Logo
01.06.2021

Разпоредби, отнасящи се до банковата несъстоятелност бяха обявени за противоконституционни

На 27.05.2021 г. Конституционният съд на Република България постанови Решение №8 по тълкувателно дело № 9/ 2020 г. Делото беше допуснато до разглеждане с Определение за допустимост от 20.10.2020 г. (повече подробности тук).

С решението си Конституционният съд обяви за противоконституционни:   

► Разпоредбите на § 5, ал. 1- 4, § 6, ал. 1 и 2, § 7 и § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност;

► Чл. 60а, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН), § 16 от Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност ; и

► Чл. 60б, ал. 1, 2 и 3 от Закона за банковата несъстоятелност.

В мотивите на решението Конституционният съд намира, че оспорените разпоредби на ЗБН са противоконституционни като нарушаващи принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията), принципа на равнопоставеност пред закона (чл. 6, ал. 2 от Конституцията) и принципа на гарантиране и неприкосновеност на частната собственост (чл. 17, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията).    

Решението е със задължителен характер за всички граждански съдилища. Те следва да съобразят обявената противоконституционност при решаването на дела, в които засегнатите разпоредби са от значение за правилното разрешаване на споровете.