Logo
31.01.2023

България обнови списъка на юрисдикциите с преференциален данъчен режим

Със Заповед № ЗМФ-ЗЗ от 13.01.2023 г. министърът на финансите на България утвърди списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, както следва:

1. Вирджинските острови (САЩ)

2. Остров Гуам (САЩ)

3. Остров Рождество (Коледен остров)

4. Питкерн

5. Република Палау

Заповедта отменя предходната Заповед № ЗМФ-1303 от 21.12.2016 г. на министъра на финансите.

Заповедта влиза в сила от 1 февруари 2023 г.