Logo

Публикации

17.10.2022

Вече в сила: Подробна процедура за получаване на Стартъп виза в България

Наскоро българското правителство прие законодателство, даващо възможност на предприемачите да получат така наречената "Стартъп виза", която може да послужи като правно основание за разрешение за пребиваване в България.

Прочети още
03.10.2022

България ратифицира Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби

Конвенцията представлява международен договор, изготвен от ОИСР, който цели да улесни предоговарянето на вече съществуващи Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане между отделните държави, които са се присъединили към нея.

Прочети още
01.08.2022

Облагане с ДДС при верижни сделки и ползването на данъчен кредит – нови решения на СЕС

На 7 юли 2022 г. Съдът на Европейския съюз („СЕС“) публикува две нови решения по дела, образувани въз основа на преюдициални запитвания относно тълкуването на разпоредби от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност („Директива за ДДС“).

Прочети още
20.07.2022

Промени в ЗДДС от юли 2022 г.

Наскоро обнародваните промени в Закона за данък върху добавена стойност („ЗДДС“) влизат в сила от 01.07.2022 г., с изключение на отделни разпоредби.

Прочети още
04.07.2022

Какво ново при платежните институции и инвестиционните посредници?

Комисията за финансов надзор и парламентът приеха изменения в българското законодателство относно правилата за преобразуването на платежните институции, половото равенство при инвестиционните посредници и изискванията относно техния капитал.

Прочети още
28.06.2022

Дружество с променлив капитал – новото предложение насочено към стартъпите в България

На 15 юни в Народното Събрание е внесен законопроект за допълнение и изменение на Търговския закон. Целта му е въвеждане на възможност за създаването на нов вид търговско дружество, дружество с променлив капитал („ДПК“), което да служи по-добре на българския бизнес и на растящия брой start-upкомпании, избрали да се развиват в България.

Прочети още
17.06.2022

Особеност при учредяване на фондация с предоставяне на недвижим имот

Когато се учредява фондация посредством прехвърляне на недвижим имот има една особеност, която следва да бъде съобразена.

Прочети още
17.05.2022

Ново Решение на ВАС разяснява обема на солидарната отговорност в случай на ДДС злоупотреба

На 10.05.2022 г. Върховният административен съд („ВАС“) се произнесе по Тълкувателно дело № 2/2020, образувано по искане на председателя на Върховния административен съд за приемане на тълкувателно решение по въпроса:

„Обхватът на солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС включва ли и задълженията за лихви за забава върху дължимия и невнесен данък от друго лице?“

Прочети още
10.05.2022

Новите изменения, приети в Директивата за ДДС

С новите правила се дава възможност за основно преразглеждане на ставките на ДДС във всички държави членки като по този начин се позволява по-широко използване на намалени ставки, включително използване на нулеви ставки за основни продукти, като например храни, фармацевтични продукти и продукти за медицинска употреба.

Прочети още
23.03.2022

Преходът към LIBOR: Какво ново през 2022 г.?

След края на 2021 г. плановете за прехода на LIBOR не се промениха, а напротив – бяха приведени в действие. Повечето тенори на LIBOR са престанали да се публикуват от 31 декември 2021 г.

Прочети още
19.03.2022

Преместване на работа на украински граждани в България

В началото на март 2022 г. ЕС взе решение да активира Директивата за временна закрила. Директивата позволява на украинските бежанци да бъде предоставен статут на временна закрила, който им осигурява различни права.

Прочети още
17.03.2022

ОИСР публикува допълнителни технически насоки за 15% глобален минимален данък като част от Втория стълб

На 14.03.2022 г. приобщаващата рамка на ОИСР/Г-20 относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS) публикува Коментар с подробни насоки относно примерните правила по втори стълб за 15% глобален минимален данък.

Прочети още
15.03.2022

СТАРТ на придобиването по давност на държавни и общински имоти

На практика вече няма пречка едно лице да придобие право на собственост върху недвижим имот частна държавна или частна общинска собственост по давност чрез непрекъснато владение в продължение на срок от 10, съответно 5 години (в зависимост от това, дали владението е добросъвестно).

Прочети още
04.03.2022

Преразгледаният списък на ЕС с юрисдикции, които не оказват съдействие за данъчни цели

На 24 февруари 2022 г. Съветът на Европейския съюз прие Заключения относно преработения списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели. Първоначално изготвен през декември 2017 г., списъкът е част от външната данъчна стратегия на ЕС.

Прочети още
15.02.2022

Измерения на Предложението за Регламент за цифровите услуги

Заявената от Европейския съюз политика за осъвременяване на правилата, регулиращи обществените отношения, свързани с цифровата среда, продължава с пълна сила. Днес на дневен ред е предложението за приемане на Регламент за цифровите услуги (РЦУ).

Прочети още
14.02.2022

Данъчно облагане на Metaverse (Данъчно третиране в контекста на ЗДДФЛ)

През октомври 2021 г. съоснователят и главен изпълнителен директор на Facebook Марк Зукърбърг обяви визията си за Metaverse. Какво точно включва тази концепция?   

Тази статия изследва дали сегашното състояние на българската данъчна правна рамка обхваща икономическа дейност, извършена в пространството на метавселената. 

Прочети още
10.02.2022

На крилете на бъдещето (Част 4): Защита на личния живот и данни – Належащи проблеми и пътят напред

Ако журналист използва кадри от дрон, показващи частния имот на политик, за да илюстрира как скъпи вещи са закупени чрез евентуално присвояване или злоупотреба с власт, то би ли било позволено това заснемане на лични данни от дрона?

Прочети още
02.02.2022

Покритите облигации в България – нискорискови с огромен потенциал

Покритите облигации са дългови ценни книжа, емитирани от кредитна институция (банка) и обезпечени с активи, отговарящи на определени изисквания и служещи за удовлетворяване на инвеститорите в качеството им на привилегировани кредитори.

Прочети още
31.01.2022

Алгоритъмът на Предложението на ЕС за регламент относно изкуствения интелект

Една от основните цели на Предложението за регламент относно изкуствения интелект е насърчаването на бизнесите да инвестират в основани на изкуствен интелект решения с грижа за тяхната безопасност и етичност. Предложението е от значение както за стартиращи, така и за установили се бизнеси, но също и за множество правителства и техните органи.

Прочети още
26.01.2022

Установяване на вземания в производство по несъстоятелност посредством арбитражно решение – проблеми и конкуренция с останалите кредитори

С откриването на производството по несъстоятелност срещу длъжника, се спират съдебните и арбитражните производства по имуществени граждански и търговски дела срещу него.

Прочети още