Logo
23.04.2020

Свободно използване на патенти в борбата срещу COVID-19       

Инициативата Open COVID Pledge – една добра новина по време на криза   

Социалното дистанциране навлезе в ежедневието на голяма част от населението на планетата днес и едновременно с това създаде предпоставки за силно социално солидаризиране. Това явление се наблюдава в междучовешките и междудържавните отношения, но също и при големите икономически играчи. Държавите по света работят активно над нови мерки за подпомагане на здравните и икономически системи, свидетели сме и на безпрецедентни примери на благотворителност. На този фон научната общност влага огромни ресурси в търсенето на лекарство и ваксина срещу новия корона вирус. Това е битка срещу времето, което отнема нови животи всеки час и нанася тежки икономически щети. Залогът в тази битка е прекалено голям, за да бъде водена тя индивидуално.

Група учени, юристи, предприемачи и служители е инициирала създаването на световно движение за подпомагане на борбата срещу COVID-19 чрез свободно отстъпване на права на интелектуална собственост. Общият принцип в правото на интелектуална собственост по света е, че за да се използва обект на интелектуална собственост на трето лице е необходимо да се получи съгласие и да се изплати възнаграждение. Това най-често се осъществява чрез подписване на лицензионно споразумение, което е предмет на търговски преговори, вписване в регистри и т.н.. Този процес обаче отнема време, с което човечеството в момента не разполага и дава предимство на онзи, който може да си позволи да плати за правата над по-голям брой патентни и технологии. Именно тези ограничителни фактори се преодоляват с принципите на Open COVID Pledge.

За инициативата се заговори активно в научните среди в началото на април. За едва няколко дни кампанията набра подкрепата на големи корпорации като Intel Corporation, Mozilla, Unified Patents и Creative Commons. Създателите на кампанията заявяват, че считат че са необходими незабавни действия за спиране на пандемията COVID-19 и за лечение на болните. Считат, че за обществото е императивно да се обедини и всяко откритие, всеки инструмент, с който някой разполага да бъде свободно и бързо приложим за разработване и внедряване на технологии на глобално равнище. Участието в инициативата е възможно на три нива – (1) официално потвърждение за съгласие с принципите за свободно използване и отстъпване на права на интелектуална собственост (making the pledge); (2) реално прилагане на принципите на Open COVID Pledge чрез лицензионно споразумение, с което се отстъпват права на интелектуална собственост и (3) публична подкрепа за инициативата („support the pledge“). Юристите зад движението са разработили примерно лицензионно споразумение, което може да се използва. В него се посочва, че с цел развитието и разпространението на технологиите, необходими за справяне с пандемията COVID-19 и последиците от болестта, се отстъпва неизключително, безвъзмездно, без ограничение в територията право да се използва, прилага, продава, размножава, адаптира, превежда и изменя всеки притежаван от съответния лицензодател патент, авторско право или друг обект на интелектуална собственост (с изключение на търговски марки и търговски тайни). Срокът на лицензията е фиксиран на една година, след като СЗО обяви края на пандемията COVID-19. За начална дата е предложен 1 декември 2019 г. Примерната лицензия се състои от 5 члена и е максимално съобразена с общите правни изисквания в областта по света. Разбира се, предприятията, които биха желали да се присъединят към движението следва да се съобразят с евентуалните допълнителни задължителни изисквания на националното си законодателство.

Масивът от данни за свободно използване нараства с всеки ден. Интел е обещал в рамките на кампанията правата над световното си портфолио от над 72 000 патента заедно с множество научни организации, сред които институтът по неврология на Монреал, университети в Станфорд, Хюстън, Бостън, Богота. На 20 април технологичните гиганти Амазон, Фейсбук, Ай Би Ем, Майкрософт и Националните лаборатории Сандия, САЩ последваха примера на Интел, като направиха всичките си патенти безплатни за използване в битката срещу COVID-19. Щатската фармацевтична компания AbbVie е вдигнала рестрикциите над производството на комбинираното си лекарство Lopinavir/Ritonavir за лечение на новия корона вирус. В момента тече активна кампания за популяризиране на инициативата сред научните среди, всички присъединили се до 21 април ще бъдат считани за основатели на движението.

Известни са и други подобни начинания в отделни държави, които целят да установят нов баланс между бизнес интересите на фармацевтичната индустрия и необходимостта от бързо разрешаване на световната COVID-19 криза. Дали този подход, аналогичен на отворения код или open source технологията в информатиката ще позволи на човечеството да се справи само времето може да покаже. Сигурно е обаче, че подобни инициативи ще стават все по-разпространени, защото светът, в който живеем е все по-глобален и напредъкът ни зависи от множество фактори, което предполага по-силно обединение.

Още преди появата на COVID-19 на международния пазар е познат терминът „патентен пул“ (“patent pool”). Тук говорим за юридическо обединение между притежатели на различни патенти (включително в сферата на медицината), което да оптимизира управлението на права върху патенти. Тази оптимизация може да цели пазарна капитализация, но може да цели и по-лесно управление на патентите в полза на обществените нужди и здраве – нещо, което не е непознато за историята, защото такъв патентен пул е създаден и във връзка с борбата срещу ХИВ.

Тук можем да посочим, че лошите примери не са изцяло изкоренени въпреки тежката епидемична обстановка. Не липсват т. нар. „патентни тролове“ („patent trolls”) – това са пазарни играчи, които притежават права върху изобретение или са заявили издаването на патент за изобретение и се опитват да ограничат всякакво използване на сходни технологии с цел реализирането на печалба дори и въпросното изобретение да не се използва. Друг подход е притежателите на права върху такива изобретения да изискват силно завишено възнаграждение, за да разрешат използването на изобретението от трето лице. За инструменти на „патентните тролове“ се използват различни юридически похвати според националното право – предявяване на искове, налагане на обезпечителни мерки, административни производства и др.

Конкретно по отношение на непазарните искания на патентопритежателя, нашият Закон за патентите и регистрацията на полезни модели предвижда възможно решение чрез т. нар. принудителна лицензия. Тя се прилага, когато заинтересовано лице е направило неуспешни опити да получи договорна лицензия от притежателя при справедливи условия. В този случай въпросното заинтересовано лице може да поиска от Патентно ведомство да предостави принудителна лицензия в негова полза, но за целта трябва да са спазени и някои допълнителни условия, някои от които са:

  • изобретението да не е използвано от патентопритежателя в определени срокове;
  • изобретението не е било използвано в достатъчна степен за задоволяване на националния пазар;
  • когато общественият интерес налага това, без да са водени преговори с притежателя на права върху защитеното с патент изобретение – безспорно ситуацията с разпространението и необходимостта от защита от COVID-19 е от обществен интерес и именно по тази причина принудителната лицензия може да бъде полезна;

Проблемът при принудителната лицензия е, че това е спорно производство с административен характер. Процедурата по предоставяне на принудителна лицензия включва размяна на книжа между лицето, което иска лицензията и патентопритежателя, срокове за отговор, които достигат до 3 месеца, провеждане на заседания, срок за произнасяне на компетентния орган и т.н. Тоест, с оглед чувствителността на времето в момента, патентните тролове биха постигнали целта си да ограничат използването на технологии с цел реализирането на по-голяма печалба.

В заключение трябва да се отбележи, че тежката криза, създадена от COVID-19 пандемията, накара много от лидерите на националния и международния пазар да демонстрират силна социална ангажираност. Отпадането на ограниченията в използването на изобретения от различни сфери се превърна в ключов фактор за създаването на лекарство и/или ваксина срещу COVID-19, което да доведе до връщането на ежедневния живот на хората и възстановяването на предишния ритъм на световната икономика. Именно по тази причина бизнесите, учените и юристите се ориентираха към инициативи като Open COVID Pledge и създаване на патентни пулове в полза на обществото и общественото здраве.


Запишете се за нашия информационен бюлетин и следете страницата ни в LinkedIn, за да не пропускате важни новини и ескпертни анализи.