Logo
10.08.2022

Природният газ и ядрената енергия вече са включени в обхвата на Регламента за таксономията на ЕС

На 15 юли 2022 г. в Официалния вестник на Европейския съюз беше публикуван Делегиран регламент (ЕС) 2022/1214 на Комисията от 9 март 2022 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2021/2139 по отношение на икономическите дейности в някои сектори на енергетиката и на Делегиран регламент (ЕС) 2021/2178 по отношение на специфичното публично оповестяване на информация за тези икономически дейности („Регламентът“).

Таксономията на ЕС има за цел да определи кога дадена икономическа дейност се квалифицира като екологично устойчива, така че инвестиция в нея да може да бъде обозначена като зелена инвестиция. Това означава, че природният газ и ядрената енергия вече ще се считат за подходящи за инвестиции чрез ESG фондове, като се очаква Регламентът да създаде нови възможности за тези ресурси в Европейския съюз по време на настоящата енергийна криза.