Logo
18.11.2020

Пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел

Юридическите лица с нестопанска цел („ЮЛНЦ“), вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация в срок до 31 декември 2022 г. Считано от тази дата всички ЮЛНЦ следва да бъдат вписани в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията („ТРРЮЛНЦ“).

Поддържането на електронна партида на всяко ЮЛНЦ в общ публичен регистър ще улесни достъпа до информация от страна на трети лица, а също така се предоставя възможност за последващото заявяване на промяна в обстоятелствата и обявяване на актове вече да става по електронен път.

Пререгистрацията в ТРРЮЛНЦ се извършва посредством заявление по образец, като държавна такса не се дължи. За повече детайли, необходими документи и техническа информация е препоръчително консултация със съответния специалист.

В закона не са уредени последици ако ЮЛНЦ не се пререгистрира в срок до 31 декември 2020 г. Тази празнина може да бъде преодоляна чрез законодателна инициатива за регулирането на този въпрос. В противен случай е възможно постановяването на противоречива съдебна практика.