Logo
21.06.2021

Разширената регистрация по МOSS и актуализирането на информация

Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година и Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 година въвеждат разширяването на обхвата на режима MOSS (ДДС върху цифровите услуги) като ще бъдат включени всички видове услуги, предоставяни от данъчно задължени лица от трети страни и от ЕС на данъчно незадължени лица от ЕС, както и дистанционните продажби на стоки на данъчно незадължени лица.

От 1 юли 2021 г. режимът MOSS ще включва всички услуги, извършвани от данъчно задължени лица от трети страни на територията на ЕС на данъчно незадължени лица („Режим извън Съюза“). Въвежда се и нов режим за дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии, под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро.

Режимът в Съюза също ще разшири обхвата си от 1 юли 2021г. с всички останали видове услуги, в допълнение към далекосъобщителните услуги, услугите за радио- и телевизионно излъчване и услугите, извършвани по електронен път. Към режима ще се включат и вътрешнообщностните и вътрешните дистанционни продажби на стоки.

Прагът за регистрация по Режим в Съюза е в размер на 10000 евро за календарна година. Ако се падне под този праг, ДДС се дължи в държавата по установяване на доставчика или започване на транспорта на стоката, а след достигане на този праг – в държавата по пристигане на стоката. Принцип е, че установените в съюза лица се регистрират в държавата, в която са установени, а тези от трети страни – в държавата, откъдето тръгва транспорта на стоката.

Данъчният период за регистрираните лица при прилагане на режим извън Съюза и режим в Съюзае тримесечен и съвпада с календарното тримесечие. Срокът за подаване на справки-декларации по тези режими е удължен до края на месеца, следващ данъчния период.

Тази справка-декларацията се подава до компетентната териториална дирекция на НАП или по електронен път с квалифициран електронен подпис.

В срок до 30 юни 2021г. регистрираните лица по режима MOSS трябва да актуализират информацията, свързана с тяхната регистрация посредством електронния портал на НАП. Регистрациите по въведените нови режими следва да се извършват в периода 1 април 2021г. – 30 юни 2021г., а декларирането – от 1 юли 2021г.