Logo

Данъчно право и административен процес

Кантората консултира средни и големи местни и международни предприятия по всички въпроси на данъчното облагане, включително оптимизиране на данъчните задължения, трансферно ценообразуване, данъчно и имуществено планиране. Отделът има компетентност по всички видове преки и косвени данъци и такси, включително корпоративно облагане, ДДС, местни данъци и такси, както и експертност в областта на международното данъчно облагане и особено в тълкуването и прилагането на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и данъчното планиране в контекста на трансгранични сливания и придобивания Кантората предоставя съвети относно българските счетоводни стандарти и представителство пред митническата администрация.

Представляваме клиенти пред органите по приходите и съда в административни и съдебни производства, свързани с установяване и оспорване на данъчни и други публични задължения, налагане на административни санкции, имуществени санкции и глоби. Екипът се радва на особено висока степен на успеваемост по данъчни дела.

icon-quotes

Genuinely full-service offering, very deep market knowledge and an exemplary level of dedication (Chambers Europe 2019)

Excellent level of services (Chambers Europe 2019)

Legal knowledge, commercial orientation, responsiveness and attentiveness to clients (Chambers Europe 2018)