Logo
26.08.2021

Европейски зелен пакт: Механизъм за коригиране на въглеродните граници (МКВГ)

Европейската комисия публикува предложение за Регламент за създаване на механизъм за коригиране на въглеродните граници (МКВГ) с цел справяне с т. нар. „изтичане на въглерод“, което потенциално би могло да попречи на плановете на ЕС за декарбонизация. Това е част от пакета „Подготвени за цел 55“ на Европейската комисия, публикуван на 14 юли 2021 г., който представя законодателните инструменти за постигане на целите, договорени в Европейския законодателен акт за климата и е насочен към постигането на поставените цели на ЕС за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. (спрямо нивата от 1990 г.).

Какво представлява МКВГ?

Вследствие от повишаването на амбициите в областта на климата на ниво ЕС, съществува голям риск от изместване на въглеродни емисии в държави извън ЕС, където съществуват по-малко строги политики в тази сфера (например дружества, установени в ЕС, биха могли да преместят производството с високи въглеродни емисии в чужбина, за да се възползват от не толкова строги стандарти). Подобно изместване има потенциала сериозно да подкопае усилията в областта на климата, както на европейско, така и на световно ниво.

Механизмът за коригиране на въглеродните граници цели да изравни цената на въглеродните емисии между вътрешните продукти и вноса, като по-този начин елиминира пренасочването на производството към държави с по-малко амбициозни политики.

Системата МКВГ предписва, че вносителите в ЕС ще купуват сертификати за въглерод, съответстващи на цената на въглерода, която би била платена, ако стоките са произведени съгласно правилата на ЕС за ценообразуване на въглерода. Освен това, ако производител извън ЕС покаже, че вече е платил цена за въглерода, използван при производството на внесените стоки в трета държава, съответните разходи могат да бъдат приспаднати изцяло за производителя.

Основната цел на МКВГ е да помогне за намаляване на риска от „изтичане на въглерод“, като насърчи производителите в държави извън ЕС да „озеленят“ производствените си процеси. МКВГ се стреми да гарантира, че вносни продукти ще бъдат предмет на разпоредби, които налагат въглеродни разходи в еквивалентен размер на тези, които иначе биха били предмет на режима на Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ). Приходите от МКВГ ще допринасят за бюджета на ЕС, съгласно Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси от декември 2020 г.

За да се гарантира правна сигурност и стабилност за предприятията и трети страни, се предвижда МКВГ да бъде въвеждан постепенно и прилаган първо за определен брой стоки, които представляват висок риск от „изтичане на въглерод“, като желязо, стомана, цимент, торове, алуминий и електроенергия. За да се улесни поетапния преход, от 2023 г. предстои прилагане на система за докладване на тези продукти с оглед насърчаване на участието и диалога с трети страни. Освен това се предвижда вносителите да започнат да плащат финансовата корекция от 2026 г.

Схемата за търговия с емисии като предшественик на механизма за коригиране на въглеродните граници

Схемата на ЕС за търговия с емисии е първата в света международна схема за търговия с емисии и основната политика на ЕС за справяне с изменението на климата. Нейната цел е да определи максимално количество емисии на парникови газове, които могат да бъдат отделяни от промишлени инсталации в определени сектори, като например електро- и топлопроизводството, търговската авиация и др.

Схемата действа, като предписва, че квотите трябва да се купуват на пазара за търговия със СТЕ, при което определен брой безплатни квоти се разпределят, за да се предотврати „изтичането на въглерод“. Наред с преодоляването на риска от изтичане, СТЕ се опитва да стимулира инвестициите в по- екологично производство на територията на ЕС и извън него. В този смисъл МКВГ постепенно ще се превърне в алтернатива на СТЕ. МКВГ в много аспекти отразява Схемата за търговия с емисии, тъй като е проектиран по съвместим начин с правилата на Световната търговска организация (СТО) и се прилага по еднакъв начин на равнището на Съюза.

Според предложението на Комисията за преразглеждане на СТЕ, броят на безплатните квоти за всички сектори ще намалее с течение на времето, така че СТЕ да има максимално въздействие при изпълнението на амбициозните цели на ЕС в областта на климата. Освен това, за секторите при МКВГ (при които по време на производствения процес на стоките цимент, желязо и стомана, алуминий, торове и електроенергия, се отделят преки емисии на парникови газове), безплатните квоти постепенно ще бъдат премахнати. Считано от 2026 г. МКВГ ще започне да се прилага за обхванатите стоки постепенно и правопропорционално на безплатните квоти, предоставени от СТЕ. Накратко, докато те не бъдат напълно прекратени през 2035 г., МКВГ ще се прилага само за дела на емисиите, които не се възползват от безплатните квоти по СТЕ на ЕС, като по този начин се гарантира, че вносителите се третират еднакво в сравнение с производителите от ЕС. Чрез въвеждането на същата цена на въглерод като местните производители в рамките на СТЕ на ЕС, МКВГ ще спази еднаквото третиране на продуктите, произведени в ЕС, и вноса от другаде и ще избегне „изтичане на въглерод“.

Преходна фаза

Въз основа на предложението за Регламент за създаване на механизъм за коригиране на въглеродните граници (МКВГ), вносителите са длъжни да отчитат емисиите от своите стоки и не следва да плащат никакви такси за корекция в т. нар. преходна фаза, започваща от 2023 г. и приключваща в края на 2025 г. През тези две години окончателната система трябва да бъде ефективно имплементирана. Постепенното въвеждане на МКВГ, заедно с тази преходна фаза, ще даде сигурност и предвидимост за всички заинтересовани страни- бизнеса от ЕС, трети страни и институции. Очаква се до 2026 г. МКВГ да бъде напълно функционален и вносителите да бъдат задължени да декларират на годишна база количеството на стоките и емисиите в общия обем на стоките, внесени през предходната година. Освен това те ще предоставят и съответното количество сертификати МКВГ.

Изпълнение и ефект на МКВГ

Подобно на СТЕ, МКВГ ще се основава на закупуване на сертификати от вносители. Цената на всеки сертификат ще бъде изчислена в зависимост от седмичната средна тръжна цена на квотите за СТЕ на ЕС в евро за тон емитиран CO2. Сертификатите ще се закупуват индивидуално или от представител, регистриран при националните органи, който законово ще разрешава регистрацията в системата МКВГ, както и ще преглежда и проверява декларациите.

За да може вносителят да предлага стоки по МКВГ в ЕС, той трябва да декларира до 31 май всяка година количеството стоки и вградените емисии от внесените стоки през предходната година, като същевременно предоставя сертификатите за МКВГ, закупени предварително от съответните органи.

Тъй като МКВГ първо ще се прилага за внос на малко количество основни материали и продукти, основните участници, засегнати от регламента, ще бъдат големите предприятия. Освен това Комисията не е отчела голямо въздействие върху заетостта, тъй като промените в тази област се влияят от наличието или липсата на безплатно разпределение. Тъй като безплатното разпределение ще бъде запазено, се очаква секторите на МКВГ в малка степен да увеличат заетостта си.

Какво следва?

Предложението ще бъде внесено за гласуване в Европейския парламент и в Съвета на Европейския съюз съгласно обикновената законодателна процедура (известна още като законодателна процедура за съвместно вземане на решения). Трудно би било да се определи точният период от време, необходим на Парламента и Съвета за приемане на закона. Обикновено подобни законодателни инициативи отнемат две или повече години предвид техническата им сложност.

Една потенциална област на дебат в Европейския парламент и в Съвета на Европейския съюз би могла да бъде третирането на енергийно интензивните сектори и тяхната способност да продължат да получават безплатни квоти по СТЕ след влизането в сила на МКВГ. Тъй като МКВГ ще бъде предложен в регламент, той ще има пряка приложимост веднага след влизането му в сила, което означава, че държавите членки няма да имат право на преценка, когато става въпрос за транспониране в националното законодателство. Предвид високите залози, се очаква интензивно лобиране от различни заинтересовани страни, включително такива, идващи извън Съюза.