Logo

Процесуално представителство и арбитраж

Екипът осъществява процесуално представителство по дружествени, търговски, конкурентни, енергийни, строителни, застрахователни, данъчни, трудови спорове, спорни въпроси в областта на интелектуалната собственост, процедури по несъстоятелност, охранителни, обезпечителни и изпълнителни производства. Кантората е сред малкото в България с опит в представителството по колективни искове.

Екипът притежава богат опит както в местни, така и в международни арбитражни производства. Предоставя правно съдействие във връзка с признаването, допускането и изпълнението на чуждестранни съдебни и арбитражни решения, обезпечаването на искове, екзекватури и заповеди за изпълнение, събирането на доказателства съгласно Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела, производства във връзка с Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца.

Кантората предоставя съдействие при използването на алтернативни методи за разрешаване на спорове като преструктуриране на дългове, цесии на вземания и прихващания с дългове. Екипът практикува и в областта на търговската медиация.

icon-quotes

No areas for improvement. Everything is spot-on. (Chambers Europe 2019)

Impressive domination of the law, unique industry insight, hard workers, great integration between teams and clear and to-the-point advice. (Chambers Europe 2018)

Sound industry and legal knowledge (Chambers Europe 2018)