Logo

Данъчно право и административен процес

Кантората консултира средни и големи местни и международни предприятия по всички въпроси на данъчното облагане, включително оптимизиране на данъчните задължения, трансферно ценообразуване, данъчно и имуществено планиране. Отделът има компетентност по всички видове преки и косвени данъци и такси, включително корпоративно облагане, ДДС, местни данъци и такси, както и експертност в областта на международното данъчно облагане и особено в тълкуването и прилагането на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и данъчното планиране в контекста на трансгранични сливания и придобивания Кантората предоставя съвети относно българските счетоводни стандарти и представителство пред митническата администрация.

Представляваме клиенти пред органите по приходите и съда в административни и съдебни производства, свързани с установяване и оспорване на данъчни и други публични задължения, налагане на административни санкции, имуществени санкции и глоби. Екипът се радва на особено висока степен на успеваемост по данъчни дела.