Logo
21.06.2021

Нови правила за брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти   

С Наредба № 7 от 27 май 2021 г. на Комисията за финансов надзор („Наредбата“) се урежда редът за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти, както и допълнителните изисквания към извършваната от тях дейност.

Според създадената легална дефиниция за брокер на финансови инструменти, това е физическо лице, което по договор с инвестиционен посредник непосредствено приема и предава нареждания във връзка с финансови инструменти, изпълнява нареждания за сметка на клиенти на инвестиционния посредник и сключва предвидените в закон сделки (чл. 2 от Наредбата). От друга страна, с понятието инвестиционен консултант се означава физическо лице, което е задължено по закон да сключи договор с инвестиционен консултант, предоставя инвестиционни съвети и услуги, както и сключва определени видове договори (чл. 3 от Наредбата).

Наредбата въвежда забрани за съвместяване на упражняваните от брокерите и консултантите дейности (чл. 4), както и условия, на които трябва да отговарят лицата, които желаят да упражняват такива дейности (чл. 5). Условията са следните:

✓ да отговарят на съответните изисквания, предвидени от Закона за пазарите на финансови инструменти;  

✓ да са положили успешно изпит за придобиване на правото на упражняване на съответната дейност;   

✓ да са придобили квалификация, призната от Комисията по финансов надзор (КФН) по съответния ред.

Наредбата изрично предвижда, че езикът за допускане до изпит е български. Наредбата, освен това, дава възможност и на лица, които вече имат придобита квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на съответния изпит, да придобият право да упражняват дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант. Квалификацията следва да е удостоверена с документ за придобита степен, диплом или друг сертификат, издаден от компетентен чуждестранен сертифициращ орган или организация. В този случай сертифициращият документ подлежи на признаване от КФН.

Комисията за финансов надзор вписва служебно в публичния си регистър лицата, които са придобили право да упражняват дейност като брокер на финансови инструменти, съответно като инвестиционен консултант (чл. 30, ал. 1, т. 8 от ЗКФН) в 7-дневен срок от придобиването, съответно от признаването на правото да упражняват дейността.

В чл. 23 са предвидени условията, при които правото за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант се отнема, а именно когато брокерът или консултантът:   

✓ е представил неверни данни или документи с невярно съдържание, послужили като основание за допускане до изпит или за признаване на придобита квалификация;   

✓ престане да отговаря на изискванията за придобиване или признаване на правото за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант;   

✓не е упражнявал дейността за повече от три последователни години от придобиване или признаване на правото за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант.

Наредбата предвижда и че спрямо лицата, които нарушават изискванията на новия нормативен акт, както и лицата, които допускат извършването на такива нарушения, може да бъде ангажирана административнонаказателна отговорност.