Logo

Камбуров и съдружници - Данъчно консултиране

"Камбуров и съдружници - Данъчно консултиране" предоставя уникална възможност за аутсорсинг на данъчни, митнически и акцизни услуги, както и счетоводство и услуги, свързани с работни заплати.

Мултидисциплинарният ни екип оопределя своя подход към всеки клиент индивидуално и съобразно неговите нужди, като предлага данъчно структуриране и консултантски услуги в областта на косвеното и прякото данъчно облагане, облагането на доходите на физическите лица, както и трансферното ценообразуване, на местно и международно ниво.

Екипът извършва ДДС и Интрастат регистрации и предоставя услуги по изготвяне и подаване на ДДС и Интрастат декларации. За да гарантира коректността на входящите данни на своите клиенти, "Камбуров и съдружници - Данъчно консултиране" разчита на собствения си софтуерен продукт: VAT Tailor. VAT Tailor е софтуер за изготвяне на ДДС декларции, специално създаден за едновременното извършване на над 40 стандартни и смарт теста на входящи данни, извлечени от всяка една ERP / счетоводна система и тяхното преобразуване в ДДС декларации, готови за подаване.

VAT Tailor помага и при извършване на данъчни прегледи и анализи, както и при внедряването на бизнес процеси и данъчно кодиране на ERP системи.

Експертите ни по митници и акцизи са специализирани в консултирането по оншорни и офшорни проекти, митнически формалности, регистрации на ОИО и др. Услугите им обхващат и извършване на митнически класификации, митнически и акцизни регистрации, както и назначаване на митнически агенти, митническо и акцизно отчитане.

Процесуалните представители на "Камбуров и съдружници - Данъчно консултиране" подават искания за становища от Национална агенция за приходите и Министерство на финансите, за решения относно прилагането на Митническия кодекс на Съюза от Агенция „Митници“, както и процедури пред ЕК за нарушения на данъчното и митническо законодателство. Те водят данъчни и митнически проверки и ревизии, както и действат като преговарящ с администрацията при данъчни и митнически спорове.

Счетоводният ни екип предоставя услуги по съответствие с действащото законодателството, счетоводни услуги и отчитане в съответствие с МСФО, българските счетоводни стандарти и други правни рамки. Услугите обхващат регулаторни и данъчни задължения, данъчна отчетност, както и изготвяне и подаване на финансови отчети и данъчни декларации.

"Камбуров и съдружници - Данъчно консултиране" предлага услуги по изготвяне на ведомости за заплати, адаптирани към индивидуалните изисквания на клиентите си, включително съвети относно вида на заетостта, подготовка на трудови договори, подаване и отчитане на служители, обработка на ведомости за заплати по различни схеми на заплащане, структуриране, отчитане и данъчно облагане на възнагражденията на висш ръководен персонал.