Logo
10.05.2022

Новите изменения, приети в Директивата за ДДС


На 05.04.2022г. Съветът на Европейския съюз прие Директива (ЕС) 2022/542 на Съвета за изменение на Директиви 2006/112/ЕО и (ЕС) 2020/285 по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност („ДДС“) ("Директивата"). С новите правила се дава възможност за основно преразглеждане на ставките на ДДС във всички държави членки като по този начин се позволява по-широко използване на намалени ставки, включително използване на нулеви ставки за основни продукти, като например храни, фармацевтични продукти и продукти за медицинска употреба. Новоприетите правила влизат в сила 20 дни след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз, което ще позволи на държавите членки да прилагат новата система от тази дата.

Освен това се приема, че вредните за околната среда стоки като изкопаеми горива и химически торове и пестициди ще бъдат изключени от намалените ставки съответно от 1 януари 2030 г. и 1 януари 2032 г.

Целта на измененията е да се модернизират съществуващите правила за ставките на ДДС като държавите членки ще разполагат с повече гъвкавост при определянето на своите ставки на ДДС.

Както е посочено и в преамбюла на Директивата, постановяваща измененията, въведените промени следва да се разгледат в няколко направления.

Предвид че някои държави членки прилагат намалени ставки не по-ниски от 12% за някои стоки и услуги, то следва да се предвиди възможност за всички държави членки да разполагат с тази възможност при еднакви условия. По този начин те ще бъдат насочени към осгуряване на ползи за крайния потребител и да преследват цели от общ интерес.

Държавите членки все още трябва да прилагат нормална или стандартна ставка от най-малко 15 % и могат да прилагат две намалени ставки от най-малко 5 % за артикулите, включени в списъка в Приложение III към Директивата за ДДС, който вече има по-широк обхват. Освен това всяка държава членка може да определи свръхредуцирана ставка (по-ниска от 5 %) и ставка от 0 % за продукти за покриване на основни нужди като хранителни продукти, лекарства, фармацевтични продукти, слънчеви панели.

Новите правила съдържат разпоредби, които целят да се ограничи разпространението на намалени ставки с оглед избягване на намаляването на придхоите. Поради това съображение държавите членки не могат да използват всички категории от Приложение III едновременно. Използването на двете редовни намалени ставки е ограничено до максимум 24 категории от измененото Приложение III. Използването на свръхредуцираните ставки и 0 % ставка ставки също е ограничено до седем категории от основните доставки в Приложение III към Директивата за ДДС.

На следващо място, новите промени целят укрепването на здравеопазването и здравните системи. Намаляването на тежестта на ДДС за този предимно освободен от ДДС сектор може да подпомогне постигането на тази цел. Поради това се разширява обхватът на двете медицински категории от Приложение III, като по този начин се разширява възможността за използване на намалени ставки.

В Приложение III се включват фармацевтични продукти, използвани за медицински и ветеринарни цели, включително продукти, използвани за контрацепция и женска санитарна защита, както и медицинско оборудване, уреди, устройства, предмети, помощни средства и предпазни средства. С включването на тези стоки като основни помощни средства се премахва сегашното ограничение за продукти, предназначени за изключителна употреба от хора с увреждания. За тези категории също ще се прилага свръхредуцирана ставка или 0% ставка.

Също така, с предвидените промени към Приложение III се включват стоки като слънчеви панели, електрически велосипеди, услуги за преработка на отпадъци и рециклиране, което цели да подпомагане на екологичените процеси и политика. На държавите членки ще бъде разрешено да прилагат намалена ставка за доставката и монтажа на високоефективни отоплителни системи с ниски емисии, които отговарят на критериите на екологичното законодателство като за соларните панели може да бъде определена ставка от 0 %.

Намалените ставки на ДДС или освобождаването от данък върху изкопаемите горива и други стоки с подобно въздействие върху емисиите на парникови газове ще бъдат постепенно премахнати до 1 януари 2030 г. Намалените ставки и освобождаването от ДДС за химически торове и химически пестициди ще отпаднат до 1 януари 2032 г., за да се даде повече време на малките земепроизводители да съобраят дейността си с промените.

Също така Директивата предвижда възможност за определяне на намалени ставки за услугите за достъп до интернет. До 2025 г. ще бъдат въведени намалени тарифи за излъчване на живо на културни и спортни събития. След това тези услуги ще се облагат за целите на ДДС там, където се намира виртуалният посетител.


"Камбуров и Съдружници - Данъчно консултиране"  ще продължава да следи приложението на нововъведенията, както и ефектът, който те ще окажат върху бизнеса, въздействието им върху сектора на здравеопазването, както и данъчните правоотношения в цялост.