Logo

Публикации

29.12.2021

Нов ден за минималния корпоративен данък (Част 1): Въведение в европейската рамка за корпоративно данъчно облагане

На 22 декември 2021 г. Европейската комисия предложи Директива, гарантираща минимална ефективна данъчна ставка („ЕДС“) за глобалните дейности на големи многонационални групи. Предложението е резултат от поетия от ЕС ангажимент да бъде сред първите, които да изпълняват наскоро приетото историческо глобално споразумение за данъчна реформа.

Прочети още
20.12.2021

Преход от LIBOR: Перспективата на трансферното ценообразуване

Междубанковите лихвени проценти („IBORs“), включително Лондонския междубанков лихвен процент („LIBOR“), междубанковия предлаган лихвен процент в евро („EURIBOR“) и средния индекс на овърнайт в евро („EONIA“), са добре известни и широко използвани от данъчните специалисти по целия свят. Главата на IBOR обаче скоро ще бъде затворена.

Прочети още
07.12.2021

СЕС се произнесе относно облагането с ДДС на дейността на БНТ

На 16 септември 2021 г. четвърти състав на Съда на Европейския съюз („СЕС“) публикува своето решение относно третирането на дейността на Българската национална телевизия („БНТ“) за целите на данъка добавена стойност („ДДС“).

Прочети още
16.11.2021

Мемета и авторско право

Всичко, което не е изрично забранено, е разрешено, нали така? Въпреки това обаче - доколко, когато използваме дадено меме в закачлива търговска кампания, сме сигурни, че това не е забранено? За да отговорим на тези въпроси, първо е необходимо да анализираме юридическата природа на “мемето”.

Прочети още
12.11.2021

Актуална информация относно програми за финансова подкрепа за български компании засегнати от пандемията

Европейската комисия наскоро одобри последните изменения в гаранционната програма на Българската банка за развитие (ББР) в подкрепа на микро, малките и средните предприятия, засегнати от пандемията от COVID-19. Гаранционните инструменти вече се прилагат от няколко търговски банки партньори.

Прочети още
11.11.2021

Новата реформа на международното данъчно право и значението ѝ за развиващите се страни

На 8 октомври 2021 г. Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие обяви, че световните лидери на 136 държави официално са достигнали до споразумение за реформа на международното данъчно право, имаща за цел да отрази последиците от бързоразвиващата се дигиталната икономика.

Прочети още
02.11.2021

Приходи от дивиденти и финансови инструменти - скорошна практика на СЕС и текущо данъчно третиране

Прочети още
28.10.2021

Разрешения за концентрация между предприятия в България: Нова подзаконова нормативна уредба

За разлика от установените европейски норми, в досегашната национална уредба беше предвидено правомощие на Комисията за защита на конкуренцията сама да налага мерки за запазване на конкуренцията при концентрации между предприятия.

Прочети още
21.10.2021

Имат ли право компаниите да изискват от служителите си да се ваксинират?

Работодателите в България нямат право да изискват от служителите си да се ваксинират, доколкото и държавата не задължава лицата да се ваксинират. Ваксинацията срещу COVID-19 в България към момента е доброволен акт, който всеки може да предприеме или да не предприеме според общия си здравен статус, убеждения и т.н.

Прочети още
12.10.2021

Продажба на недвижим имот: правото „първи купувач“ на държавата и общината

Преди да продаде собствения си недвижим имот на друго физическо или юридическо лице, всеки собственик следва да провери дали държавата и общината имат право на предимство пред трети лица при изкупуването на имота. Правното основание за това произхожда от чл. 199, ал. 1 от Закон за устройство на територията.

Прочети още
16.09.2021

На крилете на бъдещето (Част 3): Защита на личния живот и данни - въведение и правна рамка

С развитието на използването на дронове за търговски цели, два въпроса се очертават над всички останали: Ще бъде ли защитена поверителността на личния ми живот? Как ще се обработват личните ми данни? Европейският надзорен орган по защита на данните е публикувал редица становища относно възможните проблеми с поверителността, произлизащи от употребата на безпилотните летателни системи („БЛС“).

Прочети още
26.08.2021

Европейски зелен пакт: Механизъм за коригиране на въглеродните граници (МКВГ)

Вследствие на засилените европейски амбиции в областта на климата, съществува голям риск от изместване на въглеродни емисии в държави извън ЕС, където се прилагат по-малко строги политики в тази сфера. Системата МКВГ предписва, че вносителите в ЕС ще купуват сертификати за въглерод, съответстващи на цената на въглерода, която би била платена, ако стоките са произведени съгласно правилата на ЕС за ценообразуване на въглерода.

Прочети още
25.08.2021

Имат ли право икономически неактивните граждани на ЕС да бъдат включвани в обществената здравноосигурителна система на държава членка, в която са се установили?

На 15 юли 2021 г. Съдът на Европейския съюз прие Решение по дело С-535/19, с което утвърди, че граждани на Европейския съюз следва винаги да бъдат включвани в обществената здравноосигурителна система на държава членка, в която са се установили, но приемащата държава има право да постави определени условия за включването на икономически неактивните граждани в същата система.

Прочети още
10.08.2021

Правото на приспадане на ДДС при открито производство по несъстоятелност, съгласно решение на СЕС

На 03.06.2021г. в свое решение по преюдициално запитване, по дело C-442/2021г., Съдът на Европейския съюз се произнесе относно правото на приспадне на дължим ДДС при открито производство по несъстоятелност в някои случаи.

Прочети още
27.07.2021

Нова Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане между България и Нидерландия

Република България и Кралство Нидерландия сключиха нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане. Тя отразява новостите в българското данъчно законодателство и съвременните принципи на международното данъчно облагане, отразени в Модела на ОИСР и ще влезе в сила от 31 юли 2021 г.

Прочети още
26.07.2021

Ограничения от действащото право за придобиване на земеделска земя в Република България

Такова ограничение представлява разпоредбата на чл. 3в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, който предвижда, че право на собственост върху земеделски земи могат да придобиват физически или юридически лица, които са пребивавали или са установени в Република България повече от 5 години.

Прочети още
22.07.2021

ЕЦБ: Нови изисквания за данни за равнището на кредитите

През март 2019 г. с оглед насърчаване на ефективността на пазара на секюритизации, Европейската централна банка реши, че между изискванията за данни за равнището на кредитите от рамката на обезпеченията на Евросистемата и изискванията за оповестяване и процес на регистрация на регистрите за секюритизациите съгласно Регламент (ЕС) 2017/2402 трябва да постигне по-голяма близост.

Прочети още
14.07.2021

Директива за защита на лица, сигнализиращи за нередности: Общ преглед

Директивата за защита на лица, сигнализиращи за нередности цели да насърчи служители, да подават сигнали за нарушения на законодателството на ЕС в рамките на организациите, в които работят. Тя се фокусира основно върху защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, но съдържа и разпоредби, целящи предотвратяването на евентуални смущения за бизнеса от страна на физически лица, които постоянно подават необосновани сигнали.

Прочети още
05.07.2021

СЕС определя кога отдаването под наем на недвижим имот се счита за постоянен обект

Трябва ли понятието „постоянен обект“ да се тълкува в смисъл, че винаги трябва да са налице човешки и технически ресурси, поради което в обекта трябва непременно да има собствен персонал на доставчика на услугите или може да се разглежда като „постоянен обект“ дори да няма човешки ресурси?

Прочети още
01.07.2021

Последните промени в Закона за концесиите

Законът за изменение и допълнение на Закона за концесиите, обнародван на 26.02.2021 г. въведе редица законодателни промени, свързани със задължението на Република България за транспониране на Директива 2014/23/ЕС. Причината за тези изменения е полученото от Европейската комисия уведомително писмо, с което страната ни е осведомена за неправилно транспониране на текста на Директивата. 

Прочети още
21.06.2021

Нови правила за брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти

С Наредба № 7 от 27 май 2021 г. на Комисията за финансов надзор се урежда редът за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти, както и допълнителните изисквания към извършваната от тях дейност.

Прочети още
21.06.2021

Разширената регистрация по МOSS и актуализирането на информация

От 1 юли 2021 г. режима MOSS ще включва всички услуги, извършвани от данъчно задължени лица от трети страни на територията на ЕС на данъчно незадължени лица(„Режим извън Съюза“). Въвежда се и нов режим за дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии, под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро.

Прочети още
21.06.2021

На крилете на бъдещето (Част 2): Отговорност и застраховки при дроновете

С прогресивното настъпване на дроновете в ЕС и България е невъзможно да се избегнат инцидентите във въздуха, което означава, че всеки бизнес, използващ безпилотни летателни системи („БЛС“), трябва да бъде добре запознат и подготвен за потенциално търсене на отговорност за вреди и застрахователни искове.

Прочети още
18.06.2021

Европейската комисия прие нови стандартни договорни клаузи (СДК)

На 4 юни 2021 г. Европейската комисия прие дългоочаквани нови СДК, които администраторите и обработващите лични данни могат да използват в своите бизнес операции, свързани с лични данни.

Прочети още
16.06.2021

България и Директивата относно авторското право в цифровия единен пазар

Директива (ЕС) 2019/790 следваше да бъде въведена в законодателствата на държавите членки на ЕС до 7 юни 2021 г. Въпреки това, към днешна дата само четири от тях са спазили това задължение. Каква е причината и трябва ли в случая, противно на поговорката, да виним играта, а не играчите?

Прочети още
14.06.2021

Тълкуването на СЕС относно солидарната отговорност на някои платци и лихвите за забава при ДДС

На 21 Май 2021 г., Съдът на Европейския съюз публикува решение по преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд на Република България относно тълкуването на разпоредби от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност.

Прочети още
07.06.2021

БНБ обновява регламентацията на капиталовите буфери

С новоприетия подзаконов нормативен акт с ранг на наредба на БНБ се определят видовете капиталови буфери и условията и редът за тяхното формиране и актуализиране, както и комбинираното изискване за буфер.

Прочети още
03.06.2021

Осигуряване на достъпна среда в урбанизирани територии, сгради и съоръжения

Само месец след обнародването си в Държавен вестник, на 13.03.2021 г., влезе в сила изцяло новата Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.

Прочети още
01.06.2021

Разпоредби, отнасящи се до банковата несъстоятелност бяха обявени за противоконституционни

На 27.05.2021 г. Конституционният съд на Република България постанови Решение №8 по тълкувателно дело № 9/ 2020 г. Делото беше допуснато до разглеждане с Определение за допустимост от 20.10.2020 г.

Прочети още
26.05.2021

Европейският банков орган с нови правни инструменти за справяне с практиките по отстраняване на риска

Напоследък откриването на сметка в българска банка от чужденци е изправено пред различни предизвикателства, свързани с процедурите за идентификация на клиенти. Финансовите институции са задължени да следват строги правила за разследване на клиентите си, които често водят след себе си прекратяване на бизнес отношения и нежелание за инвестиции в България. В тази връзка през март 2021 г. Европейският банков орган обяви няколко регулаторни инструмента за справяне с практиките за отстраняване на риска.

Прочети още
12.05.2021

(Новина) На крилете на бъдещето: Комисията приема нов регламент за U-space

U-space вече не е само далечен план, защото на 13 май 2021 г. ще влезе в сила новият Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/664 относно регулаторната рамка за U-space (‚U-space регламент‘).

Прочети още
21.04.2021

На крилете на бъдещето (Част 1): Въведение в регулаторната среда на дроновете в ЕС и България

Дроновете са регулирани от самото си начало, но тяхната увеличаваща се популярност и с нея – опасност, водят до значително ускорено законодателно усилие. През 2018, с влизането в сила на новия Основен регламент на Европейската агенция за авиационна безопасност, цялата регулаторна сила относно БЛС, независимо от техния вид и размер, е прехвърлена в ръцете на ЕС.

Прочети още
09.04.2021

Форма на хазарт ли са кутиите със съкровища (loot boxes)?

Популярността на кутиите със съкровища кара регулаторните органи в много страни по света да им обърнат внимание и да изследват въпроса дали те не представляват форма на хазарт, която се извършва без съответен лиценз и се предлага и на непълнолетни.

Прочети още
07.04.2021

Какво ново в регулацията на финансови услуги?

През февруари 2021 г. Народното събрание прие промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, сред които уреждането на незабавни плащания в български лева.

Прочети още
02.04.2021

Кой отговаря за задълженията на юридическите лица - актуална съдебна практика

Върховният административен съд се произнесе с ново Тълкувателно решение, засягащо отговорността на трети лица (управители, прокуристи, членове на орган на управление, търговски представител и търговски пълномощник) за задължения на юридически лица по чл. 19, ал. 1-2 от ДОПК.

Прочети още
29.03.2021

Министерството на правосъдието с предложение за мащабна реформа в производството по несъстоятелност

Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, целящ усъвършенстване на правната рамка на несъстоятелността в България, е публикуван за обществено обсъждане, Той е и в изпълнение на последващите ангажименти на България след присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и с оглед на стремежа ни към бъдещо членство в еврозоната.

Прочети още
18.03.2021

Сгради със зелен покрив - действаща правна уредба

Многобройните предимства на сградите със зелен покрив са отчетени твърде оскъдно от действащата правна уредба, но това в никакъв случай не трябва да спира инвеститорите в големите градове да предвиждат изграждането на зелени покриви за своите сгради. В настоящата статия е направен преглед на българското законодателство в тази област.

Прочети още
17.03.2021

Какви са правилата при наличието контролираното чуждестранно дружество?

Правилата, касаещи контролираните чуждестранни дружества („КЧД“), целят да предотвратят укриването на данъчни задължения в случаите, в коитодадено дружество, местно лице на държава с висок корпоративен данък, притежава чуждестранно дъщерно дружество, местно лице на държава с нисък корпоративен данък.

Прочети още
12.03.2021

Освобождаване от данъци за COVID-19 инвитро диагностични медицински изделия и ваксини срещу COVID-19

За да се помогне на жертвите на пандемията, Директива (ЕС) 2020/2020 на Съвета от 7 декември 2020 г. позволява на държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за доставката на инвитро диагностични медицински средства и услуги за COVID-19. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, в срок от два месеца след приемането им.

Прочети още
12.03.2021

Стартъп виза в българското законодателство

Последните изменения на Закона за чужденците в Република България въвеждат дългоочакваната "стартъп виза", касеща предприемачи и рискови инвеститори.

Прочети още
11.03.2021

Гласуване при съпритежание на акции в акционерно дружество - актуална съдебва практика

Върховният касационен съд („ВКС“) на Република България скоро се произнесе по въпроса относно упражняване на правото глас в общо събрание при съпритежание на акции в акционерно дружество.

Прочети още
08.03.2021

Задължението за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ

Има два варианта за подаване на ГДД – на място, в териториална дирекция на Националната агенция по приходите („НАП“), или онлайн. Компетентната териториална дирекция на НАП за приемане на ГДД е тази по постоянния адрес на физическото лице (чл. 54 ЗДДФЛ). ГДД следва да бъде подадена лично.

Прочети още
04.03.2021

Мерки за закрила от дискриминация на работното място

Законът за защита от дискриминация предвижда комплекс от задължения за работодателя, свързани със създаването на недискриминационна среда за упражняване на правото на труд. Той въвежда и задължение за работодателя да се намеси активно, ако е налице дискриминация сред колектива. 

Прочети още
25.02.2021

Механизмът за възстановяване и устойчивост на стойност 672.5 млрд. е одобрен от ЕП

След одобрението, което получи от Европейския парламент, Механизмът за възстановяване и устойчивост може да влезе в сила през втората половина на месец февруари. От държавите членки се изисква да представят национални планове за възстановяване и устойчивост, които предвиждат конкретни реформи и проекти за публични инвестиции до 30 април.

Прочети още
16.02.2021

Цифровото бъдеще на Европа: Основни моменти от предложението на Европейската комисия за Законодателен акт за цифровите услуги

На 15 декември 2020 г. Европейската комисия публикува предложение за Законодателен акт за цифровите услуги. В него тя подчертава, че предложените нови правила са пропорционални, насърчават иновациите, растежа и конкурентоспособността, и улесняват разрастването на по-малките платформи, МСП и стартиращите предприятия.

Прочети още
04.02.2021

Самолетно финансиране: Защо България трябва да се присъедини към Кейптаунската конвенция?

Фактът, че България не е договаряща се страна към Конвенцията, води до невъзможност на кредиторите да се възползват от предпазните мерки на Конвенцията, когато длъжникът е български авиооператор, което от своя страна усложнява разработката на договор за финансиране и увеличава разходите.

Прочети още
03.02.2021

Актуализирани Насоки на ОИСР за ефекта от COVID-19 върху данъчните спогодби

На 21 януари 2021 г. ОИСР публикува актуализирана версия на своите Насоки, публикувани през април 2020 г., които имат за цел даосигурят повече сигурност на данъкоплатците.

Прочети още
13.01.2021

Дигитализация в публичния сектор по време на пандемията от COVID-19

След първоначалния шок от сблъсъка с COVID-19 и когато правителствата и гражданите осъзнаха, че ще живеем с този вирус по-дълго от очакваното, „новото нормално“ принуди публичните органи, а и много бизнеси да дигитализират своите услуги, правейки ги лесно достъпни онлайн.

Прочети още
05.01.2021

Glencore wins a transfer pricing lawsuit against the tax commissioner

The dispute brought by the Australian tax authority cornered around the conditions of the intra-group arrangements for the sale of copper concentrate in the years 2007-2009.

Прочети още
05.01.2021

OECD releases guidance on transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic

On 18 December 2020, OECD published a guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic.

Прочети още