дистрибутор, търговци на едро и дребно и т.н. По…

Прочети още
02.11.2020

Поглед към териториите за далекоперспективно развитие на София

Целта на обособяването на територии за далекоперспективно развитие е те да бъдат използвани след изчерпване на потенциалните близкоперспективни разширения и възможности за рециклиране на вече урбанизирани територии.

Прочети още
02.11.2020

Нови инструменти на Facebook за защита на правата на интелектуална собственост

Ефективната защита на правата на интелектуална собственост в социалните медии винаги е била предизвикателство. Това се дължи на няколко фактора, сред които е международният характер на този вид платформи и голямото количество информация, качвано всяка минута. 

Прочети още
30.10.2020

COVID-19 и трудовите отношения- тестване, защита на личните данни и карантина

Въпреки многобройните промени в социалното законодателство през последните месеци, законът все така „премълчава“ темата какви са конкретните права и задължения на…

Прочети още
28.10.2020

Конституционният съд допусна до разглеждане по същество конституционно дело относно установяване на противоконституционност на разпоредби, отнасящи се до банковата несъстоятелност

На 20.10.2020 г., Конституционният съд се произнесе с определение по...

Прочети още
22.10.2020

Върховният касационен съд с важно тълкувателно дело относно вписвания в Търговския регистър на България

Търговската колегия на Върховния касационен съд („ВКС“) ще се произнесе в тълкувателно дело по някои важни въпроси от практическо значение относно вписвания в Търговския регистър на България.

Прочети още
21.10.2020

Реформа в международното данъчно облагане

На 12 октомври Организацията за икономическо сътрудничество и развитие („ОИСР“) публикува предложение, състоящо се от два стълба за реформа в областта на международното данъчно облагане. 

Прочети още
16.10.2020

Основни моменти от предложението на Европейската комисия за Регламент за пазарите на криптоактиви

През последните години пазарите на криптоактиви търпят непрекъснато развитие. Това неминуемо създава правни... 

Прочети още
13.10.2020

Наемане на чуждестранни служители в България

Глобализацията на търговските пазари неминуемо води до засиленото движение и обмен на квалифицирани специалисти не само в пределите на ЕС, но и между страни от цял свят.

Прочети още
09.10.2020

Нещо се обърка при договарянето

Откакто разпоредбата на чл. 37а от Закона за защита на конкуренцията („ЗЗК“) - злоупотреба с по-силна позиция при договаряне бе въведена в българското законодателство,…

Прочети още
05.10.2020

Малкият бизнес излиза на свободния пазар на електроенергия: акценти и срокове

Срокът, с който малкият бизнес разполагаше, за да избере доставчик на електрическа енергия от свободния пазар, изтече на 1 октомври 2020 г. Въпреки това...

Прочети още
02.10.2020

Брекзит: Край на действие на марките на ЕС на територията на Обединеното кралство

Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, считано от 1 февруари 2020 г., законодателството на ЕС и по-конкретно разпоредбите на Регламента за марката на ЕС преустановяват действието си на територията на Обединеното кралство.

Прочети още
29.09.2020

Основни аспекти при учредяване на дружество с ограничена отговорност в България

Дружеството с ограничена отговорност е сред най-разпространените форми на търговско обединение в България (абревиатура на български: „ООД“). То може да…

Прочети още
10.09.2020

Изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

В средата на юли българският парламент прие изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), чрез които в националното законодателство се въвеждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1129. 

Прочети още
08.09.2020

Специфики на сделките в ИТ сектора

Повлиян от динамичното развитие на технологиите, ИТ секторът в България се превърна в отлична среда за множество сделки и стратегически ходове през последните няколко години. С оглед на обичайния подход за придобиване на по-малки стартъпи от страна на по-големи и утвърдени компании, необходимо е купувачите да имат предвид два ключови аспекта....

Прочети още
01.09.2020

По-тежки наказания за престъпленията против интелектуалната собственост

В началото на август с Решение №565/7.08.2020 Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс и го внесе за разглеждане в Народното събрание. Основните промени, въведени с проекта касаят престъпленията против интелектуалната собственост и в частност киберпрестъпленията. 

Прочети още
31.08.2020

Административна тежест при разпореждане със земеделски земи

Действащата конституция на Република България в член 21 определя земята като основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото. Това обуславя особеностите в правната уредба на земеделските земи, които поначало следва да се използват само за земеделски цели, макар и с някои изключения

Прочети още
27.08.2020

Практически проблеми свързани с производството по стабилизация на търговец

Производството по стабилизация на търговец е изцяло ново производство, което по своята същност представлява превантивна нормативна рамка за преструктуриране на предприятия с...

Прочети още
25.08.2020

"Следващо поколение ЕС": Перспективи за България в контекста на REACT-EU

На извънредно заседание на Европейския съвет през юли, лидерите от ЕС постигнаха ключово споразумение относно плана за възстановяване от кризата с COVID-19. 

Прочети още
13.08.2020

Наследяване на акции в акционерно дружество - актуална съдебна практика

В края на месец юли Върховният касационен съд на Република България се произнесе по въпроса как се наследяват акции в акционерно дружество. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Прочети още
11.08.2020

Изменения в Закона за хазарта

На 23 юли българският парламент прие на второ четене Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта („ЗИДЗХ“). ЗИДЗХ беше обнародван в Държавен вестник на 29 юли 2020, а измененията влязоха в сила в понеделник, 10 август 2020.

Прочети още
10.08.2020

България удължава сроковете за оповестяване съгласно Директивата за административно сътрудничество (DAC 6)

Директивата за административното сътрудничество в областта на данъчното облагане („DAC 6“) влезе в сила в Европейския съюз на 1 юли 2020 г. В контекста на пандемията COVID-19, Европейският съвет позволи 6-месечна отсрочка за подаване на задължителния обмен на информация в рамките на отчитането.

Прочети още
07.08.2020

Нова задължителна практика на ВКС в областта на производствата по несъстоятелност

През юли Върховният касационен съд постанови Тълкувателно решение №2/2020 г. относно някои правни въпроси, свързани с производството по несъстоятелност.

Прочети още
06.08.2020

ДАНС публикува примерни вътрешни правила за някои категории задължени лица

С наближаването на 21 август 2020 г. - крайният срок за приемане на вътрешни правила срещу изпирането на пари, следва да се обърне внимание на няколко важни аспекта за съответствие.

Прочети още
04.08.2020

Правото да бъдеш забравен: практически аспекти съгласно Общия регламент за защита на данните и новите указания на ЕКЗД

Липсата на фиксирани и специфични за всеки сектор критерии за одобряване или отхвърляне на заявки съгласно правото да бъдеш забравен, мотивира Европейския комитет по защита на данните („ЕКЗД“) да приеме конкретни насоки за упражняване на това право.

Прочети още
29.07.2020

Заличаване вписването на договор за наем на недвижим имот

Наемодателите на недвижими имоти често се сблъскват с един проблем. Той се проявява при неправилно развитие на наемното правоотношение и е особено актуален в сегашната ситуация на COVID-19. Това е невъзможността да бъде заличен вписан договор за наем в съответната Служба по вписванията по местонахождение на недвижимия имот.

Прочети още
23.07.2020

Актуална практика на СЕС в областта на дигиталните медии

През последния месец Съдът на Европейския съюз постанови няколко интересни решения в областта на защитата на интелектуалната собственост в дигиталните медии. Разясненията на Съда касаят използването на търговска марка на трето лице в реклама в интернет, както и задължението на YouTube да предоставя данни, като IP адрес, за лица, които неправомерно публикуват защитено съдържание. 

Прочети още
22.07.2020

COVID-19 тестове в контекста на трудови отношения

Пандемията от COVID-19 силно повлия на трудовите отношения в световен мащаб, пораждайки редица съмнения, предизвикателства и проблеми както за работодателите, така и за служителите. Ще разгледаме правните последици от тестването за COVID-19 на работното място, като приемем метода PCR като най-често използвания.

Прочети още
16.07.2020

Общи събрания на съдружниците и акционерите в условията на пандемия от COVID-19

Какъв е правният режим на общите събрания на съдружниците и акционерите в условията на пандемия от COVID-19 и свързаните с нея ограничения при придвижването, които продължават и до ден днешен.

Прочети още
13.07.2020

Какво се случва, ако в компания бъде установен случай на коронавирус?

Какво се случва, ако в компания бъде установен случай на коронавирус? Какви са стъпките и процедурите, които се предприемат? Може ли да продължи дейността си и при какви мерки? Задължително ли е да се тестват всички служители/работници в компанията и да се карантинират контактните лица?

Прочети още
09.07.2020

Предимствата на ескроу механизма при осъществяването на сделки

Бизнесът отдавна търси най-оптималния начин за безпроблемното изпълнение на трансакции. В последното десетилетие често срещани са така наречените ескроу услуги, чиято функция е да гарантират, че фирмите получават това, за което са се договорили помежду си, минимизирайки разходите за такъв тип гаранти.

Прочети още
07.07.2020

Сливания и придобивания – преглед на процедурата за одобряване на концентрация и практически проблеми

Един от най-важните елементи за здравословното състояние на бизнес средата и основна предпоставка за растежа на икономиките е поддържането на ефективна конкуренция на вътрешния и националния пазар. 

Прочети още
02.07.2020

Основни моменти от законопроекта за допълнение на Закона за защита на личните данни

В края на месец май тази година група народни представители внесоха законопроект за допълнение на Закона за защита на личните данни. Чрез него се прави опит да се регулира информацията, която циркулира в интернет пространството, както по отношение на уебсайтове, така и във връзка с публикации, достъпни в блогове, социални мрежи и т.н.

Прочети още
01.07.2020

План за възстановяване на Европа: Следващо поколение ЕС

През последните месеци системите на здравеопазване и социална сигурност в световен мащаб са изправени пред извънредни предизвикателства. Докато броят на случаите на COVID-19 в Европа се покачваше, бяха наложени значителни ограничения с цел намаляване на разпространението на вируса. Това неизбежно доведе до сериозни социални и икономически щети, както и спешна нужда от консолидиран финансов отговор на ниво ЕС.

Прочети още
25.06.2020

Придобиване на недвижим имот посредством капиталово търговско дружество

Придобиването на недвижим имот освен чрез традиционните сделки би могло да се осъществи и посредством учредяване на капиталово търговско дружество с капитал формиран от непарична вноска (апорт) на недвижим имот и изкупуване на дяловете в това дружество. Процедурата включва...

Прочети още
24.06.2020

COVID-19 и мерките за търговската неплатежоспособност

Пандемията от COVID-19 изправи редица бизнеси пред сериозни затруднения. За да се справят с това извънредно предизвикателство, държавите по цял свят въведоха различни мерки за стабилизация и икономическа помощ на предприятията.

Прочети още
19.06.2020

Видеоконферентната връзка - рискове и препоръки

Дистанционната работа е една от най-често обсъжданите теми през последните месеци. Тя изправи много компании пред предизвикателството да продължат дейността си в нова, почти изцяло виртуална…

Прочети още
16.06.2020

Срокове за годишни финансови отчети 2020

Пандемията от COVID-19 засегна тежко множество сектори и изправи бизнеса пред редица безпрецедентни предизвикателства както от чисто практическа, така и от юридическа гледна точка. Това наложи въвеждането…

Прочети още
12.06.2020

Важни крайни срокове за изготвяне на вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпиране на пари

В 24.00 часа на 21 август 2020г. e крайният срок за приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на...

Прочети още
09.06.2020

Внезапните проверки на място на Комисията за защита на конкуренцията

Проверките на място са изключително ефективен способ за събиране на доказателства от органите за защита на конкуренцията при разследване на твърдени нарушения, свързани със забранени споразумения... 

Прочети още
04.06.2020

Всяка дума ли може да бъде име на домейна ми? А COVID-19?

В условията на пандемията COVID-19, която чувствително засегна икономическите процеси по цял свят, на много бизнеси се наложи да ускорят процеса по дигитализация и да се ориентират към…

Прочети още
20.05.2020

Обратно на работа - как да създадем безопасна среда за служителите?

Подготвихме някои основни насоки, които работодателите могат да следват при възобновяване на стандартния работен процес

Прочети още
15.05.2020

Как да поддържаме принципа на независимите пазарни отношения по време на пандемия?

Едва три месеца след настъпването на новото десетилетие пазарите, функциониращи благодарение на свободното движение на стоки, услуги, хора и капитал...

Прочети още
30.04.2020

Трафичните данни и наблюдението в условия на извънредно положение

В борбата срещу разпространението на Covid-19 правителствата вече предприеха действия по наблюдение на населението.

Прочети още
23.04.2020

Свободно използване на патенти в борбата срещу COVID-19

Инициативата Open COVID Pledge – една добра новина по време на криза

Прочети още
22.04.2020

Управление на риска за място на стопанска дейност и корпоративно установяване по време на пандемия

Наред с множеството смущения на социално, икономическо и личностно ниво, пандемията COVID-19 породи...

Прочети още
12.04.2020

Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение

На 06.04.2020 г. беше приет Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за мерките и... 

Прочети още
10.04.2020

Извънредно положение: Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества

На 10 април 2020 г., Българската народна банка („БНБ“) публикува прессъобщение, с което обявява, че Управителният съвет на БНБ е утвърдил представения...

Прочети още
30.03.2020

Компенсация в размер на 60% от осигурителния доход по време на извънредното положение

УСЛОВИЯ/ КАТЕГОРИИ / ДОКУМЕНТИ /ПРОЦЕДУРА...

Прочети още
26.03.2020

Закон за мерките и действията по време на извънредно положение (ЗМДВИП)

На 24.03.2020 г. в ДВ бе обнародван Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП)... 

Прочети още
25.03.2020

Мога ли да регистрирам марка „корона вирус“?

Позволява ли законодателството в сферата на интелектуалната собственост да се препятстват злоупотребите в период на криза?

Прочети още
24.03.2020

COVID-19 и държавните помощи

На 19 март 2020 г. Европейската комисия прие Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на...

Прочети още
19.03.2020

Извънредно положение: Предложения за изменения в Кодекса на труда

На 18 март Народното събрание прие на първо четене Законопроекта за мерки при извънредно положение. В него са възпроизведени голяма част от...

Прочети още
18.03.2020

Епидемията от COVID-19: Въздействие върху търговските договори

Епидемията от коронавирус и обявеното извънредно положение равняват ли се на непреодолима сила? Какви са възможностите за финансова подкрепа за бизнеса за смекчаване на социално-икономическото въздействие...

Прочети още
17.03.2020

Използване на корпоративна IT инфраструктура при дистанционна работа

Компаниите следва да осигурят оперативен капацитет по отношение на предотвратяване на и справяне с потенциален неоторизиран достъп до корпоративните сървъри, мрежи и други устройства за…

Прочети още
16.03.2020

Извънредно положение в България – заетост, глобална мобилност и данъци

На 13 март 2020 г. България обяви извънредно положение като част от глобалните усилия за спиране на разпространението на COVID-19. Като част от приетите мерки, работодателите…

Прочети още