Logo
26.05.2021

Европейският банков орган с нови правни инструменти за справяне с практиките по отстраняване на риска   

Напоследък откриването на сметка в българска банка от чужденци е изправено пред различни предизвикателства, свързани с процедурите по идентификация на клиенти (Know your customer (KYC) procedures). Финансовите институции са задължени да следват строги правила за проучване на клиентите си, които често водят до прекратяване на бизнес отношения и нежелание за инвестиции в България. В отговор на тази тенденция сред финансовите институции в Европа, през март 2021 г. Европейският банков орган („ЕБО“), чиято функция е да осигурява ефективно и последователно ниво на пруденциално регулиране и надзор в европейския банков сектор, обяви няколко регулаторни инструмента за справяне с практиките за отстраняване на риска.

Отстраняването на риска се отнася до решенията на банки да откажат да предоставят услуги или да прекратят съществуващите си бизнес отношения с определени групи клиенти, свързани с по-висок риск от пране на пари и финансиране на тероризма. Въз основа на информацията, получена от компетентните органи, ЕБО стигна до заключението, че мерките за отстраняване на риска продължават да водят до висока вероятност от пране на пари и финансиране на тероризма. На практика, обявяването на нови и строги регулаторни изисквания има обратен ефект, тъй като клиентите, засегнати от отстраняване на риска, прибягват до алтернативни доставчици на платежни услуги. Следователно платежните трансакции вече не могат да бъдат обект на мониторинг и докладването на подозрителни трансакции става по-трудно.

Член 6, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/8491 изисква от ЕБО да издаде становище относно рисковете от пране на пари и финансиране на тероризма, засягащи финансовия сектор на Европейския съюз. В съответствие с това, ЕБО издаде няколко регулаторни инструмента, засягащи практиките по отстраняване на риска:

Становище от 2021 г. относно рисковите фактори за пране на пари и финансиране на тероризма във финансовия сектор на ЕС

На 3 март 2021 г. ЕБО публикува становище, в което информира, че няколко от отговорилите на поканата за набиране на информация, отправена от ЕБО предполагат, че отстраняването на риска е практика, в основата на която биха могли да стоят финансови институции, „които не са разработили достатъчно стабилна и изчерпателна оценка и не са въвели контролни механизми, с които ефективно да управляват тези рискове“. Лицата, предоставили обратна връзка също така информират, че банките могат да изберат да не управляват риска, свързан с индивидуалните бизнес отношения, а вместо това да прекратят бизнес отношенията с цели категории клиенти. Като резултат, определени категории физически или юридически лица биха могли да бъдат напълно изключени от финансовата система. Като се има предвид получената обратна връзка, становището на ЕБО се обръща към компетентните органи с насоки към финансовите институции под техен надзор, че съгласно Окончателните насоки относно рисковите фактори за пране на пари и финансиране на тероризма (EBA/GL/2021/02) прилагането на рисково-базиран подход не изисква финансовите институции да отказват или прекратяват бизнес отношенията си с всички категории клиенти, за които се счита, че носят висок риск от пране на пари и финансиране на тероризма, тъй като рискът, свързан с отделните бизнес отношения, може да варира в зависимост от конкретните факти и обстоятелства, въпреки че тези лица или организации са обект на една и съща категория. Насоките на ЕБО очертават редица съображения, които финансовите институции трябва да вземат предвид при оценката на рисковете от пране на пари и финансиране на тероризма. Освен това, вместо прекратяване на отношения с клиенти, ЕБО препоръчва съответните компетентни органи да обмислят подобряване на нивото на контрол, включително изискване за съобщаване на оценките на риска, изготвени от тях, както и на регулаторните си очаквания от съответните сектори, за да се гарантира, че рискът се управлява правилно.

Ревизирани насоки относно рисковите фактори за пране на пари и финансиране на тероризма

ЕБО преразгледа Насоките за надлежна проверка на клиентите и факторите, които кредитните и финансовите институции трябва да вземат предвид при оценката на риска от пране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални бизнес отношения и случайни транзакции („Насоките“) съгласно членове 17 и 18 (4 ) от Директива (ЕС) 2015/849. Преработените насоки въвеждат редица нови разпоредби, свързани с отстраняването на риска.

На първо място, прилагането на подход, основан на риска, не задължава банките да отказват или прекратяват бизнес отношения с цели категории клиенти, за които се оценява, че носят по-висок риск от пране на пари и финансиране на тероризма.

Също така банките следва да установят политики въз основа на риска, както и процедури, за да гарантират, че техният подход за прилагане на мерки за надлежна проверка на клиентите не води до прекомерно отказване на достъп на легитимни клиенти до финансови услуги. Например, в случай, че клиент не може да предостави удостоверителни документи в законовата стандартна форма, финансовите институции трябва да обмислят смекчаване на риска от пране на пари и финансиране на тероризма чрез коригиране на нивото и интензивността на наблюдението и предлагането само на основни финансови продукти и услуги, които ограничават възможностите на клиента да злоупотребява с тези продукти за извършването на финансови престъпления. Освен това банките биха могли да се позоват на становището на ЕБО относно прилагането на мерки за надлежна проверка към търсещи убежище клиенти от високорискови трети държави или територии (EBA-OP-2016-07).

Обобщение

Посочените регулаторни инструменти имат за цел да изяснят, че спазването на изискванията срещу изпирането на пари и за противодействие на финансирането на тероризма не изисква финансовите институции да отказват или прекратяват бизнес отношения с цели категории клиенти. Регулаторните иснтрументи целят да подчертаят, че компетентните органи и финансовите институции трябва да се справят с правилното управление на рисковете в зависимост от всеки конкретен случай и от профила на физическото или юридическото лице.

Като предстояща стъпка ЕБО стартира обществена консултация относно промените в съществуващите си насоки относно характеристиките на рисково-базирания подход за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и стъпките, които трябва да се предприемат при извършване на надзор на база оценка на риска съгласно член 48, параграф 10 от Директива (ЕС) 2015/849 (за изменение на Съвместните насоки ЕБО 2016 72) („Насоки за рисково-базиран надзор“). До 17 юни 2021 г. ЕБО приема обратна връзка по проекта на Насоки за рисково-базиран надзор. ЕБО продължава да наблюдава въздействието на отстраняването на риска и ще разгледа степента, до която настоящата регулаторна рамка е достатъчна за справяне с проблемите, свързани с отстраняването на риска.