Logo
22.07.2021

ЕЦБ: Нови изисквания за отчетност за данни на ниво кредит

През 2014 г. Европейската комисия обяви намерението си да възобнови пазарите на висококачествени секюритизации без да повтаря грешките, допуснати преди финансовата криза от 2008 г. Развитието на пазар на опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации е градивен елемент от Съюза на капиталовите пазари и допринася за изпълнението на приоритетната цел на Комисията да подкрепя създаването на работни места и връщането към устойчив растеж. От друга страна, финансирането и предоставянето на допустими активи като обезпечения винаги вървят ръка за ръка. Терминът „допустими активи“ се използва за активи, които са приети като обезпечение от Евросистемата(1). Допустимостта на активите се оценява от националните централни банки в съответствие с критериите, посочени в правната рамка на Евросистемата по отношение на инструментите по паричната политика. Обикновено обезпечението се отнася до търгуеми финансови ценни книжа, например облигации или други видове активи, като нетъргуеми активи или парични средства.

През март 2019 г. с оглед насърчаване на ефективността на пазара на секюритизации, Европейската централна банка („ЕЦБ“) прие решение, че изискванията за отчетност за данни на ниво кредит от рамката на обезпеченията на Евросистемата следва да се сближат с изискванията за оповестяване и процес на регистрация на регистрите за секюритизациите съгласно Регламент (ЕС) 2017/2402 („Регламент за секюритизациите“).

Накратко, Регламентът за секюритизациите установява условията за всички секюритизационни сделки и повишава степента на прозрачност на пазара с обезпечени с активи търговски ценни книжа. Също така той осигурява нови изисквания за допустимост по отношение на оценката и приемането на обезпечените с активи търговски ценни книжа като обезпечение в операциите за получаване на ликвидност от Евросистемата. Преди всичко ЕЦБ прие решение за създаването на регистър за секюритизация от Европейския орган за ценни книжа и пазари („ЕОЦКП“), както и поетапно преустановяване използването на регистъра на данните на ниво кредит.

Регламентът за секюритизациите влезе в сила на 1 януари 2019 г. и всички обезпечени с активи търговски ценни книжа, емитирани след тази дата, следва да отговарят на неговите новите изисквания, за да получат обозначението „опростена, прозрачна и стандартизирана секюритизация“, както е дефинирано в Глава 4 от Регламента за секюритизациите. За пълната приложимост на Регламента за секюритизациите и за ефективността на изискванията на Евросистемата за отчетност за данни на ниво кредит, трябва обаче да бъдат изпълнени две условия. Първо, образците за базисни експозиции съгласно член 7, параграф 4 от Регламента за секюритизациите, трябва да влязат в сила. Второ, поне един регистър на секюритизации трябва да бъде регистриран от ЕОЦКП. Промените в изискванията за прозрачност на Евросистемата следва да влязат в сила след преходен период от три месеца, считано от датата, на която тези две условия са изпълнени.

В съотвествие с новите изисквания за отчетност за данните на ниво кредит от рамката за обезпеченията на Евросистемата на 28 юни 2021 г. ЕЦБ обяви, че отчитането пред ЕОЦКП е вече възможно и активно. В резултат на горното, считано от 1 октомври 2021 г., транзакциите с обезпечени с активи търговски ценни книжа, които са обект на Регламента за секюритизации, ще бъдат оценявани от гледна точка на съответствие с критериите на Евросистемата за допустимост на обезпеченията, ако данните на ниво кредит бъдат представени в регистъра за секюритизация, регистриран от ЕОЦКП и според образците, разработени него.

Това означава че всички транзакции с обезпечени с активи търговски ценни книжа, които искат да бъдат признати като обезпечение на Евросистемата, са обект на едни и същи изисквания за данни на ниво кредит, независимо от наличието на каквото и да било освобождаване от изискванията за оповестяване съгласно Регламента за секюритизации. Следователно емитентите на обезпечени с активи търговски ценни книжа трябва да предоставят информация на Евросистемата в съответствие с процедурите, установени в раздели 1 и 2 от Делегирания регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 г. за допълнение на Регламента за секюритизации. Това изисква подготовка и представяне на инвеститорски доклади, както и на задължителните образци за вътрешна информация, базисни експозиции и др.

Следва да се отбележи, че има преходен тригодишен период по отношение на обезпечените с активи ценни търговски книжа, емитирани преди 1 януари 2019 г., за които настоящите изисквания на Евросистемата за отчетност за данни на ниво кредит ще бъдат запазени до 31 септември 2024 г.   


(1) Евросистемата е паричният орган на еврозоната, който включва Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки, чиято валута е еврото.