Logo
06.08.2020

ДАНС публикува примерни вътрешни правила за някои категории задължени лица   

С наближаването на 21 август 2020 г. - крайният срок за приемане на вътрешни правила срещу изпирането на пари, следва да се обърне внимание на няколко важни аспекта за съответствие.

През изминалата седмица на интернет страницата на  Държавна агенция „Национална сигурност“ („ДАНС“) бяха публикувани примерни вътрешни правила за следните категории лица задължени да прилагат мерките срещу изпиране на пари:

► лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни въпроси;

►търговците на едро;

► търговците на оръжие, петрол и петролни продукти;

► юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси;

► професионалните съюзи и съсловните организации;

► юридическите лица с нестопанска цел;

► професионалните спортни клубове;

Съгласно промени в ЗМИП от май 2019 г., задължените субекти по чл. 4 от Закона не са задължени да изпращат вътрешните си правила срещу изпиране на пари на ДАНС.

Съгласно §5 ДР ЗМИП „ Изричното посочване на една или повече от дейностите по чл. 4 в предмета на дейност по партидата на юридическо лице или друго правно образувание в съответния публичен регистър, когато тази дейност не подлежи на разрешение, лицензиране или регистриране, е основание да се смята, че посочената дейност се извършва по занятие, а лицето попада в обхвата на лицата по чл. 4 и същото е задължено да прилага мерките по този закон, докато не докаже с официални, счетоводни и други документи, че посочената дейност не се извършва по занятие или е извършена случайно“.

Вътрешна оценка на риска

► Задължените субекти следва да изготвят сами собствена вътрешна оценка на риска, тъй като такава не е изготвена от ДАНС.

 ► Вътрешната оценка трябва да отчита съответните рискови фактори, включително тези, които се отнасят до клиентите, държавите или географските зони, предлаганите продукти и услуги, извършваните операции и сделки или механизмите за доставка.

► Вътрешната оценка на риска трябва да бъде неделима част от Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, като същата може да бъде приложение към тях, тъй като подлежи на периодична актуализация.

► При изготвянето на вътрешната оценка на риска задължените лица трябва да се съобразяват и отразяват резултатите от националната оценка на риска[1], както и резултатите от наднационалната оценка на риска и препоръките на Европейската комисия.

► В случай че задълженото лице не се съобрази с резултатите от националната оценка на риска, в 14-дневен срок от изготвянето на оценката дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност" трябва да бъде уведомена за това решение и мотивите за него.

► Професионалните организации и сдружения на задължените лица могат да изготвят и актуализират оценки на риска на секторно равнище.

Лице, отговорно да прилага мерките срещу изпирането на пари

Лицата, които не са задължени по закон да създадат специализирани служби, могат да изберат между следните системи за вътрешен контрол по спазването на мерките срещу изпиране на пари:

► създаване на специализирана служба;

или

► изпълняване на задълженията лично;

или

► определяне на служител[2], заемащ висша ръководна длъжност, който да осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията.   


[1] Достъпна тук

[2] Лицето трябва да бъде определено с вътрешен писмен акт и задължените субекти са длъжни в 7-дневен срок от определянето или смяната му да уведомят дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност" за имената и координатите за връзка с него.


Запишете се за нашия информационен бюлетин и следете страницата ни в LinkedIn, за да не пропускате важни новини и експертни анализи.