Logo

Корпоративни злоупотреби

Разследване на финансови злоупотреби, измами и проследяване на активи

В резултат от дългогодишното участие в разрешаване на търговски спорове със значителен материален интерес, кантората по естествен път натрупа опит в провеждането на вътрешни разследвания на финансови злоупотреби и регулаторни нарушения. Понастоящем екипът предоставя правни консултации относно регулаторните изисквания на българското и европейското законодателство спрямо целия спектър от индустрии и финансови услуги и оказва съдействие на бизнеса в условията на все по-стриктно правоприлагане.


Нашата практика обхваща: вътрешни разследвания, съдействие при проверки на регулаторни органи и наложени принудителни мерки, събиране на доказателства и експертизи (включително събеседвания, проучвания на бази данни, "репутационни проверки", сигурност на данните и др.), разследване и анализ на измами (включително банкови измами и такива във връзка с производства по несъстоятелност, търговски измами, застрахователни измами, имуществени измами, измами с пенсионни фондове, измами с ценни книжа, проследяване и възстановяване на активи, пране на пари, търговия с вътрешна информация, присвояване, нарушаване на авторски права, кражба на самоличност, подправяне и т.н.


Екипът ни има необходимата подготовка, която позволява идентифицирането на потенциални рискове, произтичащи от регулаторни проверки и разследвания, и предотвратяването на негативното им отражение върху дейността на клиента.