Logo
15.03.2022

СТАРТ на придобиването по давност на държавни и общински имоти

Собствеността на държавата и на общините в Република България е публична и частна. Физически и юридически лица могат да бъдат собственици на всички недвижими имоти с изключение на тези, които съгласно Конституцията са изключителна държавна собственост или по силата на закон са публична държавна или публична общинска собственост. Следователно физическите и юридическите лица поначало могат да стават собственици на държавни или общински недвижими имоти само когато последните са частна държавна или частна общинска собственост. Това обаче, не беше възможно при придобиване по давност на такива имоти преди 08.03.2022 г. (с едно изключение), поради наложен мораториум.

По силата на § 1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността, в последната му редакция, давността за придобиване на имоти – частна държавна или общинска собственост спира да тече до 31 декември 2022 г., включително за придобиване на земеделски земи, които са собственост или върху които е възстановено правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на държавни или общински училища, или на други държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование. Мораториумът е в сила от 31.05.2006 г., като първоначално беше приет за срок от 7 месеца, който впоследствие неколкократно беше подновяван в рамките на над 15 години. Последно срокът беше удължен до 31.12.2022 г.

С мораториума се поставят в привилегировано положение държавата и общините като собственици на имоти спрямо частните лица. За едните давността не тече, а за другите това не е така. Освен това, тъй като всеки придобивен способ (какъвто е давността) едновременно е и способ за загубване правото на собственост, с мораториума на практика държавата и общините черпят права от собственото си бездействие само защото са се дезинтересирали от владението и стопанисването на имотите си. А целта на института на давността е точно обратната – да се стимулират и поощряват активни действия на лицата по отношение на недвижимите имоти.

На този фон, 15 години след първоначалното му приемане и след множество подновявания, изненадващо дойде решението относно отмяната на мораториума за придобиване по давност на държавни и общински недвижими имоти. Възтържествува принципът на равнопоставеност на всички частноправни субекти в случаите на придобиване и изгубване на право на собственост по давност върху недвижими имоти. Това се случи след като Конституционният съд (КС) единодушно обяви за противоконституционни разпоредбите на § 1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността(1) и § 2 от заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за собствеността(2), макар и за последен път в настоящия си състав. Решението вече е в сила след като беше надлежно обнародвано в Държавен вестник, бр. 18 от 2022 г.(3)

Така на практика вече няма пречка едно лице да придобие право на собственост върху недвижим имот частна държавна или частна общинска собственост по давност чрез непрекъснато владение в продължение на срок от 10, съответно 5 години (в зависимост от това, дали владението е добросъвестно). Освен това няма съмнение, че Решението на КС за обявяване разпоредбата на § 1, ал. 1 за противоконституционна, не засяга нейния досегашен ефект. Т.е. не може да се твърди, че мораториумът е изгубил своето действие още от датата на първоначалното му въвеждане. Но трябва да се има предвид, че давността не се счита за спряна и е текла в периода от 31 декември 2017 г. до 19 януари 2018 г. Това е така, поради обявената противоконституционност на § 2 от заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за собствеността.

От всичко изложено следва, че физическите и юридическите лица, които на 08.03.2022 г. са започнали да владеят недвижими имоти частна държавна или частна общинска собственост, биха могли да ги придобият по давност след изтичане на съответния давностен срок. Респективно за лицата, които са завладели недвижими имоти частна държавна или частна общинска собственост в периода от 01.06.1996 г. до 31.05.2006 г. и на които им остават повече от 18 дни (периода от 31 декември 2017 г. до 19 януари 2018 г.) до изтичане на съответния придобивен давностен срок, след 08.03.2022 г., всеки следващ ден във владение на такъв имот ще се зачита и могат след изтичането на необходимия срок (който ще се прибави към вече изтеклия в тяхна полза) да станат собственици по давност.   


(1) Обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; посл. доп., бр. 18 от 2020 г.   

(2) Обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.   

(3) Съгласно разпоредбата на чл. 151, ал. 2 от Конституцията на Република България.