Logo
12.03.2021

"Стартъп виза" в българското законодателство


С последните изменения на Закона за чужденците в Република България („ЗЧРБ“), обнародвани в Държавен вестник на 12 март 2021 г., българският парламент прие промени, целящи да насърчат растежа и конкурентоспособността на иновативни местни компании, утвърждавайки България като водещ ИТ хъб в региона.

Първата стъпка към постигането на тази цел е улесняване на подаването на заявленията за издаване на виза чрез възможността това да се случва по електронен път при използване на квалифициран електронен подпис (КЕП). Тази новост може да се разглежда по-скоро като естествено продължение на политиката за електронно управление на българските имиграционни власти, отколкото само като следствие от пандемията от COVID-19.

На второ място, през последното десетилетие България изгради профил на ИТ ориентирана държава, привличаща разработчици от цял свят, които често биват наемани на работа в изследователски и развойни центрове, създадени у нас от международни корпорации. ЗЧРБ въвежда дългоочакваната „стартъп виза“, като по този начин се обръща към друга група чужденци – тази на предприемачите и рисковите инвеститори.

Какво е „стартъп виза“?

Стартъп визата не е стандартен визов стикер, намиращ се в нечий паспорт. Тя представлява проект, сертифициран като високотехнологичен и иновативен от Министерството на икономиката. От своя страна това удостоверяване служи за издаването на официален документ на името на потенциалния инвеститор / предприемач. Така издаденият документ може да послужи за издаване на виза за дългосрочно пребиваване в България (известна още като виза тип „D“).

След като проектът бъде сертифициран като високотехнологичен и иновативен от Министерството на икономиката и предприемачът / инвеститорът получи виза за дългосрочно пребиваване тип „D“, като следваща стъпка, е необходимо той да „влезе“ в компания в съответствие с респективния сертифициран проект. Това „влизане“ е възможно чрез записване или закупуване на поне 50% от акциите на въпросната компания, като е задължително нейният предмет на дейност да е този, който е бил описан в заявлението за издаване на стартъп виза.

Какъв е крайният резултат от „стартъп визата“?

След като всички изисквания са изпълнени, предприемачът има право да кандидатства за разрешение за продължително пребиваване в България. Това би му позволило да остане близо до бизнеса, в който е направил инвестицията си и същевременно с това да се запознае с българската стартъп екосистема. За избягване на съмнения, трябва да се отбележи, че притежаването на разрешително за продължително пребиваване, издадено от Република България, не позволява свободно пътуване през ЕС.

Следващи стъпки

Процедурата за издаване на стартъп виза изисква прилагането на вътрешни правила и процедури в рамките на Министерството на икономиката. Те ще регламентират издаването, удължаването и отнемането на сертификат за високотехнологичен иновационен проект. Всички тези процеси ще бъдат посочени в отделна наредба на Министерството на икономиката, която се очаква да бъде приета в близко бъдеще.

Очакван резултат

С последните изменения в ЗЧРБ България се присъедини към много страни по пътя им към утвърждаване като водещи ИТ хъбове в съответните им региони. Новоприетите разпоредби поставят в центъра инвеститорите и предприемачите, имащи потенциал да стимулират растежа и иновациите, като по този начин създават предпоставки за нов и силен двигател за местната икономика.