Logo
16.06.2020

Срокове за годишни финансови отчети 2020 


Пандемията от COVID-19 засегна тежко множество сектори и изправи бизнеса пред редица безпрецедентни предизвикателства както от чисто практическа, така и от юридическа гледна точка. Това наложи въвеждането на различни мерки с оглед ограничаване икономическите вреди и защита интересите на търговския оборот. Част от тях включват удължаване на сроковете за подаване на годишни финансови отчети на търговските дружества и други видове юридически лица и предприятия, както и на декларациите, че предприятието не е осъществявало дейност.

Задължение за подаване на годишни финансови отчети

Съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, всички:   

○ търговци по смисъла на Търговския закон,   

○ юридическите лица с нестопанска цел и   

○ останалите предприятия

публикуват годишните си финансови отчети в срок до 30 юни на следващата година в съответния регистър – търговски регистър, регистър на юридическите лица с нестопанска цел и чрез икономическо издание или интернет.

Срок за подаване на годишни финансови отчети през 2020 г. – удължен до 30 септември 2020 г. (съгласно § 33 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение);

Санкции при неизпълнение - глоба в размер от 200 лв. до 3000 лв. и налагане на имуществена санкция на предприятието в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.

Задължение за подаване на декларация за липса на осъществявана дейност

Съгласно чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, предприятията (всички търговци по смисъла на Търговския закон, юридическите лица с нестопанска цел и останалите предприятия), които не са осъществявали дейност през отчетния период, декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност. Това се извършва с декларация в съответния регистър – търговски регистър, регистър на юридическите лица с нестопанска цел и чрез икономическо издание или интернет, в срок до 31 март на следващата година.

Срок за подаване на декларация за липса на осъществявана дейност през 2020 г. – удължен до 30 юни 2020 г. (съгласно § 33 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение);

Санкции при неизпълнение - глоба в размер от 200 до 1000 лв. и налагане на имуществена санкция на предприятието в размер от 300 до 2000 лв.   

Подаване на декларация за приемане на годишни финансови отчети

В светлината на изложеното по-горе следва да се спомене и въвеждането на промяна(чл. 62а, ал. 2, т. 2) в Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в сила от 14.03.2020 (ДВ, бр. 23 от 2020 г.). Съгласно посочената разпоредба, микропредприятията, както и малките и средни предприятия, не подават заедно с годишния си финансов отчет протокол от проведено общо събрание (ведно с покани за свикване и други свързани формалности) за одобряването и приемането му. Това обстоятелство се декларира посредством декларация, подписана от законния представител на съответния търговец или юридическо лице с нестопанска цел. Промяната цели облекчаването на бизнеса чрез разтоварване от документални изисквания и формалности.

Срокът за подаване на посочената декларация съвпада с този за подаване на годишните финансови отчети в случай на проведено общо събрание, т.е. до 30 юни на следващата година, а през 2020 г. – удължен до 30 септември.


Свързано съдържание: Дружествено и търговско право, Данъчно консултиране


Запишете се за нашия информационен бюлетин и следете страницата ни в LinkedIn, за да не пропускате важни новини и експертни анализи.