Logo
12.04.2020

Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение

Обобщение на основните точки

На 06.04.2020 г. беше приет Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП). ЗИД беше обнародван в Държавен вестник, бр. 34, от дата 09.4.2020 г. Законът влезе в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник, с изключение на § 3, т. 2 относно чл. 4, ал. 2, който влиза в сила в 7-дневен срок от обнародването му.

Приети са мерки в следните области:

Трудови правоотношения и социално осигуряване

Финансова помощ за работодателите

Мерки за спиране / удължаване на срокове и спиране на давността

Мерки за защита в случаи на неизпълнение и принудително изпълнение

Облекчения спрямо определени лица

Други   

   

Трудови правоотношения и социално осигуряване

Допълнени са правилата относно процедурата за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

За времето на извънредното положение, трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа могат да се сключват за повече от един ден, като това време не се признава за трудов стаж. Нормалната продължителност на работното време по трудовия договор за деня е до 8 часа, като страните по него могат да уговарят работа за 4 или 6 часа. Трудовият договор може да се сключва и от регистрирани тютюнопроизводители за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от тютюн.

При сключване и при прекратяване на трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа не се прилагат следните правила по см. на Кодекса на труда:

  • Задължението за изпращане на уведомление относно трудовия договор до НАП и за изпращане на уведомление за сключен трудов договор след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на инспекцията по труда.
  • Връчване на екземпляр на длъжностна характеристика от работодателя при сключване на трудовия договор.
  • Издаване на заповед за уволнение или друг документ от работодател, с който се удостоверява прекратяването на трудово правоотношение с работника/служителя.

Приети са правила относно реквизитите на този тип трудов договор, получаването на образци на трудовите договори, както и начините на изплащане на трудовите възнаграждения и осигурителни вноски от работодателя.

До отмяната на извънредното положение спира да тече срокът за подаване на искания от Организациите на работниците и служителите и на работодателите за признаването им за представителни. Тези организации, признати за представителни на национално равнище с решение на МС до влизането в сила на този закон, запазват своята представителност до приключване на законоустановената процедура.

Финансова помощ за работодателите

Освен 60% от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г., НОИ ще превежда на осигурителите за срок до 3 месеца и дължимите осигурителни вноски за работници/служители.

Мерки за спиране / удължаване на срокове и спиране на давността

НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ сроковете по Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за Комисията за финансов надзор, Кодекса за застраховането и част втора от Кодекса за социално осигуряване, с изкл. на посочените в ЗМДВИП случаи.

Отпада правилото за спиране на сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

СПИРАТ ДА ТЕКАТ, считано от 13.03.2020г., до отмяната на извънредното положение:

Срокове по Закона за мерките срещу изпирането на пари, касаещи вътрешните правила на задължените субекти. ЮЛНЦ, които не попадат в друга категория задължени субекти, и за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска, трябва да приемат вътрешни правила в срок до 4 месеца от отмяната на извънредното положение;

Давностните срокове, с изтичането на които, се погасяват или придобиват права от частноправните субекти.

НЕ СПИРАТ ДА ТЕКАТ, считано от 09.04.2020 г., до отмяната на извънредното положение:

Процесуалните срокове по наказателни съдебни производства, свързани с мерки за неотклонение, мерки за обезпечаване и други мерки за процесуална принуда, прилагане на принудителни медицински мерки, престъпления против стопанството, престъпления против реда и общественото спокойствие, престъпления против народното здраве и против околната среда

Сроковете по делата по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода, сроковете по делата за обжалване или протестиране на наказателни постановления, издадени при или по повод извънредното положение, както и сроковете по делата относно предсрочно освобождаване

Сроковете по делата за: упражняване на родителски права само относно привременни мерки, делата по Закона за защита от домашното насилие само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита, делата за обезпечаване на доказателства, делата за спиране на охранителни производства и обезпечителните производства

Сроковете по делата за: предварително изпълнение на административен акт и неговото спиране; делата свързани със съдебно обжалване на ревизионния акт, както и разкриване на данъчна и осигурителна информация от съда; делата по Закона за обществените поръчки; делата по Закона за концесиите; делата по глава трета относно принудително отчуждаване на имоти от Закона за държавната собственост и от Закона за общинската собственост, делата по оспорване на актове за установяване на публични вземания, както и делата по обжалване или протестиране на административни актове, издадени при или по повод извънредното положение

Не се прилага правилото за удължаване с един месец от отмяната на извънредното положение на сроковете, свързани с възлагане на обществени поръчки, концесионните процедури, производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, производствата по глава трета от Закона за държавната собственост и по глава трета от Закона за общинската собственост, производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители, производствата по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, производствата по Закона за горите, производствата по Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, производствата по Закона за ветеринарномедицинската дейност, производствата по Закона за устройство на територията и производствата по Закона за защита на конкуренцията, както и относно производствата по съответните приложими подзаконови нормативни актове.

ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ТЕКАТ, след изтичането на 7 дни от обнародването на ЗИД на ЗМДВИП, сроковете по чл. 3, т. 1 и т. 2 относно „други срокове“ в досегашната редакция и по отменената т. 3 на разпоредбата.

Мерки за защита в случаите на неизпълнение и принудително изпълнение

Принудително изпълнение по реда на ДОПК не може да се насочва върху трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, всяко друго възнаграждение за труд, пенсията или стипендията - в общ размер до минималната работна заплата месечно.

Правилото на чл. 6 от ЗМДВИП е променено. Няма да се прилагат последиците на забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи.

Облекчения спрямо определена група лица

Създадена е възможност за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели на държавни или общински имоти, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

Други мерки

Туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, отменено поради обявеното извънредно положение, може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет – заместител, между туроператора и пътуващия, туроператорът възстановява не по-късно от един месец, считано от датата на отмяната на извънредното положение, всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.

Предвидена е възможност за провеждане на заседания от разстояние на държавни и местни органи до отмяната на извънредното положение. Съдебни заседания, включително заседанията на Комисията за защита на конкуренцията, също може да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса, съответно производството.

За времето на извънредното положение не се дължат и не се начисляват субсидии на политическите партии.

Променени са срокове по Закона за защита на класифицираната информация, Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Закона за съдебната власт.

Приети са разпоредби, касаещи освобождаване на военновременни запаси и случаи на сключване на дарения с МВР с предмет предпазни средства, дезинфектанти, спирт и други средства.

Предвидена е възможност да се подпише анекс към съответния национален рамков договор, който съдържа заплащане за работа при неблагоприятни условия по време на обявеното извънредно положение на изпълнителите на медицинска помощ, съответно на дентална помощ, условия и ред за заплащането и методика за определяне размера на сумите.

Приети са разпоредби относно предоставяне на медицинска и лабораторна апаратура, медицински изделия и лични предпазни средства, които не представляват потребими вещи – за временно безвъзмездно ползване, както и възможността за предоставяне на лични предпазни средства, медицински изделия, дезинфектанти, хигиенни и други материали и консумативи, които са потребими вещи – безвъзмездно в собственост съгласно Закона за държавната собственост.

Приети са административнонаказателни разпоредби, касаещи нарушаването на противоепидемични мерки съгласно Закона за здравето.

Отменена е съдебната ваканция за 2020 г.

Актът на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни мерки и ограничения подлежи на предварително изпълнение.

Не се спира изпълнението на задължение за предаване на дете или за последващо връщане на детето по реда на ГПК.Запишете се за нашия информационен бюлетин и следете страницата ни в LinkedIn, за да не пропускате важни новини и ескпертни анализи.