Logo
06.07.2022

Нов регламент относно сигурността на доставките на газ в ЕС

Регламент (ЕС) 2022/1032 беше публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз на 30 юни 2022 г. и влезе в сила на същата дата, като въведе изменения в Регламент (ЕС) 2017/1938 относно мерките за гарантиране сигурността на доставките на газ и Регламент (ЕО) № 715/2009 относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ.

Регламент (ЕО) № 715/2009 определя условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ, съоръжения за съхранение на газ и втечнен природен газ (LNG). Регламент (ЕС) 2017/1938 предвижда защита за сигурността на доставките на газ в Европейския съюз, осигурявайки правилното и непрекъснато функциониране на вътрешния пазар на природен газ.

Новият Регламент (ЕС) 2022/1032 има за цел да гарантира, че капацитетът за съхранение в ЕС няма да остане неизползван, както и че хранилища могат да се споделят в целия ЕС в дух на солидарност. За тази цел се предвижда минималното задължително количество на газ в съоръжения за съхранение да засили сигурността на доставките в краткосрочен план. Задължителното сертифициране на оператори на системи за съхранение има за цел да изключи потенциалните рискове за сигурността на доставките, произтичащи от влияние върху критичната инфраструктура за съхранение. Използването на съоръжения за съхранение се стимулира, като се позволява освобождаване на потребителите на съоръжения от тарифи за пренос на входни или изходни точки за съхранение.