Logo

Публикации

23.05.2022

EU Commission tax incentive proposal for the reduction of debt-equity bias

Прочети още
17.05.2022

Ново Решение на ВАС разяснява обема на солидарната отговорност в случай на ДДС злоупотреба

На 10.05.2022 г. Върховният административен съд („ВАС“) се произнесе по Тълкувателно дело № 2/2020, образувано по искане на председателя на Върховния административен съд за приемане на тълкувателно решение по въпроса:

„Обхватът на солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС включва ли и задълженията за лихви за забава върху дължимия и невнесен данък от друго лице?“

Прочети още
10.05.2022

Новите изменения, приети в Директивата за ДДС

С новите правила се дава възможност за основно преразглеждане на ставките на ДДС във всички държави членки като по този начин се позволява по-широко използване на намалени ставки, включително използване на нулеви ставки за основни продукти, като например храни, фармацевтични продукти и продукти за медицинска употреба.

Прочети още
28.04.2022

Recent Amendments to the Settlement of Government Securities Ordinance

Прочети още
23.03.2022

Преходът към LIBOR: Какво ново през 2022 г.?

След края на 2021 г. плановете за прехода на LIBOR не се промениха, а напротив – бяха приведени в действие. Повечето тенори на LIBOR са престанали да се публикуват от 31 декември 2021 г.

Прочети още
19.03.2022

Преместване на работа на украински граждани в България

В началото на март 2022 г. ЕС взе решение да активира Директивата за временна закрила. Директивата позволява на украинските бежанци да бъде предоставен статут на временна закрила, който им осигурява различни права.

Прочети още
17.03.2022

ОИСР публикува допълнителни технически насоки за 15% глобален минимален данък като част от Втория стълб

На 14.03.2022 г. приобщаващата рамка на ОИСР/Г-20 относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS) публикува Коментар с подробни насоки относно примерните правила по втори стълб за 15% глобален минимален данък.

Прочети още
15.03.2022

СТАРТ на придобиването по давност на държавни и общински имоти

На практика вече няма пречка едно лице да придобие право на собственост върху недвижим имот частна държавна или частна общинска собственост по давност чрез непрекъснато владение в продължение на срок от 10, съответно 5 години (в зависимост от това, дали владението е добросъвестно).

Прочети още
04.03.2022

Преразгледаният списък на ЕС с юрисдикции, които не оказват съдействие за данъчни цели

На 24 февруари 2022 г. Съветът на Европейския съюз прие Заключения относно преработения списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели. Първоначално изготвен през декември 2017 г., списъкът е част от външната данъчна стратегия на ЕС.

Прочети още
15.02.2022

Измерения на Предложението за Регламент за цифровите услуги

Заявената от Европейския съюз политика за осъвременяване на правилата, регулиращи обществените отношения, свързани с цифровата среда, продължава с пълна сила. Днес на дневен ред е предложението за приемане на Регламент за цифровите услуги (РЦУ).

Прочети още
14.02.2022

Данъчно облагане на Metaverse (Данъчно третиране в контекста на ЗДДФЛ)

През октомври 2021 г. съоснователят и главен изпълнителен директор на Facebook Марк Зукърбърг обяви визията си за Metaverse. Какво точно включва тази концепция?   

Тази статия изследва дали сегашното състояние на българската данъчна правна рамка обхваща икономическа дейност, извършена в пространството на метавселената. 

Прочети още
10.02.2022

На крилете на бъдещето (Част 4): Защита на личния живот и данни – Належащи проблеми и пътят напред

Ако журналист използва кадри от дрон, показващи частния имот на политик, за да илюстрира как скъпи вещи са закупени чрез евентуално присвояване или злоупотреба с власт, то би ли било позволено това заснемане на лични данни от дрона?

Прочети още
02.02.2022

Покритите облигации в България – нискорискови с огромен потенциал

Покритите облигации са дългови ценни книжа, емитирани от кредитна институция (банка) и обезпечени с активи, отговарящи на определени изисквания и служещи за удовлетворяване на инвеститорите в качеството им на привилегировани кредитори.

Прочети още
31.01.2022

Алгоритъмът на Предложението на ЕС за регламент относно изкуствения интелект

Една от основните цели на Предложението за регламент относно изкуствения интелект е насърчаването на бизнесите да инвестират в основани на изкуствен интелект решения с грижа за тяхната безопасност и етичност. Предложението е от значение както за стартиращи, така и за установили се бизнеси, но също и за множество правителства и техните органи.

Прочети още
26.01.2022

Установяване на вземания в производство по несъстоятелност посредством арбитражно решение – проблеми и конкуренция с останалите кредитори

С откриването на производството по несъстоятелност срещу длъжника, се спират съдебните и арбитражните производства по имуществени граждански и търговски дела срещу него.

Прочети още