Logo
09.12.2020

Инициативи на Европейската комисия в областта на интелектуалната собственост

Две нови инициативи на Европейската комисия („ЕК“) заслужават вниманието на представителите на сектора на интелектуалната собственост (ИС).

На 25 ноември ЕК представи План за действие, насочен към борбата с нарушенията на правата на интелектуална собственост в ЕС и Стратегия за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост (ПИС) в трети държави. Комисията подчертава, че индустриите, които използват интензивно ИС, играят съществена роля в икономиката на ЕС и предлагат ценни и устойчиви работни места на обществеността. Понастоящем отраслите с интензивно използване на ПИС представляват почти 45% от БВП на Европа и пряко допринасят за създаването на почти 30% от всички работни места. Отраслите с интензивно използване на интелектуална собственост се равняват и на 93% от общия износ на стоки от ЕС за останалия свят. В резултат, много от европейските индустриални екосистеми не могат да процъфтяват без ефективна защита на ИС, както и без инструменти за търговия с нематериални активи.

Ето защо трябва да бъде проявена особена загриженост относно нарастването на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост. Незаконното използване на ИС лишава носителите на права от техните доходи и, дори още по-важно, обезсърчава и възпрепятства бъдещото развитие на съдържание, защитено с права на интелектуалната собственост. Нарушенията на ПИС поставят въпрос от голямо значение за ЕС, тъй като имат голям потенциал да навредят на бизнеса и на пазара като цяло. Според данни на ОИСР(1) годишната загуба от нарушения на ПИС за световната икономика се равнява на около 200 милиарда евро. Само през 2012 г. агенциите за граничен контрол на ЕС са регистрирали 90 000 случая на стоки, за които се подозира, че нарушават правата на интелектуална собственост (при по-малко от 27 000 през 2005 г.).

В плана за действие са идентифицирани пет основни предизвикателства:

(1) въпреки значителния напредък, част от системата за интелектуална собственост на ЕС остава твърде фрагментирана, с процедури, които са сложни и скъпи и в които понякога липсва яснота;

(2) значителен брой компании, по-специално МСП, както и твърде много изследователи не използват пълноценно възможностите, предлагани от защитата на интелектуална собственост;

(3) инструментите за улесняване на достъпа до ИС (които следователно позволяват възприемането и разпространението на технологии) са недостатъчно развити;

(4) фалшифицирането и пиратството процъфтяват, включително възползвайки се от цифровите технологии въпреки продължаващите усилия за промени в това направление;

(5) липсва честна игра на глобално ниво и предприятията в ЕС често са губещи, когато развиват дейност в чужбина.

В светлината на горните предизвикателства, ЕК определи няколко приоритета в своя План за действие:

‣ гарантиране, че новаторите от ЕС имат достъп до бързи, ефективни и достъпни инструменти за защита;

‣ насърчаване на ефективното използване и внедряване на ИС, по-специално от МСП;

‣ осигуряване на по-лесен достъп и споделяне на активи, защитени с права върху интелектуалната собственост;

‣ насърчаване на ефективното прилагане на правата върху интелектуалната собственост;

‣ осигуряване на ефективна и балансирана съдебна защита;

‣ осигуряване на равни условия в световен мащаб;

‣ участие на държавите-членки и заинтересованите страни в изпълнението на плана.

На 23 ноември ЕК обяви откриването на процедури за нарушение срещу 23 държави-членки, тъй като не са транспонирали Директивата за аудиовизуалното съдържание. Крайният срок за транспониране на ревизираната Директива за аудиовизуалните медийни услуги в националното законодателство беше 19 септември 2020 г. Към днешна дата единствените държави, които са нотифицирали, предприетите от тях мерки за транспониране и са обявили нотификацията си за завършена, са Дания, Унгария, Нидерландия и Швеция. До всички други държави-членки бяха изпратени официални уведомителни писма с искане за информация относно напредъка в процеса на транспониране. Понастоящем тече двумесечният срок за отговор. Директивата за аудиовизуалните медийни услуги беше преразгледана, за да отрази значителните промени, настъпващи в сектора, особено предвид нарастващия дял на авторско съдържание, което се разпространява от онлайн платформи. Основната цел на Директивата е да създаде и осигури правилното функциониране на единен европейски пазар за аудиовизуални медийни услуги, като същевременно допринася за насърчаването на културното многообразие, осигурявайки адекватно ниво на защита както на потребителите, така и на медийния плурализъм.


(1) Търговия с фалшифицирани стоки и зоните за свободна търговия. Данни от последните тенденции, ОИСР и Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), 2019