Logo
25.02.2021

Механизмът за възстановяване и устойчивост на стойност 672.5 млрд. е одобрен от ЕП      

Въведение

С изявление от 10 февруари 2021 г., Европейската комисия (ЕК) приветства потвърждението на политическото споразумение относно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост от страна на Европейския парламент. Чрез това съобщение ЕК показа резултата от усилията на ЕС за подкрепа на реформи и инвестиции по време на пандемията от COVID-19, предоставяйки 672,5 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства на държавите членки на ЕС.

Контекст

Механизмът за възстановяване и устойчивост ("Механизмът") бе първоначално въведен с Годишната стратегия за устойчив растеж за 2021 г. и представлява един от най-важните елементи на NextGerenationEU - инструментът за възстановяване, създаден като решение за намаляване на икономическите и социални щети, причинени от пандемията от COVID-19. Основите на Механизма обаче, могат да бъдат намерени още в Договорите на ЕС. Съгласно член 174 от ДФЕС, за да насърчи цялостното си хармонично развитие, Съюзът разработва и осъществява свои инициативи, които водят до укрепването на неговото икономическо, социално и териториално сближаване. Разпоредбата на чл. 174 предвижда още, че Съюзът следва да се стреми към намаляването на неравенството между нивата на развитие на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони.

Области на подпомагане

В по-широка перспектива, Механизмът представлява един от аспектите на плана на ЕС за излизане от пандемията. Той е структуриран в шест стълба:

(i) зелен преход;   

(ii) цифрова трансформация;   

(iii) икономическо сближаване, производителност и конкурентоспособност;   

(iv) социално и териториално сближаване;   

(v) здравна, икономическа, социална и институционална устойчивост   

(vi) политики за следващото поколение.

Времева рамка и основни моменти

След одобрението, което получи от Европейския парламент, Механизмът за възстановяване и устойчивост може да влезе в сила през втората половина на месец февруари. От държавите членки се изисква да представят национални планове за възстановяване и устойчивост, които предвиждат конкретни реформи и проекти за публични инвестиции до 30 април . За да се възползват от подкрепата на Механизма, държавите членки следва да реализират тези реформи и инвестиции до 2026 г.

След като Съветът одобри съответния национален план, ще бъде налично авансово плащане до 13% от общото поискано финансиране . Последващи плащания ще бъдат правени след постигане на целите, заложени в националните планове от страна на държавите членки. Важно е да се подчертае, че ще бъде създадена обществено достъпна таблица с резултати, предоставяща статистика и информация за напредъка на изпълнението на Механизма от държавите в съответствие със съответния национален план.

Финансирането по Механизма за възстановяване ще се състои от предоставянето на до 312,5 милиарда евро като безвъзмездни средства и до 360 милиарда евро като заеми.

Основният инструмент за разпределяне на 70% от общия размер на безвъзмездните средства ще бъде оценката на данните по отношение на населението на всяка държава членка, нейния БВП на глава от населението и средното й ниво на безработица за периода 2015-2019 г. Останалите 30% ще бъдат обект на наблюдаваната загуба в реалния БВП през 2020 г. и наблюдаваната кумулативна загуба в реалния БВП за периода 2020-2021.

Що се отнася до заемите , размерът на отпуснатите средства по тази линия не трябва да надвишава 6,8% от брутния национален доход на всяка държава членка за 2019 г., с изключението, че ще бъде възможно увеличение при извънредни обстоятелства и при налични ресурси.

Сигурно е, че националните планове трябва да разпределят поне 37% от общите разходи за инвестиции и реформи, които подкрепят целите в областта на климата. Тези реформи трябва да следват принципа за ненанасяне на значителни вреди, гарантирайки опазването на околната среда. Други 20% от разходите трябва да подкрепят цифровия преход.

Следващи стъпки

Всички необходими формални стъпки за влизането в сила на Механизма за възстановяване и устойчивост следва да бъдат приключени до март 2021 г. Като първа стъпка Съветът на ЕС трябва да одобри споразумението относно Механизма преди председателите на Съвета по икономически и финансови въпроси и на Европейския парламент да могат да го подпишат. След това държавите членки ще могат да представят своите национални планове за възстановяване и устойчивост, които ще бъдат приети от Съвета след оценка от страна на Комисията.