Logo
12.11.2021

Актуална информация относно програми за финансова подкрепа за български компании засегнати от пандемията

Европейската комисия наскоро одобри последните изменения в гаранционната програма на Българската банка за развитие (ББР) в подкрепа на микро, малките и средните предприятия, засегнати от пандемията от COVID-19. Гаранционните инструменти са насочени и към т. нар. „малки компании със средна пазарна капитализация“ (с до 499 души персонал) от всички сектори на икономиката и вече се прилагат от няколко търговски банки партньори.

За да получат финансова подкрепа, компаниите трябва да отговарят на следните условия:

✓ да осъществяват стопанска дейност и да са регистрирани в Република България;

✓да търпят неблагоприятни икономически последици от пандемията;

✓да имат минимум 3 финансови години, приключени с приходи от продажби, като поне една от тях да е завършила с печалба.

Обновената програма поставя по-кратки срокове за одобрение и облекчени изисквания за обезпечаване на кредитите, като финансирането може да бъде до 3 млн. лв. независимо от размера на компанията, а ББР ще покрива до 80% от главницата по заема при посочените условия в програмата. Срокът за погасяване на кредитите е до 7 години с възможност за до 3-годишен гратисен период.

Като обезпечение ще се изискват лични гаранции от действителните собственици, свързаните лица или алтернативно - залози на вземания по сметки от Закона за задълженията и договорите, Закона за особените залози, или чрез договор за финансово обезпечение, съгласно Закона за договорите за финансово обезпечение.

Кандидатите за финансиране ще имат по-бърз достъп до информация дали са одобрени - до 5 работни дни след предоставяне на всички документи. Усвояването на средствата ще е възможно до 10 работни дни. Срокът за кандидатстване по антикризисната мярка вече тече и ще продължи до 20.12.2021 г.

Същевременно, Националният план за възстановяване и устойчивост (Планът) получи благоприятни реакции от различни браншови организации, които засяга, в това число Асоциацията на банките в България (АББ). Според нея Πлaнът показва активната poля, ĸoятo банките в България щe имaт и в cлeдвaщитe гoдини, зa дa зaдoвoлят тъpceнeтo на нoви инвecтиции, тpaнcфopмaция, "зeлeн" и цифpoв пpexoд, както и на pacтeж нa бизнeca от страна на своите клиенти.

Планът е съставен съгласно Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (Регламентът). Последният беше приет с цел да се гарантира пълното възстановяване в следващите години и предотвратяване на сценарий, при който настоящата пандемична криза да прерасне в траен разлом между държавите членки. Механизмът цели да бъдат адресирани икономическите и социалните щети от кризата, някои от структурните проблеми на икономиките на държавите членки и да се постигне по-бързо зелена и дигитална трансформация. Той се базира и отчасти на дългогодишни дискусии за нуждата от по-добри инструменти за преодоляване на икономически кризи в Европейския съюз и за нуждата от надграждане и оптимизиране на архитектурата на Европейския паричен съюз, от който България индиректно е част в качеството си на член на Валутен борд, както и с оглед на присъединяването към Валутно-курсов механизъм II през юли 2020 г.

Според Регламента(1) държавите членки изготвят национални планове за възстановяване и устойчивост. Тези планове определят програмата за реформи и инвестиции на съответната държава членка. Плановете за възстановяване и устойчивост, които отговарят на условията за финансиране по Механизма, включват мерки за осъществяване на реформи и публични инвестиции чрез всеобхватен и съгласуван пакет, който може да включва също така публични схеми, насочени към стимулиране на частни инвестиции.    

Обхватът на прилагане на Механизма е структуриран в 6 стълба: екологичен преход, цифрова трансформация, интелигентен растеж, социално и териториално сближаване, институционална устойчивост в здравеопазването и икономиката, както и политики за следващото поколение, децата и младите.


(1) Чл. 17, параграф 1от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост