Logo
16.12.2022

Координираното излизане на ЕС от Договора за Енергийната харта изглежда все по-вероятно

Наскоро Европейският парламент прие резолюция ("Резолюцията"), в която "призовава Европейската комисия незабавно да започне процеса на координирано излизане на ЕС от Договора за Енергийната харта и призовава Съвета да подкрепи това предложение". Това се случи на фона на оттеглянията на множество държави членки от Договора за Енергийната харта („ДЕХ“/“Договора“), обявени през ноември. Резолюцията беше приета само два дни след като мнозинството от договарящите страни по ДЕХ не подкрепиха предложената модернизирана версия на Договора, имаща за цел да гарантира, че той е съвместим с Парижкото споразумение относно изменението на климата (виж още Договорът за Енергийната харта в светлината на програмата за глобално изменение на климата).

Въпреки че не е задължителна за Европейската комисия, Резолюцията показва намерението на ЕС по отношение на ДЕХ. Последиците от координирано излизане от Договора обаче, биха имали краткосрочен и дългосрочен ефект, тъй като Договорът съдържа 20-годишна клауза за изтичане на срока на действие в случай на оттегляне (член 47), на която всички напускащи договарящи страни биха подлежали. Това означава, че съществува голям риск държавите членки да бъдат изправени пред арбитраж за уреждане на спорове между инвеститор и държава (УСИД) особено по отношение на въпроси, свързани с изменението на климата, за период от 20 години след оттеглянето.

В Резолюцията се подчертава значението на 20-годишната клауза за изтичане на срока на действие, като се потвърждава, че Европейската комисия е подготвила проект на споразумение inter se. Неговата цел е да изясни, че ДЕХ и 20-годишната клауза не се прилагат и никога не са били приложими за спорове в рамките на ЕС. На практика такова споразумение би означавало, че след оттеглянето от Договора, защитата на инвеститорите по силата на ДЕХ ще бъде преустановена на териториите на договарящите страни, които го подпишат. Не е ясно обаче, как ще се осъществи тази теоретична възможност за неутрализирането на клаузата, както и по какъв начин тя би била тълкувана от страна на арбитражните съдилища.

Тъй като Резолюцията на Европейския парламент бе приета наскоро, към момента остава въпросът дали и/или кога Европейската комисия ще започне процеса на оттегляне. Дори това да се случи, Съветът на ЕС ще трябва официално да го одобри.