Logo
14.11.2022

Европейската комисия предлага ускорено издаване на разрешения за възобновяеми енергийни източници

На 9 ноември 2022 Европейската комисия („ЕК“) предложи нов временен извънреден регламент за ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници („Регламентът“).

Регламентът е допълнение към спешните мерки, които ЕК предприема през последните месеци за справяне с извънредната ситуация на енергийните пазари. Той ще се прилага временно за срок от 1 година. Този период обхваща времето, необходимо за приемане и транспониране на предложението за изменение на Директивата за енергията от възобновяеми източници (REDII), което ЕК прие на 18 май 2022 г. и по което към момента работят Европейският парламент и Съветът.

Регламентът е насочен към конкретни технологии и видове проекти, които притежават голям потенциал за бързо внедряване и едновременно с това най-малко въздействат върху околната среда. Ключови моменти са:

По отношение на слънчевата енергия

Предлага се процесът по издаване на разрешения за съоръжения за слънчева енергия и прилежащите им системи за съхранение и свързване към мрежата да не надвишава един месец.

По отношение на ВЕИ централите:

✓ предлага се новият максимален шестмесечен срок за модернизирането на проекти за енергия от възобновяеми източници да включва всички съответни екологични оценки;

✓ уточнява се, че тези оценки на въздействието върху околната среда се ограничават единствено до оценка на потенциалните въздействия, произтичащи от промяната или разширяването в сравнение с първоначалния проект.

По отношение на технологията за производство на възобновяема енергия за отопление и охлаждане (термопомпи)

✓ предлага се ускорено издаване на разрешения за инсталиране на термопомпи чрез въвеждане на максимален срок от три месеца;   

✓ предлага се опростена процедура за присъединяване към мрежата на по-малките термопомпи.