Logo

Несъстоятелност и права на кредиторите

Кантората предоставя процесуално представителство в производства по несъстоятелност и изпълнителни производства и представлява клиенти в трансгранични проекти за преструктуриране, в преговори за извънсъдебни спогодби и при прилагане на оздравителни механизми при задлъжнели предприятия.

Кантората разполага с трима правоспособни синдици в производства по несъстоятелност.

Опитът ни в тази сфера датира от 1994 г., когато управляващият съдружник Явор Камбуров участва в първото и най-голямо производство по несъстоятелност на банка в България - в качеството на синдик на Първа частна банка (1996).

Банковата несъстоятелност е акцент в практиката на кантората, като от средата на 2015 г., екипът е ангажиран да консултира редица заинтересовани страни във връзка с процедурата по несъстоятелност на Корпоративна търговска банка.

icon-quotes

Always delivers more than what is expected (Chambers Europe 2019)

Clients are impressed by the motivation of the team (Chambers Europe 2018)

Long-standing leaders in the field of insolvency litigation, enforcement, out-of-court workouts and refinancing schemes (Chambers Europe 2017)

Новини и публикации

Правото на приспадане на ДДС при открито производство по несъстоятелност, съгласно решение на СЕСРазпоредби, отнасящи се до банковата несъстоятелност бяха обявени за противоконституционниМинистерството на правосъдието с предложение за мащабна реформа в производството по несъстоятелностКонституционният съд допусна до разглеждане по същество конституционно дело № 9/2020 г. относно установяване на противоконституционност на разпоредби, отнасящи се до банковата несъстоятелностПрактически проблеми на производството по стабилизация на търговецНова задължителна практика на ВКС в областта на производствата по несъстоятелност COVID-19 и мерките за търговската неплатежоспособностГлобален наръчник: приети мерки в подкрепа на бизнеси в затруднено положение по време на кризата с COVID-19 Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции