Logo
09.07.2020

Предимствата на ескроу механизма при осъществяването на сделки

Бизнесът отдавна търси най-оптималния начин за безпроблемното изпълнение на трансакции. В последното десетилетие често срещани са така наречените ескроу услуги, чиято функция е да гарантират, че фирмите получават това, за което са се договорили помежду си, минимизирайки разходите за такъв тип гаранти. При внимателна преценка на риска от участниците, тези услуги биха могли да бъдат полезни както за продавача, така и за купувача. Този тип услуга отразява необходимостта на бизнесите от система за плащане, която им носи сигурност на ниска цена.

Характеристика на ескроу услугите

При ескроу механизма е въвлечено трето лице – ескроу агент, който улеснява сделката като държи активите и паричните средства в сметка, докато уговорената трансакция приключи. Ескроу агентът освобождава насрещните престации на страните при получаване на предварително договорени писмени доказателства за изпълнението на задълженията на страните по сделката.

В българското право ескроу услугите са най-близко поставени до банковите услуги и по-конкретно до различните видове сметки за съхранение на пари, които се обслужват при определени с договор условия, поради което се приема, че ескроу услугата е банкова услуга.

Договорът за ескроу сметка не е изрично регулиран в българското законодателство. Същият представлява вид рамков договор, при който се открива доверителна сметка, по която се блокира сума, за освобождаването на която е необходимо сбъдването на предварително одобрени условия.

Независимо от това, ескроу механизмът представлява вид агентска услуга и по-специално попечителство. Най-честата практика е ескроу услугите да се извършват от финансови институции с оглед високите регулаторни изисквания към тях. В различни юрисдикции адвокатите също действат като ескроу агенти, като към момента тази тенденция се развива и в България.

Що се отнася за сделки свързани с покупко-продажбата на движими вещи, ескроу агентът може да съблюдава изпратената стока, като допълнително гарантира, че и двете страни ще получат това, за което са се споразумели при получаването ѝ. При потвърждение за получаване на стоката, активите или продажната цена се освобождават от Ескроу агента и се трансферират на продавача.

Кредиторите са движещата сила при структурирането на ескроу механизма като определят изискванията за това как ще се съхраняват (държат) техните активи и очакванията си за начина на документиране на трансакцията. В допълнение, ескроу услугите могат да включват инструктиране на други свързани лица от името на участниците и гарантиране, че всеки е получил това, за което предварително се е договорил – например при сделки с недвижими имоти: ипотеката на имота е заличена, брокерите са получили комисионната си, всички данъци и такси са надлежно заплатени и т.н.

Рискове и ползи при ескроу услугите

Ескроу механизмът може да предвижда ефективно изменение на предварителното плащане или други начини на плащане, при условие че рисковете са внимателно оценени от участниците.

Нито един сектор не е имунизиран срещу измами. В връзка с това, страните следва да извършат цялостна проверка на избраната ескроу услуга и репутацията на агента, за да се гарантира, че ще могат да се справят със съответната бизнес трансакция. В допълнение, точното и пълно изпълнение на задълженията на Ескроу агента може да подлежи да допълнителна гаранция чрез застраховане на риска.

В една от най-често срещаните хипотези, активите по Ескроу сметката се освобождават, само когато и двете страни са получили изпълнение на предварително договорените условия. В допълнение, Ескроу механизмът може да предвижда липсата на престация към продавача преди купувачът да е проверил стоките и да е одобрил тяхното качество, количество и т.н.

Ескроу механизъм и акредитив

Тук идва и разликата между ескроу механизма и акредитива, където продавачът обикновено получава почти незабавно плащане след изпращане на стоката.

Когато разчитате на ескроу услуги, процесът на плащане е зависим от сбъдването на конкретни условия, които могат да зависят от другата страна и съответно плащането може да бъде забавено или дори отказано. Въпреки това, ползите от ескроу механизма в сравнение с акредитива са значителни.

1. На първо място, такива ескроу услугите обикновено са по-евтини от услугите на банки.

2. При ескроу механизма купувачът получава допълнителна защита, като не е длъжен да плаща преди да е проверил характеристиката на стоката и може да се откаже от сделката, ако полученото не е това, което е очаквал.

3. Не на последно място, ескроу услугите могат да бъдат по-експедитивни и, ако са предварително правилно структурирани, могат да спестят усилия и време на страните.

Договорените условия по ескроу механизма трябва да бъдат точни и недвусмислени, за да се предотвратят недоразумения. При условие, че страните са се консултирали с компетентно лице и са разбрали напълно рисковете и ползите от ескроу услугите, същите могат да бъдат изцяло в полза на бизнес оборота и запазване интересите на участниците. 

Запишете се за нашия информационен бюлетини следете страницата ни в LinkedIn, за да не пропускате важни новини и експертни анализи.