Logo
10.04.2020

Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции 

I. Въведение

На 10 април 2020 г., Българската народна банка („БНБ“) публикува прессъобщение, с което обявява, че Управителният съвет на БНБ е утвърдил представения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г. („Редът“). Проектът бе предложен от АББ в съответствие с решение на УС на БНБ от 3 април 2020 г. за спазване на Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02) („Насоки на ЕБО“). След утвърждаването на Редът от страна на БНБ, документът представлява частен мораториум по смисъла на Насоките на ЕБО.

II. ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Редът за отсрочване и уреждане на задължения се прилага по отношение на клиенти, които отговарят кумулативно на следните условия:

1.1. Кредитополучатели (клиенти на банките), с изключение на кредитни институции, които имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с кредитора договор, във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г., и техните последици.

1.2. Към 01.03.2020 г. задълженията на клиентите по т. 1.1 са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни. 

1.3. Клиентите изразяват изрично желание да се възползват от облекченията, предлагани от кредитора. 

2. Общи параметри на облекченията

2.1. Всяка банка, приела да прилага настоящия ред, обявява публично предлаганите облекчения на своя сайт, в банковите салони и по друг подходящ начин. Обявлението се счита отправено до всички клиенти, отговарящи на горните изисквания. В обявлението се посочва редът, по който банката ще договаря отсрочване на задълженията, както и началният момент, от който то ще бъде прилагано.

2.2. Отсрочват се задължения за срок до 6 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2020 г. Крайната дата може да варира в зависимост от датата, на която клиентът е поискал да се възползва от отсрочването и от наличието на просрочени вноски към тази дата.

2.3. Отсрочването може да обхване всички изискуеми суми или само главница. За краткост периодът на отсрочване ще бъде наричан и „гратисен период“.   

2.4. Непогасените на първоначално договорените падежи суми се погасяват на части след изтичане на гратисния период, съгласно приложимия механизъм на отсрочване, освен ако изрично е предвидено друго в приложимия механизъм.

2.5. Отсрочване може да поиска всеки клиент, който отговаря на изискванията по т. 1, най- късно до 22.06.2020 г., а кредиторът трябва да е взел решение до 30.06.2020 г.

2.6. Искането може да включва както непогасени в срок вноски преди подаване на искането, така и вноски с ненастъпил падеж. Ако към датата на отправяне на искането за отсрочване клиентът не е в забава, отсрочването се прилага само за в бъдеще – по отношение на вноски с ненастъпил падеж.

2.7. Датата, на която е направено искането на клиента да ползва отсрочване, не променя общия времеви обхват на отсрочването, съгласно т. 2.2.

2.8. Клиентът има възможност да се откаже от предоставения гратисен период по-рано от предвиденото и да поиска изготвяне на погасителен план.

2.9. Предлаганите механизми за отсрочване и уреждане на задължения се отнасят само за такива, произтичащи от договори, сключени преди 31.03.2020 г. 

III. МЕХАНИЗМИ НА РАЗСРОЧВАНЕ

3. Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца   

3.1. Дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

3.2. Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период по т. 3.1, се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски.

3.3. Към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита или друг разумен по-кратък период, договорен с кредитополучателя, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва. 

4. Механизъм № 2 – отсрочване на главница за до 6 месеца

4.1. Дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не покъсно от 31.12.2020 г.

4.2. Дължимата за периода лихва се плаща, съгласно договора.

4.3. След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 6 месеца.

5. Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти

5.1. Револвиране на кредитна линия се допуска, въпреки че дължими вноски или част от тях не са погасени. Погасяването на вноските се отлага до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

5.2. Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор.

5.3. За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. дължимата месечна лихва по кредит – овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.

5.4. Точки 5.1, 5.2 и 5.3 се прилагат поотделно към посочените в тях кредитни продукти. 

6. Избор на механизъм

6.1. Изборът на механизъм за отсрочване на задължения се извършва по взаимно съгласие на страните

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Редът се прилага съответно и по отношение на финансови институции – дъщерни дружества на банка.

Извън обхвата на Реда, кредиторите могат да договарят с клиентите си индивидуални схеми на отсрочване, различни от уредените в предходните точки, както и други облекчения.   

Източник: Българска народна банка


Запишете се за нашия информационен бюлетин и следете страницата ни в LinkedIn, за да не пропускате важни новини и ескпертни анализи.