Logo
17.03.2021

Какви са правилата при наличието контролираното чуждестранно дружество?

Правилата, касаещи контролираните чуждестранни дружества („КЧД“), целят да предотвратят укриването на данъчни задължения в случаите, в коитодадено дружество, местно лице на държава с висок корпоративен данък, притежава чуждестранно дъщерно дружество, местно лице на държава с нисък корпоративен данък. По-конкретно, законодателството се стреми да избегне пренасочването на печалба от данъкоплатеца от страната му на пребиваване (с висок % данък) към чуждестранна компания, контролирана от същия данъкоплатец в друга юрисдикция (с нисък % данък).

История на режима, касаещ КЧД

Правилата на КЧД датират от времето на плана ‘‘Маршал’’ и са въведени в резултат на последиците от Втората световна война. Тези времена се характеризират с международната експанзия на американския бизнес. Поради това през 1960 г. Конгресът приема законодателство, което изисква всяка американска корпорация да предоставя информация, заедно с данъчната си декларация относно всички притежавани чуждестранни корпорации (дъщерни дружества от първо ниво) и всички чуждестранни корпорации, контролирани от пряко контролирана чуждестранна корпорация (дъщерни дружества от второ ниво). Дъщерните дружества от първо ниво или КЧД са били определени като чуждестранни корпорации, от които над 50% от акциите с право на глас са пряко притежавани от американска компания, а дъщерните дружества от второ ниво са били класифицирани като чуждестранни корпорации, в които са били притежавани над 50% от акциите с право на глас от пряко контролирана чуждестранна корпорация. САЩ е първата държава, която е въвела подобни правила, но от 1990 г. тенденцията е повечето държави да ги включват в своите данъчни системи.

Прилагане на правилата за КЧД

Една от стъпките към това държавите да включват такива правила в данъчните си системи, са препоръките, изложени в окончателния Доклад за Действие 3 за 2015 г. на проекта на OECD / G20 Base Erosion and Profit Shifting („BEPS”):

➢ чуждестранните субекти, за които се прилагат правилата за КЧД

➢ нивото на чуждестранния данък върху дохода на КЧД; и

➢ вида на дохода, приписван на акционерите на КЧД

Препоръките предвиждат правила за КЧД да бъдат приложими за ситуации, когато дадено дружество притежава повече от 50 процента от акции или право на печалби, капитал и / или активи на КЧД. Страните, следващи коментираните препоръки на OECD, са свободни да намалят или повишат този праг. По отношение на нивото на чуждестранния данък, окончателният доклад отбелязва, че страните не трябва да прилагат своите правила за КЧД към КЧД, които подлежат на данък, съпоставим с данъка, който ще се събира в страната на пребиваване. В допълнение, в доклада не се съдържат никакви препоръки и се посочва, че страните са свободни да включват какъвто и да е вид доходи в рамките на правилата за КЧД.

Що се отнася до правилата за КЧД, приложими в рамките на „вътрешните данъчни системи на държавите-членки на ЕС, Директивата за избягване на данъци (2016/1164) „ATAD I“ съдържа подобна регулация. Считано от 1 януари 2019 г.директивата изисква следните две условия (или т.нар. „контролен тест“) да бъдат транспонирани във всяка вътрешна данъчна система на държавите-членки на ЕС:

➢ правилата за КЧД трябва да се прилагат за чуждестранни субекти и чуждестранно място на стопанска дейност, които се контролират пряко или косвено [1] от местен данъкоплатец и свързани предприятия; и да

➢ плащат чуждестранен данък върху печалбата си, по-малък от разликата между данъка, който биха платили на държавата, в която пребивават техните контролни акционери, и платения чуждестранен данък [2] 

Българските правила за КЧД

България транспонира ATAD I в Закона за корпоративното подоходно облагане ( „ ЗКПО“). За да може чуждестранно образувание или чуждестранно място на стопанска дейност да попадне в режим КЧД, трябва да бъдат покрити следните критерии от теста за контрол [3]:

➢ в случай на чуждестранно предприятие данъкоплатецът притежава пряко или косвено повече по-малко от 50 процента от правата на глас, или капитала, или печалбите; и

➢ действителният корпоративен данък, платен от предприятието или мястото на стопанска дейност върху неговите печалби, е по-нисък от разликата между корпоративния данък, който би бил начислен на предприятието или на мястото на стопанска дейност в България, и действителния корпоративен данък, платен върху неговите печалби от предприятието или мястото на стопанска дейност

ЗКПО също така определя ситуациите, при които правилата за КЧД не биха били приложими, а именно, когато КЧД извършва значителна икономическа дейност с помощта на необходимия за дейността персонал, оборудване, активи и / или помещения. В такъв случай тежестта на доказване е върху данъчно задълженото лице. [4]

Съществуват и механизми за избягване на двойното данъчно облагане, а именно данъчен кредит за данъка, платен в чужбина от КЧД, и мерки, свързани с последователното разпределение на дивиденти. [5]


[1] За тази цел „контрол“ означава пряко или косвено участие на повече от 50 процента от правата на глас, или повече от 50 процента от правото на капитал на повече от 50 процента от печалбите на това лице

[2] Чл. 7 (1) Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г.

[3] Чл. 47в (1) (2) ЗКПО

[4] чл. 47г (7) ЗКПО

[5] чл. 47г ЗКПО