Logo
11.02.2021

Обществено обсъждане на проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.   

Настоящият проект на Стратегия е резултат от преразглеждането на проекта, публикуван през септември 2020 г., който получи критики от страна на обществото. Новият проект на Стратегия е разработен с оглед рамката на енергийната политика на ЕС, насочена към постигане на амбициозните цели на Общността за преход към нисковъглеродна икономика. Той определя основните решения, които трябва да бъдат взети от местните власти за постигане на националните цели, вземайки предвид спецификите на енергийния микс. Тенденциите, мерките и политиките в областта на енергийната сигурност, енергийната ефективност, либерализацията на пазара на електроенергия и газ, както и интегрирането им на Общия европейски пазар, и разработването и прилагането на нови енергийни технологии са поставени на фокус при разработването на проекта на Стратегия. Общите европейски политики и цели за енергийно развитие и смекчаване на измененията на климата са разположени в основата на бъдещото развитие на България в енергийния сектор, отразявайки националните особености в областта на енергийните ресурси, производството, преноса и разпределението на енергия.

Проектът на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. е публикуван за обществено обсъждане за период от 30 календарни дни, считано от 09.02.2021 г. Мнения, предложения и коментари могат да се изпращат на следния имейл адрес: necp@me.government.bg. Проектът на документа е достъпен тук.   


За повече информация, можете да се обърнете към Ирена Петкова, Съдружник, Заместник-ръковоител на Енергетика.